Vijesti ROMI.HR

/
Print - PRESUDA ŠKORJANEC PROTIV HRVATSKE

RASNO MOTIVIRAN NAPAD U ZAGREBU ZBOG ROMSKOG PODRIJETLA

29. 3. 2017.
PRESUDA ŠKORJANEC PROTIV HRVATSKE
Autor: Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava

Europski sud za ljudska prava je 28. ožujka 2017. g. donio presudu kojom je utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo podnositeljice gđe Maje Škorjanec na zabranu mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u vezi sa zabranom diskriminacije (članak 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u vezi s člankom 14. Konvencije).
 
Naime, 9. lipnja 2013. podnositeljica zahtjeva i njezin partner Š.Š. prvo su se verbalno sukobili s dvjema osobama, a zatim su ih te osobe fizički napale. Podnositeljičin partner je Rom, a podnositeljica nije Romkinja, ali su ih napadači vrijeđali na rasnoj osnovi - zbog romskog podrijetla. Podnositeljica je u napadu pretrpjela lake tjelesne ozljede (kontuzija).

Pred Sudom je prigovarala da domaća tijela nisu učinkovito istražila zločin iz mržnje kojeg je bila žrtva zato što je njezin partner bio Rom.
 
Sud je utvrdio da hrvatsko zakonodavstvo pruža dovoljan stupanj zaštite u ovakvim predmetima budući da Kazneni zakon predviđa tjelesnu ozljedu počinjenu iz mržnje kao kvalificirani (teži) oblik kaznenog djela tjelesne ozljede.
 
Međutim, Sud je utvrdio da su hrvatska tijela kaznenog progona koncentrirala istragu zločina iz mržnje na napad na podnositeljičinog partnera. Propustili su ispitati jesu li napadači i podnositeljicu percipirali kao Romkinju, kao i moguću povezanost između njezine partnerske veze sa Š.Š.-om i rasno motiviranog napada na njih. Sud je naglasio kako je to, zajedno s činjenicom da su domaća tijela ustrajala na tome da je bitno da sama podnositeljica nije romskog podrijetla, dovelo do manjkave istrage i ocjene njezinog slučaja.
 
Europski sud je podnositeljici dosudio iznos od 12.500,00 eura na ime neimovinske štete, kao i troškove postupka u iznosu od 2.200,00 eura.  

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava.

 
Povratak na sve vijesti