Vijesti ROMI.HR

/
Print - SUKOB AUSTRIJE S EU OKO DJEČJIH DOPLATAKA

NOVA POLITIKA DJEČJIH DOPLATAKA ZA STRANCE U AUSTRIJI

28. 7. 2019.
SUKOB AUSTRIJE S EU OKO DJEČJIH DOPLATAKA

Od prošlog ljeta u Austriji, Njemačkoj i drugim državama Europske unije vodi se žestoka rasprava o politikama dječjih doplataka. Austrijska vlada je započela predlaganjem novog zakona koji će zamijeniti opći pristup dječjim naknadama. Europska komisija, s druge strane, smatra ovu novu politiku nezakonitom.

Autor: Alexander Schilde

Metoda izbora u tom smislu naziva se: indeksiranje i pogađa posebno ljude iz inozemstva koji žive u Austriji. Odgovarajuća riječ za dječji doplatak trebala bi zapravo biti „obiteljska pomoć“. To je bar ono kako se službeno naziva. Razlog za to je jednostavan: ovaj naziv najbolje odražava svrhu uporabe novca koji država daje. On je namijenjen kao pomoć ljudima u stvaranju obitelji i pokušava odluku o osnivanju obitelji učiniti nepovezanu s novcem, koliko god je to moguće. Novac stoga ne bi trebao biti razlog za ne osnivanje obitelj koje uključuje djecu.

Važeći zakon predviđa da austrijski građani mjesečno dobivaju iznos od oko 200 eura po djetetu. Ovo pravilo se primjenjuje i za strance koji rade u Austriji, te tako njihove obitelji u inozemstvu primaju isti iznos. Stranci dobivaju taj novac jer i oni doprinose BDP-u Austrije plaćanjem poreza.

Trenutačna rasprava o indeksiranju se vodi upravo o ovom pitanju. Indeksiranje u tom smislu znači da austrijska vlada poduzima mjere kako bi iznos novca koji se daje obiteljima koje su izvan Austrije prilagodila općim troškovima života u njihovim zemljama. Austrijska ministrica obitelji Bogner-Strauss ističe: "Za troje djece, jednoj obitelji u Bugarskoj plaćamo iznos koji je dva puta veći od prosječne plaće tamo".

To je izazvalo brojne kontroverze među europskim političarima. S jedne strane to izgleda razumno s obzirom na činjenicu da bi samo u Austriji to uštedjelo oko 110 milijuna eura godišnje, a osim toga i druge države poput npr. Njemačke su predlagala slične ideje. S druge strane, Bruxelles odbija prihvatiti indeksiranje, jer krši europsko pravo. "Nakon što Austrija zakon konačno usvoji i objavi, Europska komisija će donijeti potrebne zaključke i iskoristiti svoje mogućnosti kao neko tko je odgovoran da se brine o poštovanju Ugovora", rekao je glasnogovornik Europske komisije Christian Wigand.

Europska komisija opravdava svoj negativan stav činjenicom da, prema europskom pravu, zaposlenik ne smije biti diskriminiran zbog svog državljanstva. Nadalje, prema Wigandu, neodobravanje je pitanje pravednosti, jer "(...) i radnici koji doprinose nacionalnom sustavu socijalne skrbi (...) moraju dobiti iste subvencije".

Austrijska vlada pojašnjava da će se nastaviti boriti za ovaj zakon. "Naš zakon, koji predlaže indeksaciju obiteljskog dodatka, temelji se upravo na prijedlogu Europske komisije za slučaj Velike Britanije", tvrdi austrijska ministrica obitelji Bogner-Strauß.

Od prosinca 2018. godine je austrijski zakon objavljen u Službenom listu. Članica EU, Rumunjska, obratila se povjerenici EU za socijalna pitanja Marianne Thyssen u listopadu 2018. o ovom pitanju. U studenom 2018. sedam drugih zemalja koje su pogođene smanjenjem doplatka - Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Bugarska, Litva i Slovenija su poslale pismo povjerenici Thyssenu tražeći podršku Europske Komisije.

Otvaranje postupka za utvrđivanje povrede prava EU, u ovom slučaju bio bi prvi korak. Tek nakon drugog pisma upozorenja, uz mogućnost da Austrija dostavi svoje odgovore i komentare, Europska komisija može odlučiti da slučaj preda Europskom sudu pravde.

 

Austria’s fight with EU over child allowances

Autor: Alexander Schilde

 

Since the last summer there is a heated debate in Austria, Germany and other European member states regarding their policies on child allowances. The Austrian government started, by proposing a new law that will alter the general approach towards child benefits. The European commission on the other hand, regards this new policy as unlawful. The method of choice in this regard called: indexing, affects especially people from abroad Austria.

The correct word for child allowance should actually be „family aid“. This is at least what is being used from the official side. The reason for this is simple: it just reflects the purpose of this money the best. It is meant to help realizing peoples plans to form a family. It tries to make this decision unrelated to money, as much as it is possible. Money should therefore not be the reason to cancel plans for a future family that involves children.

The current law foresees that Austrian citizens receive an amount of about 200€ per month and per child. This rule also applies for foreigners working in Austria, so that their families at home will receive the same amount. These foreigners receive this money because they contribute to the GDP by paying taxes.

The current debate about indexing comes in at this exact point. Indexing, in this regard, means that the Austrian government takes measures, in order to adapt the sum of money that is being given to families from abroad, to the general costs of living in their countries.

Mrs. Bogner-Strauss, The Family Minister of Austria, said: ' for three children, we transfer one family in Bulgaria twice of what is the average salary there.'

This sparked a lot of controversy among European politicians. On one side it seems just rational, and other countries like e.g. Germany were proposing similar ideas, given the fact that in Austria alone, this would save an estimated amount of 110 million Euros annually.

On the other hand, Brussels is refusing to accept indexing, because it violates the European law. 'Once the law is finally adopted and publicized, the Commission will draw the necessary conclusions and make use of its possibilities as the guardian of the Treaties', said the EU-Commission spokesman, Christian Wigand.

The EU-commission justifies their disapproval with the fact that, according to European law, an employee must not be discriminated due to one’s nationality. Furthermore, according to Wigand, the disapproval is a question of fairness, because '(...) workers (who) contribute to the national welfare system, (...) must also receive the same subsidies'.

The Austrian government clarifies that it will continue to fight for this law. 'Our bill, proposing an indexation of the family allowance, is based exactly on the proposal of the European Commission in relation to Great Britain', says the family minister of Austria, Bogner-Strauß.

Since December 2018, the Austrian law has been published in the Official Journal. EU member state Romania, had approached EU Social Affairs Commissioner Marianne Thyssen in October 2018 on this issue. In November 2018, seven other countries affected by the reduction - the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Bulgaria, Lithuania and Slovenia sent a letter to Thyssen requesting support from the European Commission.

In this case opening of an infringement procedure would be the first step. Only after a second warning letter with the possibility for Austria to submit its comments can the European Commission decide to open the case to front of the European Court of Justice.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti