Print
27. 1. 2020.
15 b DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE NACISTA I NJIHOVIH SLJEDBENIKA
DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE NACISTA I NJIHOVIH SLJEDBENIKA

Prije 75 godina, 27. siječnja 1945. godine, sovjetska vojska oslobodila je najveći nacistički koncentracijski logor za masivno uništenje ljudi, Auschwitz-Birkenau. Stoga, na ovaj dan obilježavamo Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Tokom ovih genocida ubijeni su milijuni ljudi, uključujući veliki broj Roma.

Autorica: Chloe Gabbar
Prevela: Milica Kuzmanović

Međunarodni dan sjećanja na holokaust proglašen je u studenom mjesecu 2005. godine od strane Opće skupštine UN, a prva komemoracija održana je u siječnju 2006. godine. Cilj obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na holokaust je spomen žrtvama  stradalim u holokaustu, ali i nastojanje kako bi se zemlje i organizacije usredotočile na borbu protiv antisemitizma, rasizma, homofobije, anticiganizma ili bilo kojeg drugog oblika mržnje koja se temelji na netoleranciji. Također, Ujedinjeni narodi ohrabruju svoje države članice da iskoriste prilike za razvoj obrazovnih programa kako bi obrazovali ljude o ovoj temi.

Holokaust, odnosno Šoa, je naziv za genocid izvršen tokom Drugog svjetskog rata prema Židovima. Kako je definirano u UN-ovoj Konvenciji o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida kao: „djela učinjena u namjeri potpunog ili djelomičnog uništenja jedne nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine kao takve“. Ovaj dokument je stupio na snagu 1951. godine i od tada su ga potpisale 152 države, uključujući sve države članice Europske unije. Cilj Konvencije je definiranje pojma genocid, procedure postupka koji slijedi i nastojanje preventivnog djelovanja kako se genocid ne bi ponovio.

Zbog ograničenih izvora teško je procijeniti broj ubijenih tokom holokausta, ali većina povjesničara procjenjuje da se radi o najmanje 17 milijuna žrtava, među kojima su 6 milijuna Židova i milijuni drugih.

Prije Drugog svjetskog rata u Europi je živjelo 9,5 milijuna Židova, što znači da je otprilike 60% Židova ubijeno tokom holokausta.

Nacisti su izgradili dvadeset koncentracijiskih logora, i još četiri logora namijenjena isključivo za istrebljenje. Ta četiri logora bila su: Belzec, Chelmno, Sobibor i Treblinka. Također, bilo je puno drugih logora dijelom Europe kako na teritorijima njemačkih saveznika, tako i na okupiranim teritorijama. Auschwitz-Birkenau je bio najveći koncentracijski logor za masovno istrebljenje vođen od strane nacističke Njemačke. Kompleks Auschwitz-Birkenau se sastojao od 3 velika logora i 3 manja. Procijenjeno je da je 1,3 milijuna ljudi poslano u Auschwitz, te da je tamo umrlo 1,1 milijun ljudi. Danas je Auschwitz mjesto sjećanja na stradale, a od 1979. godine je pod zaštitom UNESCO-a kao Svjetska kulturna baština.

Na području Hrvatske djelovao je koncentracijski logor Jasenovac, 100 km udaljen od Zagreba. Bio je to najveći logor smrti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, izgrađen od strane Ustaša. Jasenovac se sastojao od više logorskih cjelina. Izgrađen je u ljeto 1941. godine, a oslobođen 1945. godine. Logor je bio glavno mjesto provođenja genocida nad Srbima, Romima i Židovima, i drugih neprijatelja režima.

Kako je danas u svijetu zabilježen porast zločina iz mržnje, obrazovanje ljudi o holokaustu je važnije nego ikad. Prema izvješću Kantor centra sa Sveučilišta u Tel Avivu, tokom 2018. godine širom svijeta ubijeno je više Židova nego u bilo kojoj drugoj godini zadnjih desetljeća. Motiv ovih ubojstava bio je antisemitizam. To se može upotpuniti rezultatima istraživanja Agencije za temeljna prava (FRA) Europske unije iz 2018. godine u kojem su Židovi iz dvanaest zemalja EU odgovarali na pitanja o antisemitizmu.

Zabrinjavajuće je da je 90% ispitanika odgovorilo kako vjeruje da se mržnja protiv njih povećala, a 58% se izjasnilo kako strahuju od fizičkih napada zbog svoje vjerske pripadnosti. Pripadnici ostalih manjinskih skupina kao što su vjerske, etničke i kulturne, također su žrtve sve većeg broja slučajeva govora mržnje. Veoma je važno reagirati na zločine iz mržnje jer što su ljudi ravnodušniji na zločine iz mržnje, rasizam i netrpeljivost, to će se oni više događati.

Budući da je Drugi svjetski rat završen pije 75 godina, Međunarodno obilježavanje ovog dana važno je kako bismo se prisjetili zločina iz prošlosti i nadamo se, spriječili takve tragedije u budućnosti. Sve veći broj studija pokazuje kako mladi znaju vrlo malo o holokaustu ili čak nikada nisu ni čuli za taj pojam. Udruga 'Jewish Claims Conference' je 2018. godine provela istraživanje o tom pitanju i utvrdila kako 22% mladih koji su sudjelovali u istraživanju u Sjedinjenim Američkim Državama nije bilo sigurno jesu li čuli za holokaust.

Također, u siječnju 2020. godine objavljeni su rezultati ankete o stavovima u Francuskoj prema holokaustu. Te ankete otkrile su da čak 25% ispitanih mladih misli da nije nikada čulo za holokaust. Prošlost nas može podučiti mnogim značajnim i vrijednim lekcijama ali je najbitnije da nisu zaboravljene te da ih buduće generacije znaju i mogu primijeniti.

Ujedinjeni narodi pridaju puno značaja obilježavanju ovog dana. Međutim, ova godina se posebno ističe. Naime, mnogi svjetski lideri sudjeluju na Petom svjetskom forumu o holokaustu u Memorijalnom centru žrtvama holokausta Yad Vashem u Izraelu. Peti svjetski forum o holokausta organiziran je povodom obilježavanja 75. godišnjice oslobođenja Auschwitza, kao i Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Fokus ovog Foruma je promicanje tolerancije i borbe protiv antisemitizma u današnjem svijetu. Događaju će prisustvovati više od četrdeset državnika, a neki od njih održati će govore. S zanimanjem ćemo pratiti koje poruke će se isticati tokom govora.

 

 

 

On this day 75 years ago, the 27th of January 1945, the biggest group of Nazi concentration and extermination camps, Auschwitz-Birkenau, was liberated by the Soviet army. Therefore, on this day we commemorate the International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust. Millions of people, including a large number of Roma, were killed during this slaughter.

 

International Holocaust Remembrance Day was first proclaimed by the United Nations (UN) General Assembly in November 2005, with the first commemoration in January 2006. The purpose of this day is of course to commemorate the victims of the atrocities of the Holocaust, but also for countries and organisations to concentrate on committing to fighting antisemitism, racism, homophobia, anti-gypsyism or any other kind of hatred based on intolerance. The UN also encourages its member states to make to most of the occasion to develop educational programmes to educate people on the topic.

The Holocaust, or Shoah, was a genocide against Jews that took place during the Second World War. A genocide, as defined in the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, is “[intending] to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group”. This document first became effective in 1951, and has since been signed by 152 countries, including all the European Union Member states. Its aim is to define the term genocide, and the procedure to follow should one arise, and ideally therefore to prevent them from occurring.

Even though, due to limited sources, it is very difficult to estimate the number of people who died during the Holocaust, most historians estimate at least 17 Million victims; including an estimate of 6 million Jews, among millions of others.

Before the Second World War, an estimated 9,5 million Jews lived in Europe, meaning that approximatively 60% died in the Holocaust.

The Nazis built a total of 20 concentration camps, and a further four solely for extermination: Belzec, Chelmno, Sobibor and Treblinka. There were also many other camps across Europe, be it countries allied with Nazi Germany or in occupied territories. Auschwitz-Birkenau camp was the largest group of concentration and extermination camps run by Nazi Germany. It was made up of 3 large camps, and 3 smaller ones. It is estimated that 1,3 million people were sent to Auschwitz, and that 1,1 million of them died there. Today, Auschwitz has become a place of remembrance, and in 1979 was made a UNESCO World Heritage Site.

Here in Croatia, it is important to mention Jasenovac concentration camp, 100 km away from Zagreb. It was the largest death camp in the Independent State of Croatia during this time, built by the Ustaše movement. Jasenovac was made up of multiple sub-camps. It was built in Summer 1941 and liberated in 1945. The camp was the main place of genocide against Serbs, Roma and Jews, and other enemies of the Ustaše regime were also held there.

With hate crimes on the rise in today’s world, educating people about the Holocaust is more crucial than ever. A report by the Kantor Centre of the University of Tel Aviv showed that worldwide, in 2018, more Jews were killed in acts of antisemitic violence than in any other year for decades. This can be complemented by a 2018 survey by the European Union Agency for Fundamental Rights in which Jews from 12 European countries were asked questions about antisemitism.

Worryingly, 90% of them believed that hate against them has increased, and 58% said they fear being physically attacked because of their faith. Members from other minorities, be it religious, ethnic or cultural, are also the victims of more and more hate crimes. It is crucial to act, because the more people become indifferent to hate crimes, racism and intolerance, the more it will happen.

As the end of the Second World War was now 75 years ago, this day of international commemoration is important in order to remember the atrocities of the past to hopefully prevent such tragedies in the future. An increasing amount of studies show that young people lack knowledge or have sometimes never heard about the Holocaust. The organisation Jewish Claims Conference conducted some studies on the matter in 2018 and discovered that 22% of young people that took part in the survey in the USA weren’t sure if they’d heard about the Holocaust.

They also released a survey about France’s attitude towards the Holocaust in January 2020 which uncovered that 25% of young people interrogated didn’t believe to have heard about it either. The past can give many precious lessons, it is crucial that they aren’t forgotten and that future generations know them and are able to apply them.

This is why the UN puts a lot of importance on the commemorations of this day. This year however stands out, with many world leaders attending the Fifth World Holocaust Forum at the Yad Vashem Holocaust memorial in Israel, organised to commemorate the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz, and also this International Holocaust Memorial Day. The focus of this forum is to promote tolerance and to fight antisemitism in today’s world. Over 40 important political figures will be attending, and many will be making speeches. It will be interesting to see which messages stand out during these speeches.