Vijesti ROMI.HR

/
Print - PRVI DAN JEDNAKIH PLAĆA

JEDNAKA PLAĆA ZA JEDNAK RAD

18. 9. 2020.
PRVI DAN JEDNAKIH PLAĆA

Kad razmišljamo o razlici u plaćama, većina ljudi automatski pomisli na razliku u plaći između muškaraca i žena. To je naravno činjenica, međutim, stvarnost je puno složenija te uvelike utječe na osobe iz manjinskih zajednica, poput Roma, koji te nejednakosti osjećaju više od ikoga.

Autorica: Chloe Gabbar
Prijevod: Zvonimir Rajković

Dan jednakih plaća vrlo je nov događaj; Ujedinjeni narodi su ga usvojili u studenom 2019. godine. Obilježavanje Dana jednakih plaća bila je inicijativa Islanda, podržana od Australije, Kanade, Njemačke, Paname, Novog Zelanda, Južne Afrike i Švicarske, država koje su članice Međunarodne koalicije za jednake plaće.

Cilj Dana jednakih plaća je „istaknuti već postignuti napredak te nastaviti podržavati jednako plaćanje za rad jednake vrijednosti, kako je navedeno u UN Ciljevima održivog razvoja“. Ustvari, Dan jednakih plaća povezan je s Ciljem održivog razvoja broj 8, o pristojnom radu i gospodarskom rastu: „Do 2030. godine postići punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za žene i muškarce […] i jednaku plaću za rad jednake vrijednosti“.

Podaci Ujedinjenih naroda pokazuju da je širom svijeta razlika u plaćama između muškaraca i žena 16%. U Hrvatskoj, prema podacima iz 2017. godine, razlika u plaći između muškaraca i žena iznosi 11%. To znači da žene zarađuju u prosjeku 11% manje od svojih kolega. Podaci Eurostata, odnosno Statističkog ureda EU, iz 2017. godine pokazuju da je prosječna razlika u plaći između muškaraca i žena u cijeloj EU iznosila 16%.

Međutim, čak i ako se ne primjenjuje uvijek, načelo 'jednake plaće za rad jednake vrijednosti' može se naći u Europskom zakonu, ponajviše u članku 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije: „Svaka država članica bi trebala osigurati primjenu načela jednake plaće za radnike i radnice za jednak rad ili rad jednake vrijednosti“.

Razlika u plaćama ima utjecaja i kasnije u životu, što dovodi do jaza u mirovinama, čineći tako starije žene ranjivijima. Procjenjuje se da je siromaštvo među starijim ženama u Hrvatskoj za 35% veće nego među starijim muškarcima. To je problem koje će tijekom sljedećih godina samo dobivati na značaju jer se udio starijih ljudi sve više povećava.

Razlika u plaćama već je velika, ali za pripadnike nacionalnih manjina situacija je još gora. Na primjer, istraživanje koje je u veljači 2019. godine napravila Grupa Svjetske banke pokazalo je da „Romkinje u Hrvatskoj imaju najnižu stopu plaćenog rada u cijeloj jugoistočnoj Europi“, što ih čini posebno ranjivima kad su pitanju nasilje povezano sa spolom.

Zbog toga je od iznimne važnosti ne samo ono što je na površini, a to je jaz u plaćama i borba za jednaku plaću. Jer ovo je problem koji ilustrira mnoge društvene nepravde i sustavnu diskriminaciju – korijen ovog problema. Iz tog razloga, trebali bismo maksimalno iskoristiti ovo prvo obilježavanje Dana jednakih plaća kako bismo istaknuli složenost ovog problema i podigli svijest o njemu.

 

 

When we think about the pay gap, most people automatically think of the difference in salary between men and women. This is of course a fact, however the reality is much more complex, and of course greatly impacts people from minority communities, such as Roma, who feel these inequalities more than anyone.

 

Equal Pay Day is a very new event, having first been adopted by the United Nations in November 2019. The creation of Equal Pay Day was the Initiative of Iceland, supported by Australia, Canada, Germany, Panama, New Zealand, South Africa and Switzerland which are all members of the Equal Pay International Coalition.

The goal of Equal Pay Day is to „highlight progress achieved and further support equal pay for work of equal value, as outlined in the Sustainable Development Goals“. Indeed, Equal Pay Day links into Sustainable Development Goal number 8 on decent work and economic growth, we can quote „By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men […] and equal pay for work of equal value“.

Figures from the United Nations show that, across the globe, the gender pay gap is of 16%. Here in Croatia, the gender pay gap is of 11% according to figures from 2017. This means that women earn an average of 11% less than their male counterparts. Eurostat figures from 2017 show that the average gender pay gap across the EU was of 16%.

However, even if it isn’t by any means always applied, the principle of ‘equal pay for work of equal value’ can be found in European law, most notably article 157 of the Treaty on the Functioning of the European Union. We can quote, ‘Each Member State shall ensure that the principle of equal pay for male and female workers for equal work or work of equal value is applied’.

A pay gap also has impact later in life, leading to a gap in pensions, making elder women more vulnerable. It is estimated that poverty among elderly women in Croatia is 35% higher than among elderly men. This is an issue which will only gain importance over the coming years as the proportion of elderly people is ever increasing.

The pay gap is already large enough, but for people for ethnic minorities, the situation is even worse. For example, a study made by the World Bank Group in February 2019 showed that ‘Croatian Roma women have the lowest paid work rate across all of South-eastern Europe’, this makes them especially vulnerable to sexual-related violence.

This is why it is imperative to not just view the pay gap, and the battle for equal pay, on the surface. This is an issue which illustrates many of society’s injustices and the systematic discrimination these originate from. We should make the most of this first edition of Equal Pay Day to highlight the complexity of the issue and to raise awareness around it.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti