Vijesti ROMI.HR

/
Print - PLAN VIJEĆA EUROPE ZA ROME I PUTNIKE

AKCIJSKI PLAN VE ZA ROME I PUTNIKE

7. 10. 2020.
PLAN VIJEĆA EUROPE ZA ROME I PUTNIKE

Između 10 i 12 milijuna ljudi u Europi pripada nekoj od zajednici Roma i Putnika. Oni se svakodnevno suočavaju s visokom razinom diskriminacije, isključivanja i siromaštva. Zbog toga je Vijeće Europe 22. siječnja usvojilo Strateški akcijski plan za uključivanje Roma i Putnika, koji će se provoditi od 2020. do 2025. godine. Cilj ovog Plana je suzbijanje i borba protiv anti-ciganizma i diskriminacije, te postizanje višeg stupnja jednakosti širom Europe.

Autorica: Chloe Gabbar

Vijeće Europe osnovano je 1949. godine s ciljem zaštite ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, što provodi u 47 država članica, u kojima ukupno živi oko 820 milijuna ljudi.

Vijeće Europe je 2010. godine usvojilo Deklaraciju iz Strasbourga o Romima. Deklaracija sadrži planove akcija koji za cilju imaju poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja Roma i Putnika, kao i pružanje podrške nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima kako bi učinile napore na polju poboljšanja položaja Roma i Putnika, naročito na socijalnoj i ekonomskoj razini.

Kako bi se bolje ostvarili ciljevi Deklaracije iz Strasbourga, 2016. godine izrađen je Tematski akcijski plan za uključivanje Roma i Putnika za razdoblje od 2016. do 2019. godine. Ovaj akcijski plan je bio usmjeren na smanjivanje predrasuda, diskriminacije i zločina iz mržnje usmjerenih prema romskoj nacionalnoj manjini u četiri glavna područja: obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj skrbi i stanovanju. Ostali ciljevi prvog Akcionog plana bili su stvaranje inovativnih, inkluzivnih politika za ugrožene, kao i pronalaženje rješenja za uključivanje Roma i Putnika na lokalnoj razini.

Tematski akcijski plan za uključivanje Roma i Putnika za period od 2016. do 2019. godine, utjecao je na poboljšanje pristupa pravnoj zaštiti za Rome i Putnike, kao i drugim aktivnostima koje doprinose uključivanju Roma i Putnika. Provedba ovog Akcijskog plana potpomognuta je od strane partnerskih organizacija kao što su UNESCO, Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi i Europski centar za manjinska pitanja.

Okvir ovog Akcijskog plana omogućio je osmišljavanje više projekata. Primer je projekt "Inkluzivne škole: Stvaranje promjene za romsku djecu (INSCHOOL)”, nastao u suradnji s Europskom Komisijom. Cilj ove inicijative je pomoći ostvarivanju potreba romske djece i podržati njihovo obrazovanje. Projekt se trenutno provodi u pet zemalja: Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Velikoj Britaniji. Još neki od primjera projekata nastalih u okviru ovog Akcijskog plana su JUSTROM, čiji je cilj učiniti pravosuđe dostupnijim za Romkinje i Putnice, kao i ROMACT, koji ohrabruje lokalne vlasti da svoje javne politika i službe učine dostupnima svim građanima.

Međutim, još dosta toga treba učiniti. Kada je Tematski akcijski plan završen prošle godine, bilo je jasno kako je potrebno nastaviti djelovati, što objašnjava provođenje Strateškog akcijskog plana za uključivanje Roma i Putnika za period od 2020. do 2025. godine. Mjere i djelovanja u području uključivanja Roma i Putnika moraju se i dalje poduzimati, a trenutni projekti, kao što su INSCHOOL i JUSTROM trebaju biti objektivno evaluirani prije nastavka njihovog provođenja.

Ovaj novi Strateški akcijski plan ima više ciljeva. Ciljevi se uglavnom odnose na zaštitu ljudskih prava Roma i Putnika, borbu protiv diskriminacije i anti-ciganizma, kao i borbu za bolju uključenost u društvo, posebno demokratskim sudjelovanjem, obrazovanjem i podizanjem svijesti. Prednost ovog Plana je fleksibilnost koja omogućava državama da Plan bolje prilagode svojim specifičnim uvjetima, a time je omogućena i šira primjena Plana.

Unatoč naporima koji su učinjeni kako bi se ta pitanja riješila na više razina, bilo nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini, anti-ciganizam i diskriminacija su problemi koji još uvijek postoje širom Europe. Ovi problemi mogu biti prezentirani na različite načine, ali najbolji primjeri koji prikazuju položaj u kojem se Romi nalaze su segregacija u školama, govor mržnje i nasilje motivirano mržnjom. Vijeće Europe ističe kako su uključivanje i anti-diskriminacija uzajamno ovisni, te bi se mjere koje se poduzimaju u cilju ostvarivanja ovih vrijednosti trebale baviti ovim pitanjima kao jednim. Također, Akcijski plan ima za cilj podržati pristup kvalitetnom uključivom obrazovanju i smanjenju segregacija u školama.

Strateški akcijski plan za inkluziju Roma i Putnika za razdoblje od 2020. do 2025. godine ističe važnost sudjelovanja Roma i Putnika u političkom i javnom životu. Sudjelovanje Roma i Putnika u političkom i javnom životu povećalo se u posljednjem desetljeću, ali je i dalje daleko od odgovarajućeg, i još uvijek je neproporcionalno demografskom udjelu Roma i Putnika. Cilj Akcijskog plana je omogućiti pravo glasa Romima u Putnicima prilikom odlučivanja o pitanjima koja se tiču njih samih, ali i njihovo sudjelovanje u javnom životu.

Provođenje ovog Plana i suradnja država članica bit će nadgledana od strane međuvladinog tijela. Partnerstva s europskim institucijama i međunarodnim organizacijama planirano je kao dio Akcijskog plana, a u cilju nastavka akcija i projekata prethodnog Akcijskog plana, te provedbe novih. Vijeće Europe i civilno društvo Roma i Putnika surađivaće na provođenju ovog Plana, i na taj način ohrabriti sudjelovanje Roma i Putnika kao pojedinaca, te njihovih organizacija u provođenju ovog Plana.

Srednjoročna procjena uspješnosti primjene Plana predviđena je za 2022. godinu, a konačna procjena trebala bi biti napravljena 2025. godine.

 

 

Between 10 and 12 million people in Europe belong to the Roma and Traveller communities: these people face high levels of discrimination, exclusion and poverty on a daily basis. This is why, at the beginning of the year, the Council of Europe adopted the Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion, it will be implemented from 2020 to 2025 and will have as an aim to fight anti-gypsyism and discrimination and to achieve a better level of equality across Europe.

 

Human rights, democracy and the rule of law are the Council of Europe's values, and, since it’s foundation in 1949, it has made it it’s mission to defend these ideals across its 47 member states. A large-scale organisation, it has an estimated population of approximately 820 million people.

In 2010, the Council of Europe adopted the Strasbourg Declaration on Roma, which set the precedent for a string of actions trying to improve the social and economic situation of Roma and Travellers. The aim of this declaration was to support national, regional and local authorities in working to improve the situation of Roma and Travellers, especially on a social and economic level.

In order to better implement the goals of the Strasbourg Declaration, in 2016, The Thematic Action Plan on the Inclusion of Roma and Travellers 2016-2019 was put into place. This action plan was focused on reducing prejudice, hate crimes and discrimination towards the Roma minority and this in four main areas: access to education, employment, healthcare and housing. Other aims of the first action plan were to create innovative, inclusive policies for the vulnerable and to create local-level solutions for the inclusion of Roma and Travellers.

The Thematic Action Plan on the Inclusion of Roma and Travellers 2016-2019 worked towards improving access to justice for Roma and Travellers and instrumenting multiple inclusion activities. The implementation of the Action Plan was also helped with the cooperation of partner organisations such as UNESCO, the Organisation for Security and Cooperation in Europe and the European Centre for Minority Issues.

The framework of the Action Plan has allowed multiple projects to be created. An example of this is the “Inclusive Schools: Making a Difference for Roma Children (INSCHOOL)” project in collaboration with the European Commission. The aim of this initiative is to support the needs of Roma Children and their learning experience. The project is currently implemented in five countries: the Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia and the United Kingdom. Other examples of projects include JUSTROM, aiming to improve the access to justice for Roma and Traveller women, and ROMACT, encouraging local authorities to make their public policies and services inclusive to all.

However, the work is far from done, and when the Thematic Action Plan came to an end last year, it was clear that further action is still needed, thus explaining the implementation of the Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion 2020-2025. Action in the field of Roma and Traveller inclusion needs to be taken further and current projects, such as INSCHOOL and JUSTROM, need to be objectively evaluated before continuing their implementation.

This new Strategic Action Plan has multiple goals, mainly to protect the human rights of Roma and Travellers, to combat anti-gypsyism and discrimination and to improve inclusion in society, especially through democratic participation, education and raising awareness. This framework also has the advantage of being flexible, so that countries can adapt it to specific conditions and so that it can be implemented more widely.

Anti-gypsyism and discrimination is still a problem across Europe, despite efforts to tackle these issues on multiple levels, be it national, European or international. This can be shown in different ways, but the most prevalent examples are school segregation, hate speech and hate-motivated violence. The Council of Europe highlights that inclusion and anti-discrimination are interdependent, and therefore measures should tackle both issues at once. The action plan also aims to support access to inclusive quality education, and to reduce segregation in schools.

The Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion 2020-2025 also places importance on the involvement of Roma and Travellers in political and public life. This has increased over the past decade but is still far from adequate and isn’t proportionate to their demographic weight. The plan aims to improve the effective participation of Roma and Traveller people, aiming towards giving them the opportunity to take part in decision-making processes that concern them as well as in general public life.

The implementation of the Plan and the coordination with the member states will be overseen by an intergovernmental structure. Partnerships with European Institutions and International Organizations are planned as part of the Action plan, in order to continue the actions and projects of the previous action plan, and to implement new ones. The Council of Europe Dialogue with Roma and Traveller Civil Society will take part in the implementation of the Plan, especially concerning the involvement of Roma and Traveller individuals and NGOs.

A midterm review of the plan’s implementation is planned for 2022, and the final evaluation should take place in 2025.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti