Vijesti ROMI.HR

/
Print - KUĆA I KNJIGA

VREMENA KOJA VRAĆAJU POPULARNOST KNJIGAMA

23. 4. 2020.
KUĆA I KNJIGA

Usred trenutne situacije koja je pogodila cijeli svijet i neminovnosti da se mnogo više vremena provede u kući, čini se kako Svjetski dan knjige ne bi mogao doći u boljem trenutku. Čitanje može otvoriti ‘vrata ka vanjskom svijetu’ i biti način borbe protiv izoliranosti. Ali to nije slučaj za sve jer mnogi ljudi još uvijek nemaju pristup obrazovnim odnosno materijalnim resursima kako bi to omogućili.

Autorica: Chloe Gabbar
Prijevod: Milica Kuzmanović

Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se svake godine 23. travnja. Datum je izabran zbog velike simbolike ovog datuma u književnom svijetu. Naime, UNESCO je na Općoj konferenciji održanoj 1995. godine izabrao ovaj datum kao Svjetski dan knjige i autorskih prava jer je to datum smrti dva velika pisca, britanskog autora Williama Shakespearea i španjolskog autora Miguela de Cervantesa. Stoga je od 1995. godine, 23. travanj posvećen knjigama i čitanju, kao i poticanju šireg pristupa čitanju za sve.

To je svjetski događaj povodom kojeg mnogi dionici surađuju kako bi osigurali što veći značaj Svjetskog dana knjige i autorskih prava, a u tom cilju, UNESCO surađuje s autorima, izdavačima, učiteljima, knjižnicama i mnogim drugim institucijama i humanitarnim nevladinim organizacijama.

Gradovi iz UNESCO-ove mreže kreativnih gradova (UCCN) također doprinose obilježavanju današnjeg dana. UCCN je skupina od 246 gradova iz cijelog svijeta koji kreativnost identificiraju kao "strateški faktor održivog urbanog razvoja". Gradovi mogu odabrati kreativno polje, a književnost je jedno od njih. Ovdje na Balkanu, Ljubljana je članica mreže UCCN-a od 2015. godine, a književnost je odabrala kao svoje kreativno polje. Kao članica UCCN-a, Ljubljana ima brojne ciljeve, kao što su učiniti knjige dostupne svima, stvaranja novih mogućnosti zapošljavanja u dijelu gospodarstva vezanog uz knjige i organiziranje festivala posvećenog knjizi.

Povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava, svake godine bira se Svjetska prijestonica knjige. Uloga ovog grada je promicanje aktivnosti vezanih za knjige i pismenost te provođenje inicijativa koje se odnose na Svjetski dan knjige tokom cijele godine. Ovogodišnja svjetska prijestolnica knjige je grad Kuala Lumpur u Maleziji.

UNESCO Svjetski dan knjige vidi kao priliku za razvoj kreativnosti, različitosti i jednakog pristupa znanju. Svjetski dan knjige je prilika da otkrijemo nešto novo, bilo da je to nova kultura ili ‘novi pogled na svet’, drugačiji od onog na koji smo navikli. Zbog toga je važno ne ograničavati se na takozvanu ‘mainstream’ literaturu, već treba čitati i manje poznata djela, primjerice ona djela čiji su autori pripadali ili još uvijek pripadaju nekoj manjinskoj skupini.

Međutim, trebali bismo imati na umu kako čitanje nije privilegija koju imaju svi ljudi. Prema procjenama UNESCO-a, 750 milijuna odraslih osoba širom svijeta ne vlada osnovama pismenosti.

To se često rezultat izostanka pristupa obrazovanju ili diskriminatornog obrazovnog sustava, a cijenu najčešće plaćaju manjinske skupine među kojima su i Romi.

Također, mnogi ljudi nemaju pristup knjigama ili drugim materijalima za čitanje zbog siromaštva odnosno nedostatka resursa. Prema studiji Europskog parlamenta o javnim knjižnicama i njihovoj ulozi iz 2016. godine, procijenjeno je kako u Europi postoji 65.000 javnih knjižnica koje ukupno imaju 100 milijuna posjetitelja godišnje, što je otprilike tek petina ukupnog stanovništva EU-a. To pokazuje još uvijek nejednak pristup knjigama, što je naročito slučaj u ruralnim područjima u kojima su resursi oskudni.

Svjetska dan knjige i autorska prava ne bi trebalo biti usmjeren samo na ohrabrivanje ljude na čitanje, iako je i to važno, već i o tome kako čitanje treba učiniti dostupnim svima, jer to očito još uvijek nije slučaj. To znači kako bi novi resursi trebali biti pristupačniji, ali potrebno je i poboljšati stopu pismenosti kako bi te resurse svi mogli koristiti.

 

 

Amid the current global situation and the necessity to spend much more time inside than usual, it seems that World Book Day couldn't come at a better time. Reading can be a portal to the outside world and a way to combat isolation. But this isn’t the case for everyone as many people still don’t have access to the educational and / or material resources to make this possible.

 

World Book and Copyright Day is celebrated every year on the 23rd April, a date which was chosen due to its great symbolism in the literary world. Indeed, when the UNESCO decided on the date in the 1995 General Conference, it was selected because it is the date of death of both British author William Shakespeare and Spanish author Miguel de Cervantes. Therefore, since 1995, the month of April, and most specifically the 23rd has been focused on the celebration of reading and books and encouraging a widespread access to reading for all.

A global event, many actors work together to make sure World Book and Copyright Day has as big an impact as is possible. In order to do so, UNESCO works with authors, publishers, teachers, libraries, many institutions and humanitarian NGOs.

Cities from the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) are also collaborators of this day. UCCN is a collection of 246 cities which identify creativity as a “strategic factor for sustainable urban development”. The cities can choose a creative field, literature being one of them. Here in the Balkans, Ljubljana in Slovenia has been a member of the UCCN since 2015 and has a focus on literature. As a member of the UCCN it has many goals, such as developing accessibility of books for all, the creation of new employment opportunities in the book industry and the creation of a Book Celebration Festival.

Furthermore, every year for the occasion of World Book and Copyright Day a World Book Capital is selected. The role of this city is to promote activities related to books and literacy, and to continue the initiatives related to World Book Day throughout the year. The incumbent World Book Capital is Kuala Lumpur in Malaysia.

UNESCO sees World Book Day as an opportunity to develop creativity, diversity and equal access to knowledge. World Book Day is the opportunity to discover something new, be it a new culture or to see the world through new eyes, often different to those we are used to. This is why it is important not to limit ourselves to so-called mainstream literature, and to also read lesser-known works, for example those by minority authors.

This is true but we should remember that being able to read is a privilege that not all people have access to. UNESCO estimates that 750 million adults worldwide don’t have fundamental literacy skills. This is often due to a lack of access to education, or a discriminatory education system for which minority groups such as Roma often pay the price.

Also, many people don’t have access to books or other reading materials, be it due to poverty or lack of resources. A 2016 study by the European Parliament on Public Libraries and their Role estimated that there are 65,000 public libraries which have 100 million visitor per year. This makes up only approximately one fifth of the total population of the EU, which still demonstrates an unequal access to literature. This is particularly the case in rural areas where resources are scarce.

World Book and Copyright shouldn’t just be about encouraging people to read, even if this is important, but also about making reading accessible to all, as this clearly isn’t the case yet. This means that new resources should be made accessible but also that literacy rates should be improved so that these resources can be used by all.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti