Vijesti ROMI.HR

/
Print - SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA ROMSKU DJECU

NASTAVLJA SE SUFINANCIRANJE

12. 10. 2018.
SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA ROMSKU DJECU

Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo kako će se nastaviti sufinanciranje predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i u 2018./2019. pedagoškoj godini.

ROMI.HR

Odluku o nastavku sufinanciranja roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine u pedagoškoj godini za 2018./2019. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je na temelju Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine te o tome obavještava zainteresiranu javnost, prvenstveno roditelje predškolske djece koji su pripadnici romske nacionalne manjine.

Zahtjev za sufinanciranje se izravno odnosi na mjesečnu cijenu roditeljskog udjela u cijeni programa predškolskog odgoja na području određene jedinice lokalne samouprave, tj. na području osnivača javne ili privatne predškolske ustanove.

Predškolska ustanova bilo da se radi o javnoj ili privatnoj kao što su dječji vrtić u koji su integrirana djeca pripadnici romske nacionalne manjine podnosi zahtjev za sufinanciranje.

Temeljem razlike između dinamike javnog financiranja kroz proračune koji se odnose na razdoblje jedne kalendarske godine i dinamike odgojno-obrazovnih procesa koji se provode kroz pedagoške odnosno školske godine, zahtjevi za sufinanciranje se u pravilu podnose za pojedino odgojno-obrazovno razdoblje odnosno za dva razdoblja unutar jedne kalendarske godine. Prvi je za razdoblje od početka siječnja do 31. kolovoza tekuće godine, a drugi je za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca tekuće godine.

Zahtjev za sufinanciranje roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za romsku djecu mora sadržavati: Popis djece po spolu, imenom i prezimenom polaznika za koje se traži sufinanciranje, Izjavu odgovorne osobe u ustanovi da je obavijestila roditelje polaznika o sufinanciranju roditeljskog udjela te izjavu da neće teretiti roditelje polaznika za plaćanje roditeljskog udjela koji pokriva Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Zahtjev također treba sadržavati informacije o dnevnom trajanju programa u koji su uključena djeca pripadnici romske nacionalne manjine, podatke o mjesečnoj cijeni roditeljskog udjela koju roditelji pripadnici romske nacionalne manjine ostvaruju prema odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje ekonomske cijene u programima predškolskog odgoja, a koju donosi gradsko, upravno, odnosno općinsko vijeće na području ustanove predškolskog odgoja. Navedenu odluku obvezno treba priložiti zahtjevu za sufinanciranje. Osim navedene dokumentacije, privatni dječji vrtići koje pohađaju djeca romske nacionalne manjine, moraju i priložiti rješenje o odobrenju za rad koje izdaje županijski ured nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.

U svojoj obavijesti javnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja posebno naglašava zadana načela integracije pripadnika romske nacionalne manjine u mješovite skupine djece, sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma, te ističe kako te principe moraju poštivati sve predškolske ustanove koje će podnijeti zahtjev za sufinanciranje cijene roditeljskog udjela u programima predškolskog odgoja, ostvarene prema mjerilima koja se u određenoj ustanovi primjenjuju.

Više informacija o podnošenju zahtjevu za sufinanciranje možete pronaći ovdje.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti