Vijesti ROMI.HR

/
Print - SVJETSKI DAN SLOBODE MEDIJA

NOVINARSTVO BEZ STRAHA I USLUGA

3. 5. 2020.
SVJETSKI DAN SLOBODE MEDIJA

Prije gotovo tri desetljeća, točnije u travnju i svibnju 1991. godine, u Windhoeku, glavnom gradu Namibije, UNESCO je organizirao iznimno važan seminar o slobodi tiska. Inspirirana iskustvom Windhoeka, Opća konferencija UNESCO-a nakon toga je usvojila rezoluciju koja je imala za cilj poticanje slobode tiska i promicanje neovisnosti i pluralizma medija širom svijeta. Od tada se 3. svibanj, dan usvajanja Deklaracije iz Windhoeka, obilježava kao Svjetski dan slobode medija.

Autor: Božidar Kolov
Prijevod: Milica Kuzmanović

Šest godina nakon skupa u Namibiji, u Sofiji, glavnom gradu Bugarske, organiziran je Europski seminar o promicanju neovisnih i pluralističkih medija. Između ostalog, Deklaracija iz Sofije naglašava:

Ponovno ističemo kako su funkcije tiska prenošenje informacija i ideja o pitanjima od javnog interesa, kao i javni nadzor nad aktivnostima vlade;

Ksenofobija i sukobi različitih nacionalnih i vjerskih skupina prijete miru i demokraciji u mnogim dijelovima Europe. Programi obrazovanja o novinarskoj etici trebali bi novinare učiniti osjetljivijim na predrasude i diskriminaciju. Također, potrebno je razviti bolje politike zapošljavanja unutar medija koje bi poticale novinare i novinarstvo iz različitih nacionalnih i drugih manjinskih zajednica.

Međutim, danas, nakon više od dvadeset godina od donošenja ove Deklaracije, mnogi problem koji se odnose na medije, a koji su postojali tada, postoje još uvijek, a neki problemi su se čak i pogoršali. Izvješće Reportera bez granica o slobodi tiska u svijetu sugerira kako se u mnogim europskim zemljama sloboda medija pogoršala.

Primjerice, Bugarska, u čijem glavnom gradu je proglašena ranije spomenuta Deklaracija, zauzima 111. mjesto na ljestvici slobode medija. Primoravanje na odlazak istraživačkih novinara s nacionalnih televizija, potpuno odsustvo transparentnosti o preraspodjeli sredstava EU i javnih sredstava namijenjenih medijima, kao i sputavanje rada neovisnih novinara od strane sudova, neki su od glavnih problema s kojima se mediji u Bugarskoj suočavaju. U izvještaju se zaključuje kako su „korupcija i prikriveni dogovori između medija, političara i oligarha rasprostranjeni u Bugarskoj”.

Uz to, studije koje navodi Vijeće Europe pokazuju kako se anti-romski stereotipi i dalje šire i održavaju u različitim medijima širom Europe. Razni novinari, anonimno ili otvoreno, doprinose širenju ksenofobije pristranim izvještavanjem i jeftinim senzacionalizmom.

Na Svjetski dan slobode medija, odnosno 3. svibnja, održat će se brojne internet rasprave i radionice, u cilju rješavanja izazova s kojima se novinarstvo suočava. UNESCO pokreće globalnu kampanju s fokusom na "Novinarstvo bez straha od favoriziranja". Podteme ovogodišnje teme su sigurnost novinara, neovisno i profesionalno novinarstvo bez političkog i komercijalnog utjecaja i rodna ravnopravnost u svim aspektima medija.

Nizozemska je domaćin Svjetske konferencije o slobodi tiska 2020. godine. UNESCO i Nizozemska planirali su održavanje Konferencije od 22. do 24. travnja na Svjetskom forumu u Hagu. Međutim, Konferencija će se ipak održati od 18. do 20. listopada na istom mjestu. Bit će to zajedničko obilježavanje Svjetskog dana slobode medija (3. svibnja) i Međunarodnog dana ukidanja nekažnjivosti za zločine protiv novinara (2. studenog).

 

 

 

Almost three decades ago, in April and May 1991, in the capital of Namibia – Windhoek, a groundbreaking seminar on press freedom was organized by UNESCO. Inspired by the Windhoek experience, the General Conference of the organization subsequently adopted a resolution, which aimed to encourage press freedom and to promote the independence and pluralism of the media all over the globe. Since then, the date of the adoption of the Windhoek Declaration - May 3rd - is celebrated as World Press Freedom Day.

Six years after the Seminar in Namibia, a European Seminar on Promoting Independent and Pluralistic Media was organized in Sofia, Bulgaria. Among other things, the Declaration of Sofia reads:

We re-emphasize that twin functions of the press are to impart information and ideas on matters of public interest and to act as a watch-dog of government;

Xenophobia and clashes between different ethnic and religious groups threaten peace and democracy in many parts of Europe. Training programmes on journalistic ethnics should sensitize journalists to prejudges and discrimination. It is also necessary to develop better recruitment policies within media which encourage journalists and journalism from ethnic and minority communities.

Today, however, more than twenty years after the pronouncement of this declaration, many of the media problems remain and some of them have even worsened recently. The Reporters without Borders’ World Press Freedom Report suggests that in many European countries the media freedom has deteriorated.

Bulgaria, for instance, in whose capital the aforementioned declaration was declared, occupies the 111th place in the Report’s ranking. Forceful leaving of investigative journalists from national televisions, allocation of EU and public funding to media outlets with a “complete lack of transparency”, and judicial harassment of independent media are among the main troubles before press freedom in the country. “Corruption and collusion between media, politicians and oligarchs is widespread in Bulgaria, the Report concludes”.

Additionally, studies cited by the Council of Europe show that anti-Roma stereotypes continue to be spread and perpetuated in different media outlets across Europe. Various journalists, anonymously or openly, contribute to the spreading of xenophobia through biased reporting and cheap sensationalism.

On May 3rd, many online debates and workshops will be held tackling the challenges free journalism faces. UNESCO is launching a global campaign with focus on “Journalism without Fear of Favour”. Sub-topics of this year’s theme are: safety of women and men journalists and media workers, independent and professional journalism free of political and commercial influence, and gender equality in all aspects of the media.

The Netherlands is the host for 2020 World Press Freedom Conference. UNESCO and The Netherlands had planned to hold the Conference from the 22nd to the 24th April at the World Forum in The Hague. It is now scheduled for the 18th to the 20th October at the same venue. It will be a joint celebration of World Press Freedom Day (May 3rd) and the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists (November 2nd).

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti