Vijesti ROMI.HR

/
Print - DAN D - PRVI KORAK OSLOBAĐANJA ZAPADNE EUROPE

PODSJEĆANJE NA POČETAK KRAJA

6. 6. 2020.
DAN D - PRVI KORAK OSLOBAĐANJA ZAPADNE EUROPE

Prije 76 godina, na plažama Normandije na sjeveru Francuske, dogodio se jedan od prijelomnih trenutaka u povijesti Drugog svjetskog rata. Na današnji dan, 6. lipnja 1944. godine, desetine tisuća uglavnom američkih, britanskih i kanadskih vojnika, mada je bilo i drugih, napalo je dio obale Normandije koje je u to vrijeme kontrolirala nacistička Njemačka.

Autorica: Chloe Gabbar
Prijevod: Milica Kuzmanović

Ovaj vojni napad, poznat kao Operacija Overlord, bilo je najveća pomorska operacija u povijesti ratovanja. U Operaciji je sudjelovalo oko 7.000 brodova i preko 150.000 savezničkih vojnika. Operacija Overlord bila je početak oslobađanja zapadne Europe od nacističke Njemačke. Napadajući sjevernu obalu Francuske, savezničke snage uspjele su stvoriti ključno novo bojište što je direktno doprinijelo porazu nacizma, a to je bio glavni cilj saveznika. Kako je prvobitno planirano, cilj otvaranja ovog drugog fronta bio je oslabiti opći položaj nacističke Njemačke u Europi i ublažiti pritisak koji je Sovjetski Savez trpio na istočnom frontu. Međutim, kada su Saveznici uspjeli stvoriti novi front 1944. godine, Sovjetski je Savez već oslobodio značajne teritorije širom Istočne Europe.

Cijeli mostobran u Normandiji bio je dug oko 80 kilometara. Pet različitih plaža dobilo je tajna imena: Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. Ta imena označavala su područja iskrcavanja. Američke trupe su se iskrcale na plaže Utah i Omah, britanske trupe na plaže Gold i Sword, a Kanađani na plaži Juno.

Dan D je zahtijevao puno planiranja i dugo vremena je trebalo kako bi se ova operacija ostvarila. Ideja je nastala još 1940. godine kada je Dunkerque evakuiran, ali detaljne pripreme poduzete su nakon Teheranske konferencije krajem 1943. godine. Operaciju su organizirali vodeći generali iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, a američki general Dwight D. Eisenhower postavljen je na položaj vrhovnog zapovjednika. Prema prvobitnom planu, Saveznici su se trebali iskrcati dan ranije, odnosno 5. lipnja, ali je zbog loših vremenskih uvjeta operacija odložena za jedan dan. Normandija je izabrana zbog blizine s Engleskom, ravnih plaža, kao i činjenice kako nije bila jako zaštićena zona. Također, iskrcavanje savezničkih trupa na obalu Normandije bilo je iznenađenje za njemačku vojsku, koja je očekivala da će saveznici izvršiti invaziju na regiju Pas-de-Calais.

Operacija je započeta 6. lipnja u ranim jutarnjim satima. Padobranske jedinice spuštale su se iza neprijateljskih linija tokom cijele noći, a 13.000 bombi bačeno je na njemačke snage u tom području. Prvi brodovi prispjeli su do obale Normandije u 6:30 sati ujutro. Kao dio operacije Overlord, saveznici su osmislili i operacije zavaravanja. Jedna od tih prijevara bila je operacija „Fortitude North“, čiji je cilj bio uvjeriti naciste kako će saveznici prispjeti u Calaisu, u blizini granice s Belgijom.

Iako je operacija bila uspješna, nisu sva iskrcavanja protekla kako je planirano, a mnogo tisuća sudionika u ovoj operaciji izgubilo je živote. Najveće gubitke pretrpjele su trupe čije je odredište bilo plaža Omaha  jer su jake morske struje promijenila planirano kretanje plovila, čime je narušena strategija napada.

Jedan od glavnih ciljeva Dana D bio je otvoriti zapadni front, osloboditi Francusku i krenuti na Njemačku. 77 dana nakon Dana D, saveznici su stekli potpunu kontrolu nad Normandijom, što im je omogućilo da krenu u oslobađanje Pariza krajem kolovoza 1944. godine. Oslobađanje Pariza bilo je ključno za okončanje nacističke prevlasti u zapadnoj Europi.

Akcije provedene u zapadnoj Europi, uz postignuća Crvene armije u istočnoj Europi, dovele su do poraza nacizma, oslobađanja koncentracijskih logora, odnosno logora za istrebljenje. To je pomoglo zaustavljanju ubojstva pojedinaca i zajednica kao što su židovska i romska zajednica. Drugi svjetski rat nije bio običan rat, to je bila i borba za zaustavljanje genocida, porajmosa i fašizma. Ti događaji doveli su i do suđenja u Nürnbergu, osnivanje organizacija kao što su Ujedinjenih naroda, te donošenje opće deklaracije o ljudskim pravima i stvaranje svijeta kakav poznajemo danas.


76 years ago, on the beaches of Normandy in the North of France, a pivotal moment in World War II history took place. On the 6th June 1944, tens of thousands of mostly (but not exclusively) American, British and Canadian soldiers invaded a stretch of the Normandy Coast, at this time under control of Nazi Germany.

This invasion, named Operation Overlord, was the largest seaborne operation in the history of warfare. Around 7,000 ships and over 150,000 Allied troops took part in the operation. It was the starting point of the liberation of the Western part of Europe from Nazi Germany. By invading the north coast of France, the allied forces were able to create a crucial new opening in France in order to defeat the Nazis which had been a goal of the Allies for many years. When it was first planned, the aim of opening this second front was to weaken Nazi Germany’s general position in Europe and relieve some pressure on the Soviet Union in the East. However, once it took place in 1944, the Soviet Union had already deliberated substantial terrain across Eastern Europe.

The entire Normandy front was about 80 kilometres long. The five different beaches were given code names: Utah, Omaha, Gold, Juno and Sword. These names designate the landing areas where the troops arrived. US troops were assigned Utah and Omaha, British troops Gold and Sword, and the Canadians Juno.

D-Day required a lot of planning and took a long time to put into place. It was thought of as early as 1940 when Dunkirk was evacuated, but detailed preparation properly started after the Teheran Conference in late 1943. Preparations were mainly held by leading Generals from the UK and the USA, and American General Dwight D. Eisenhower was appointed the position of Supreme Commander. The landing was initially due to happen one day earlier, on June the 5th, but was pushed back one day due to poor weather conditions. Normandy was chosen due to its proximity to England, the flatness of the beaches and the fact that it wasn’t a heavily defended zone. It was also a choice which would surprise the German troops, who expected the Allies to attack the Pas-de-Calais region.

The operation started in the early hours of the morning of the 6th June. Throughout the night troops were parachuted behind enemy lines, and 13,000 bombs were dropped on German defences in the landing area. The first ships landed on the Normandy beaches at 6:30 am. In preparation of the operation, the Allies even organized some deceit operations, including Operation Fortitude North, which aimed to convince the Nazis that the landing would take place in Calais, near to the Belgian boarder.

Even if the operation was an overall success, not all the landings went as planned and many thousands lost their lives. Omaha beach suffered the worst losses, largely due to strong sea currents changed the planned positions of the vessels, therefore disturbing the invasion strategy.

One of the main goals of D Day was to create a new western Front, to liberate France, and to start making their way towards Germany. 77 days after D Day, the Allies gained total control of Normandy, which allowed them to move towards the liberation of Paris in late August 1944, a crucial step to ending Nazi domination of Western Europe.

By extension, in combination with the efforts of the Red Army in the East, the actions made on the Western Front worked towards defeating Nazism and liberating the concentration and extermination camps. This also helped put a stop to the murder of individuals and communities such a Jews and Roma in such camps. World War II was no ordinary war, as it was also a fight against genocide, porajmos and fascism. These events helped initiate hearings such as the Nurnberg trials, build organisations such as the United Nations, treaties such as the Universal Declaration of Human Rights, and more widely the world we know today.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti