Fokus ROMI.HR

/
Print - VJERSKA PRIPADNOST PRETPOSTAVKA ZA DRŽAVLJANSTVO INDIJE

NOVI ZAKON PODIJELIO INDIJU

31. 12. 2019.
VJERSKA PRIPADNOST PRETPOSTAVKA ZA DRŽAVLJANSTVO INDIJE

U posljednjih nekoliko tjedana Indija je svjedočila građanskim protestima koji su zahvatili čitavu zemlju, a čiji je rezultat, do sada, bio smrt dvadeset tri osoba, gašenje interneta i uvođenje policijskog sata u nekoliko gradova. Parlament Indije je 11. prosinca usvojio Zakon o izmjenama zakona o državljanstvu.

Autor: Božidar Kolov

Novi Zakona je promijenio postojeći pravni okvir koji se odnosi na državljanstvo uvođenjem mogućnosti da „osobe iz manjinskih zajednica u Bangladešu i Pakistanu“ dobiju indijsko državljanstvo ako su „prisiljeni tražiti utočište u Indiji zbog vjerskih progona“. Indijsko zakonodavstvo je do sada klasificiralo sve izbjeglice koje ulaze u državu kao „ilegalne imigrante“ i odbijalo bilo kakvu mogućnost stjecanja državljanstva.

Međutim, novi Zakon je propisao koje manjinske skupine, temeljem izmjena Zakona o državljanstvu, mogu biti u mogućnosti dobiti državljanstvo Indije i taksativno naveo kako su to: ’’hindusi, siki,  budisti, džainisti, parsi i krišćani’’ što isključuje ljude drugih vjeroispovijesti. Opravdanje Vlade Indije za ovakvu klasifikaciju je kako su Pakistan, Afganistan i Bangladeš države u kojima većinu čine muslimani i u kojima je ustavnim amandmanima, kroz nekoliko proteklih desetljeća, islam proglašen službenom religijom u svakoj od ovih država te je zbog toga „malo vjerojatno“ da se muslimani u tim većinski muslimanskim državama „suočavaju s vjerskim progonima i stoga se ne mogu ’’tretirati kao progonjene manjine“.

Oni koji kritički gledaju na novi Zakon ističu kako Zakon o izmjeni zakona o državljanstvu diskriminira i Hazare i Ahmade koji su, iako muslimani, istovremeno i manjinske skupine u odnosu na većinske muslimanske zajednice u spomenutim državama i također se suočavaju s progonima.

Također, ljudi koji bježe od ugnjetavanja iz nemuslimanskih država u regiji također nisu spomenuti u Zakonu kao na primjer, hinduističke izbjeglice iz Šri Lanke i tibetanski budisti koji su izbjeglice s područja pod kontrolom Kine.

Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR) kritizirao je Zakon i nazvao ga „temeljno diskriminirajućim po svojoj prirodi“. Dodao je kako će ’’pored postojećih šireg zakonodavnog okvira za naturalizaciju, ovi će amandmani imati diskriminirajući učinak u procesu ostvarivanja prava na državljanstvo Indije.’’

Više od tisuću indijskih znanstvenika i sveučilišnih profesora potpisalo je peticiju s zahtjevom da se Zakon o izmjenama zakona o državljanstvu  povuče. Akademik Pratap Bhanu Mehta izjavio je kako će se ovakvo zakonodavstvo Indiju pretvoriti u „neustavnu etnokraciju“. „Uporaba vjerske pripadnosti kao kriterija za državljanstvo u predloženom zakonu označila bi radikalan prekid s našom poviješću i  bila bi u neskladu s osnovnim ustavnim načelima. Naročito se bojimo kako će isključivanje muslimana iz ovog Zakona ostaviti mrlju na pluralističkoj strukturi naše zemlje’’, navodi se u peticiji.

Indija je posljednjih desetljeća postala istaknuti akter u kontekstu međunarodnom položaju Roma. Na Međunarodnoj konferenciji Roma i festivalu kulture 2016. godine u New Delhiju, ministrica vanjskih poslova Sushma Swaraj iz stranke Bharatiya Janata koja je na vlasti u Indiji od 2014. godine, opisala je Rome koji se nalaze svuda po svijetu kao ’’djecu Indije koja su stoljećima migrirala i živjela u teškim okolnostima u stranim zemljama zadržavajući svoji indijski identitet’’.

Međutim, veliki broj Roma koji žive u Pakistanu i Afganistanu tretirani su kao građani druge klase, ako su uopće prihvaćeni kao građani. Oni su često bez državljanstva i trpe segregaciju postajući ekonomsko i socijalno marginalizirani.

Nedavna izmjena Zakona o državljanstvu Indije, suprotno izjavama ministrice Swaray, onemogućuje Romima dobivanje zaštite i uključivanje u indijsko društvo jer je većina Roma u Pakistanu i Afganistanu muslimanske vjere.

 

 

In the last couple of weeks India has witnessed wide civil protests across the country, clashes resulting in 23 deaths so far, internet shutdowns, and curfews in several cities. The ongoing turmoil sparked as a new Citizenship Amendment Bill (CAB) was passed by the Parliament of India on December 11th.

The Bill amended the acting legal framework concerning citizenship by introducing an opportunity for “persons from minority communities in Bangladesh and Pakistan” to obtain Indian citizenship if they “were compelled to seek shelter in India due to religious persecution”. Hitherto, the Indian legislation classified all refugees entering the county as “illegal immigrants” and denied any possibility for citizenship. 

However, the new law stipulates which minorities in particular can benefit from hypothetical citizenship – “Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians” and thus explicitly excludes people belonging to other confessions from exercising such right. The government’s justification for this specific classification is that Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh are Muslim-majority countries where Islam has been declared as the official state religion through constitutional amendments in recent decades, and therefore Muslims in these Islamic countries are "unlikely to face religious persecution" and cannot be "treated as persecuted minorities".

Critics of the amendment point out, nevertheless, that CAB discriminates against Hazaras and Ahmadis, who are Muslim minorities in the mentioned neighboring counties and who face persecution, too.

Additionally, people who are fleeing oppression from non-Muslim counties in the region and seek refuge in India are also exempted from the Act, for instance Hindu refugees from Sri Lanka and Tibetan Buddhist refugees from China controlled territories.

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) criticized the Act and called it "fundamentally discriminatory in nature". It added, "Although India’s broader naturalization laws remain in place, these amendments will have a discriminatory effect on people’s access to nationality."

Over 1,000 Indian scientists and scholars have signed a petition demanding that the Citizenship Amendment Bill in its current form be withdrawn, with noted academician Pratap Bhanu Mehta saying the legislation will transform India into an "unconstitutional ethnocracy". "The use of religion as a criterion for citizenship in the proposed bill would mark a radical break with this history and would be inconsistent with the basic structure of the Constitution. We fear, in particular, that the careful exclusion of Muslims from the ambit of the bill will greatly strain the pluralistic fabric of the country," the petition noted.

India has been a prominent actor in the international Roma affairs in the last decades. On the International Roma Conference and Cultural Festival 2016 in New Delhi, the Minister for External Affairs Sushma Swaraj (Bharatiya Janata Party, in power since 2014) described the people of the Roma community spread across various parts of the world as ‘’children of India, who migrated and lived in challenging circumstances in foreign lands for centuries while retaining their Indian identity’’.

A significant share of the Roma living in Pakistan and Afghanistan, however, are treated as second class citizens, if considered citizens at all. They often suffer statelessness and segregation, thus becoming economically and socially marginalized. The recent amendment to the Indian Citizenship Act, contrary to the Minister's Swaray statements, makes Roma refuge and inclusion in Indian society practically impossible due to their predominantly Muslim faith.

 

Galerija slika:

Povratak na Fokus