Vijesti ROMI.HR

/
Print - VLADA DONIJELA OPERATIVNE PROGRAME ZA NACIONALNE MANJINE

HDZ-ova KOALICIJA SA ZASTUPNICIMA NACIONALNIH MANJINA

1. 9. 2017.
VLADA DONIJELA OPERATIVNE PROGRAME ZA NACIONALNE MANJINE

Na sjednici održanoj prošlog tjedna Vlada RH donijela je zaključak kojim se utvrđuju Operativni programi za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. Posebne operativne programe Vlada je donijela za srpsku, talijansku, mađarsku, albansku, romsku te zajednički za češku i slovačku nacionalnu manjinu.

Za bošnjačku, slovensku, crnogorsku, makedonsku, njemačku, rusinsku, ukrajinsku, rusku, poljsku, židovsku, rumunjsku, tursku, bugarsku, austrijsku i vlašku nacionalnu manjinu operativni planovi nisu doneseni.

Autor: ROMI.HR

Na sjednici održanoj 24. 8. 2017.  Vlada RH, na prijedlog Ministarstva financija, donijela je Zaključak kojim se utvrđuju Operativni programi za nacionalne manjine za četverogodišnje razdoblje, do 2020. Osim šest operativnih programa za nacionalne manjine koje imaju zastupnike u Hrvatskom saboru, utvrđen je i Operativni program za zaštitu i unaprjeđenje postojeće razine prava svih nacionalnih manjina. 

Razgovori o operativnim programima započeli su nakon parlamentarnih izbora u rujnu 2016., za vrijeme pregovora zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru s HDZ-om, u procesu formiranja nove Vlade i osiguravanja parlamentarne većine. Tada je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio:

„Želja je HDZ-a da svih osam zastupnika nacionalnih manjina podržava buduću Vladu... Dogovorili smo i sastanke idućih dana sa svakim predstavnikom nacionalnih manjina koji će nam dostaviti prioritetne točke za buduće operativne programe koje bi vlada u roku od 60 dana napravila za pojedine nacionalne manjine. Uz redoviti šestomjesečni dijalog između Vlade i predstavnika nacionalnih manjina stvorili bi sustavni okvir gdje bismo pratili provedbu pograma Vlade i omogućili realizaciju programa za nacionalne manjine.“[1]

Iako je usvajanje operativnih programa bilo predviđeno već ranije, Odluka o njihovoj izradi donesena ja u studenom 2016. na 6. sjednici Vlade. Odlukom o izradi operativnih programa nacionalnih manjina bio je zadan rok od mjesec dana, do 18. 12. 2016., za pripremu tog dokumenta.

Dogovori koalicijskih partnera HDZ-a iz reda zastupnika nacionalnih manjina s predstavnicima Ministarstva financija i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina rezultirali su dokumentom koji je Vlada svojim zaključkom usvojila. 

U vrlo kratkom obrazloženju istaknuto je kako će se ''Operativnim programima nacionalnih manjina ... odrediti mehanizmi osiguranja prava nacionalnih manjina te podrške djelovanju njihovih tijela...'' Također je naglašeno kako je Vlada ''S obzirom na specifičnosti pojedinih nacionalnih manjina i njihove potrebe unaprjeđenja postojeće razine njihove zaštite'' donijela šest posebnih operativnih programa za srpsku, talijansku, mađarsku, albansku i romsku i zajednički za češku i slovačku nacionalnu manjinu.

Na kraju obrazloženja se navodi da su ''Operativni programi ... usklađeni s mišljenjima, primjedbama i prijedlozima zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.''

Zaključkom Vlade je također utvrđeno kako će predsjednik Vlade RH održavati konzultacije sa zastupnicima nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru o provođenju Programa Vlade RH i operativnih programa svakih šest mjeseci. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zadužen je za izvještavanje o provođenju Operativnih programa.

Operativni program za zaštitu i unaprjeđenje postojeće razine prava svih nacionalnih manjina sadrži devet točaka koje se odnose na: ostvarivanje prava nacionalnih manjina na služenje svojim jezikom i pismom, odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja na jezicima nacionalnih manjina, pravo na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa (razmatranje mogućnosti uređenja posebnosti organiziranja, statusa i djelovanja udruga nacionalnih manjina posebnim zakonom), zastupljenost u predstavničkim, upravnim i pravosudnim tijelima, rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Operativnim programom predviđeno je i osnivanje međuresornog tijela na čelu s potpredsjednikom Vlade RH koji će raditi na razradi programa za promicanje mira i tolerancije, govora mržnje, rasizma i diskriminacije.

Operativni program za romsku nacionalnu manjinu sastoji se od pet točaka i devet aktivnosti za njihovo provođenje te navodi nositelje i rokove za provođenje pojedine aktivnosti.

U nastavku donosimo sve točke i aktivnosti iz Operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu, a svi operativni programi dostupni su ovdje.

 

8. OPERATIVNI PROGRAM ZA ROMSKU NACIONALNU MANJINU

 

8.1.      Revizija i provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma, te unaprjeđivanje rada Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije, s posebnim naglaskom na pitanje obrazovanja, socijalne integracije, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja.

 

Aktivnost 8.1.1.

Vlada Republike Hrvatske provest će reviziju Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za čije je provođenje predviđen nastavak trenda povećanja financijskih sredstava. U svrhu poboljšanja provedbe Nacionalne strategije Vlada će donijeti novi Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za razdoblje 2018. – 2020. i izraditi smjernice za unaprjeđenje rada Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije u čiji će rad biti uključeni i legitimni, izabrani romski predstavnici iz Vijeća romske nacionalne manjine.

 

Nositelji:        Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok provedbe: IV. kvartal 2017.

 

Aktivnost 8.1.2.

Vlada Republike Hrvatske razmotrit će mogućnosti i poduzeti potrebne mjere s ciljem iznalaženja rješenja za zapošljavanje pripadnika romske nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima postoji potreba suradnje lokalnih vlasti s romskom zajednicom radi koordinacije aktivnosti bitnih za romsku nacionalnu manjinu, u skladu s ciljevima Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

 

Nositelji:        Ministarstvo uprave, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Rok provedbe: IV. kvartal 2017.

 

Aktivnost 8.1.3.

Vlada Republike Hrvatske će u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. osigurati provedbu natječaja za financiranje aktivnosti kojima će se nastaviti poticati i razvijati inkluzivno obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine.

 

Nositelj:          Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok provedbe: kontinuirano

 

8.2.      Unaprjeđivanje uvjeta rada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj ''Kali Sara'', uz pronalazak adekvatnog prostora i njegovog uređenja.

 

Aktivnost 8.2.1.

Vlada Republike Hrvatske poduzet će mjere za osiguranje adekvatnog prostora za rad Savezu Roma u Republici Hrvatskoj ''Kali Sara'', kao i mogućnost financiranja potpore za uređenje i opremanje prostora.

 

Nositelji:        Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, Ministarstvo državne imovine i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok provedbe: III. kvartal 2017.

 

8.3.      Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja, sukladno postojećim relevantnim zakonskim odredbama.

 

Aktivnost 8.3.1.

Vlada Republike Hrvatske će sukladno Zakonu o legalizaciji, Zakonu o komunalnom gospodarstvu i ostalim važećim zakonskim propisima provoditi mjere legalizacije, urbanizacije i uređenja romskih naselja i područja Republike Hrvatske naseljena Romima te će podupirati aktivnosti vezane uz njihovo daljnje uređenje kroz djelokrug Ronda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vlada Republike Hrvatske će razmotriti mogućnost oslobađanja naknade za legalizaciju objekata za socijalno ugrožene pripadnike romske nacionalne manjine, ukoliko se radi o objektima koji su im jedina nekretnina u vlasništvu.

 

Nositelji:        Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok provedbe: kontinuirano

 

Aktivnost 8.3.2.

Vlada Republike Hrvatske će prilikom izrade zakonskih i podzakonskih propisa kojima će regulirati pitanja stambenog zbrinjavanja utvrditi modele stambenog zbrinjavanja pripadnika romske nacionalne manjine te kriterije za utvrđivanje korisnika, kao i način ostvarivanja prava u pojedinim modelima pomoći stambenog zbrinjavanja.

 

Nositelji:        Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Rok provedbe: lV. kvartal 2017.

 

Aktivnost 8.3.3.

Vlada Republike Hrvatske podupirat će infrastrukturne projekte te dovršetak izgradnje već započetih infrastrukturnih projekata u romskim naseljima i područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine, posebice izgradnju i opremanje društvenih domova u Trnovcu, Đurđevcu, Capraškim Poljanama te dovršetak i opremanje društvenih domova u romskim naseljima u Kutini, Bistrincima, Torjancima i Dardi.

 

Nositelji:        Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Savjet za nacionalne manjine i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i

Rok provedbe: kontinuirano

 

8.4.      Nastavak procesa uvođenja njegovanja kulture i jezika romske nacionalne manjine po postojećem modelu C u obrazovnom sustavu za pripadnike nacionalnih manjina.

 

Aktivnost 8.4.1.

Vlada Republike Hrvatske podupirat će njegovanje kulture i jezika romske nacionalne manjine po Modelu C u obrazovnom sustavu za pripadnike romske nacionalne manjine, u čiju će pripremu i izradu uključiti i predstavnike romske nacionalne manjine. S uvođenjem modela C Vlada Republike Hrvatske podupirat će proces izrade posebnih udžbenika i stručne literature za navedeni model i diplomski studij Romistike u sklopu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Nositelj:          Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok provedbe: kontinuirano

 

8.5.      Uređenje ustanova romske nacionalne manjine i obilježavanje stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu.

 

Aktivnost 8.5.1.

Vlada Republike Hrvatske osigurat će potrebna financijska sredstva te će u suradnji s udrugama koje zastupaju interese romske nacionalne manjine i saborskim zastupnikom romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru nastaviti proces uređenja romskog groblja Uštica, uređenja muzeja na romskom groblju Uštica i obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen te drugih mjesta stradanja Roma u Republici Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata.

 

Nositelji:        Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok provedbe: kontinuirano

 

[1] http://vijesti.hrt.hr/353043/nastavljaju-se-razgovori-hdz-a-s-predstavnicima-manjina

 
Povratak na sve vijesti