Vijesti ROMI.HR

/
Print - LATVIJA MORA UČINITI VIŠE U BORBI PROTIV RASIZMA I NETRPELJIVOSTI

IZVJEŠTAJ EUROPSKE KOMISIJE PROTIV RASIZMA I NETRPELJIVOSTI (ECRI) O STANJU U LATVIJI

22. 3. 2019.
LATVIJA MORA UČINITI VIŠE U BORBI PROTIV RASIZMA I NETRPELJIVOSTI

Europska komisija protiv rasizma i netrpeljivosti (ECRI) poziva Latviju da potakne izvještavanje o rasnim i homo ili transfobnim zločinima mržnje, promicanje integracije ranjivih skupina u obrazovanje, učenje jezika, zaposlenost i zdravlje i da garantira državljanstvo svim ljudima koji žive u Latviji. ECRI  također u svom izvještaju primjećuje da latvijsko kazneno, građansko i upravno pravo nije još uvijek u punoj mjeri sukladno s Preporukom ECRI-a o općoj politici broj 7 nacionalnom zakonodavstvu za borbu protiv rasizma i rasne diskriminacije. Ovo ima veliku važnost, jer do danas nekoliko nacionalnih manjina još uvijek nema taj pravni status i stoga nemaju nekoliko osnovnih prava. Na temelju odgovora Vlade i informacija prikupljenih iz drugih izvora, ECRI izvodi svoje zaključke o tome kako su preporuke provedene. 

Autor: Alexander Schilde

U zadnjem izvještaju ECRI je detaljno analizirao stanje u Latviji. Europska komisija protiv rasizma i netrpeljivosti (ECRI) je tijelo za praćenje ljudskih prava koje je specijalizirano za pitanja koja se odnose na borbu protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije. Latviju je ECRI pratila u razdoblju od dvije godine, ističući glavne probleme koji postoje u zemlji. U svom izvještaju ECRI je također dala prijedloge za borbu otklanjanje tih problema. Kroz postupak privremenog praćenja, ECRI nastoji pomoći državama članicama Vijeća Europe u usklađivanju njihovog djelovanja na provođenju preporuka iz izvješća o tim zemljama. Glavni cilj ovih izvještaja je između ostalog borba protiv rasizma u Europi, davanjem smjernica koje su napravljene na temelju nalaza prethodno napravljene analize.

Jedan od najvećih problema koji je privukao više pozornosti u ECRI-jevoj analizi je neadekvatan tretman manjina u Latviji, čime su pogođeni osobito Romi i Sinti. Veliki dio romskih kućanstava suočen je s nedostatkom novca. Mjesečni prihod više od trećine (35,6%) anketiranih ne prelazi 60 EUR po članu kućanstva, a 9,4% ima uštede veće od 250 EUR za pokrivanje neplaniranih troškova. Financijski nepovoljna situacija s kojom su Romi suočeni povezana je s društvenom isključenošću Roma. To se može vidjeti i u ograničenim mogućnostima zapošljavanja Roma u Latviji. ECRI stoga preporučuje da se odmah poduzmu mjere kojima bi se poboljšala situacija za romske učenike koji su pogrešno uključeni u programe za učenike sa posebnim potrebama. Također se preporučuje da državna agencija za zapošljavanje Latvije ponudi profesionalno i stručno osposobljavanje za osobe s vrlo niskim stupnjem formalnog obrazovanja, koja bi bila korisna onim članove romske zajednice koji su do sada bili isključeni.

Prema Izvještaju, još jedno važno područje koje dodatno pogoršava problematičnu situaciju romske zajednice u Latviji je obrazovanje. Iako se obrazovna politika za Rome u Latviji ne može u potpunosti procijeniti jer postoji nedostatak statističkih podataka o pohađanju obrazovnih ustanova i uspješnosti romske djece u školi, treba napomenuti da nepismenost, osobito među starijim osobama, nije rijedak problem u romskoj zajednici u Latviji, što ima neposredni utjecaj na zapošljavanje i daljnje stručno usavršavanje.

U Izvješću ECRI-a se također spominje i vrlo loše rangiranje Latvije kada su u pitanju prava LGBT zajednice. Međunarodna asocijacija lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca, trans i interseksualnosti (ILGA) provela je istraživanje 2016. godine, u kojem je svaka zemlja u Europi analizirana s obzirom na razinu jednakosti u odnosu prema LGBT zajednici. Kako bi se odredila razina jednakosti, kreiran je popis kriterija. Ovisno o tome koliko je raznih kriterija na ovom popisu ispunjeno, svaka zemlja dobila je ocjenu izražene u postotku u kom državne politike ispunjavaju kriterije na popisu. Najniže ocijenjene su bile Latvija, Litva i Poljska, sve ispod 20%.

Osim što naglašava postojeće probleme, ECRI u svojim izvještajima također promiče postignuća država u promatranom razdoblju. To je sastavni dio izvještaja za svaku zemlju. U slučaju Latvije, prema izvještaju ECRI-a, napredak je postignut u vezi s Uredom pučkog pravobranitelja, komu je Latvija poboljšala financijsku situaciju, a povećana je i transparentnost i dostupnost Ureda pravobranitelja.

Učinjeni su napori da se ispune smjernice iz prethodnog izvještaja koje se odnose na govor mržnje. Ove smjernice uključuju različita tijela i institucije unutar vlade. U slučaju Latvije, Državni policijski fakultet je značajno intenzivirao svoje aktivnosti obuke na području borbe protiv zločina mržnje, posebno za policijske službenike, Ured državnog odvjetnika i Vrhovni sud Latvije.

 

The European commission against racism and Intolerance (ECRI) calls on Latvia to encourage the reporting of racist and homo-/transphobic hate crimes, promote the integration of vulnerable groups in education, language training, employment and health, and to grant the citizenship to all people living in Latvia. ECRI also notes that Latvia’s criminal, civil and administrative law is not yet fully in line with ECRI’s General Policy Recommendation No. 7 on national legislation to combat racism and racial discrimination. This has a huge importance, because until this very day, several minorities still lack this legal status and are therefore missing several basic rights. On the basis of the response from the Government and information gathered from other sources, ECRI draws up its conclusions on how the recommendations have been followed up. Its main goal is it to combat racism within Europe, by handing out guidelines that were made based on the findings of the prior analysis

The most recently published Report from the ECRI has analyzed the situation in Latvia in more detail. The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) is a human rights monitoring body which specializes in questions relating to the fight against racism, discrimination, xenophobia, antisemitism and intolerance. Latvia was monitored by ECRI for a period of two years, highlighting the main problems that exist in the country. In the course of this, ECRI, also made proposals to combat those problems. Through the interim follow-up procedure, ECRI seeks to assist Council of Europe member States in fine-tuning their response to the recommendations made in its country reports. Its main goal is it to combat racism within Europe, by handing out guidelines that were made based on the findings of the prior analysis.  

One of the biggest problems that has attracted more attention through the work of ECRI is the inadequate consideration of minorities in Latvia, especially Roma and Sinti are affected. A considerable part of Roma households experience financial scarcity. The monthly income of more than one third (35,6%) of the interviewed does not exceed 60 EUR per household member; and less than one third (9,4%) has savings of over 250 EUR for covering unplanned expenses. The financially disadvantageous situation, Roma people experience has a lot to do with exclusion on a social level. That can be seen in the limited opportunities Roma have to be employed. ECRI therefore recommends to take immediate action to remedy the situation for Roma pupils who have been wrongly placed in special needs programs. It also recommends that the State Employment Agency offers professional and vocational training also for persons with very low levels of formal education in order to benefit those members of the Roma community who have been hitherto excluded.

According to the Report, another important field that further amplifies the problematic situation of the Roma community in Latvia is education. Although the Roma education policy pursued in Latvia cannot be fully assessed as there is a lack of statistical data about the attendance of educational Institutions and performance at school by Roma children, it should be noted that illiteracy, especially among older people, is not a rare problem in the Roma community in Latvia, which, in its turn, has the most direct influence upon employment, further professional training.

The Report also mentions, Latvia’s horribly bad ranking when it comes to rights of the LGBTI community. ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) conducted a survey in 2016, in which each country within Europe was analyzed regarding level of equality towards the LGBTI community. To determine the level of Equality, a criteria-list was created. Depending on how many of the various criteria on this list were fulfilled, each country received a score, given in the percentage of points of its policies that meet the criteria on the list. The lowest scores were found in Latvia, Lithuania and Poland, all below 20%.

Besides highlighting existing problems, the ECRI also promotes the achievements the states have made throughout that period of time. These will also be part of the final report. In the case of Latvia, according to ECRI Report, progress has especially been made regarding the Ombudsman’s office, where the financial situation, visibility and accessibility have improved. Furthermore, efforts to fulfill the guidelines regarding hate speech have been made. These guidelines include various authorities and institution within the government. In Latvia’s case, The State Police College has significantly intensified its training activities in the area of hate crimes, including for police officers, the Prosecutor General’s office and the Supreme Court.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti