Fokus ROMI.HR

/
Print - BABIJ JAR I DRUGA MJESTA HOLOKAUSTA

DAN SJEĆANJA NA HOLOKAUST

27. 1. 2021.
BABIJ JAR I DRUGA MJESTA HOLOKAUSTA

U povijesti će 27. siječanj 1945. godine biti uvijek zapamćen kao dan velikog oslobođenja. Tog dana Crvena armija je ušla u logor smrti Auschwitz-Birkenau i oslobodila više od 7.000 ostalih zatvorenika, od kojih je većina bila bolesna ili umirala.

Autorica: Kristina Tekuchova
Prijevod: Daria Maracheva

Opća skupština Ujedinjenih naroda je 1. studenog 2005. godine usvojila Rezoluciju 60/7 kojom je 27. siječanj proglašen  Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. Ovog dana svake godine svijet se prisjeća holokausta i njegovih žrtava.

Svake godine Vijeće Europe pomaže nastavnicima i osigurava nastavne materijale u okviru priprema za Dan sjećanja na holokaust, kako bi se podigla svijest o ovom danu među učenicima. Važno je znati i sjećati se genocida na temelju rase, vjere, nacionalne pripadnosti itd. Obrazovanje je najbolji način za promicanje tolerancije i prijateljstva među narodima.

Pojam Holokaust se široko koristi za opisivanje procesa koji je rezultirao istrebljenjem Židova od strane nacističkog režima. Pojam Holokaust je sada u širem smislu shvaćen kao proces u kojem su mnoge druge manjine, uključujući Rome, također postale žrtve genocida. Židovska zajednica se koristi izrazom Šoa, kako bi označili genocid koji su preživjeli Židovi.

Sustav koncentracijskih logora bio je jedan od najsnažnijih dokaza o holokaustu. Ljudi koji su bili uhićeni tokom Drugog svjetskog rata, završili su u koncentracijskim logorima i bili zatvoreni bez obaziranja na pravne norme i pod uvjetima koji nisu prihvatljivi ni u jednoj zemlji.

Sustav prvih koncentracijskih logora u Njemačkoj uspostavljen je odmah nakon siječnja 1933. godine, kada je Hitler imenovan za kancelara. Ponekad se koncentracijski logori uspoređuju sa modernim zatvorima, ali to je netočna usporedba. Takvi logori su bili neovisni o bilo kojem pravosudnom sustavu. Ljudima su prijetili koncentracijskim logorima. Pojedinci i ciljane skupine su ubijani, mučeni, umirali su od gladi i korišćeni su kao radna snaga.

Još jedan strašan slučaj holokausta se dogodio u Babij Jaru u Ukrajini. Blizu Kijeva je  29. i 30. rujna 1941. godine bilo ukupno ustrijeljano 33.771 ljudi. Od njih više od 30.000 (90%) ubijenih su bili Židovi. Među ubijenima su bili i Romi, Sinti, sovjetski ratni zarobljenici i komunisti. Lov na Židove započeo je čim su Nijemci okupirali Kijev. Njemački vojnici tražili su Židove po ulicama i u njihovim kućama. Krajem rujna širom grada su se pojavila naređenja da se 29. rujna svi Židovi moraju okupiti na uglu Melnikove i Dokterivske ulice i ponijeti sa sobom dokumente, stvari i toplu odjeću. U slučaju neposluha, Njemci su prijetili Židovima trenutnim pogubljenjem. Taj dan završio je masakrom na Babij Jaru.

Nažalost, tema genocida relevantna je i za Balkan. Nacistička Njemačka i njezini  saveznici su 1941. godine napali Jugoslaviju. Na dijelu teritorije Jugoslavije Nijemci i Talijani su osnovali tzv. Nezavisnu Državu Hrvatsku. Nacisti su dozvolili ustašima upravljati ovom novostvorenom “državom“. U to vrijeme “Nezavisna Država Hrvatska“ obuhvaćala je ne samo područje suvremene Hrvatske, već i cijelu Bosnu i Hercegovinu i dio Srbije. Ustaše su započele genocid nad Srbima i Židovima 1941. godine, a genocid nad Romima 1942. godine. Genocid nad Srbima, Romima i Židovima trajao je do svibnja 1945. godine kada su nacisti i ustaše bili poraženi.

Tokom holokausta su stradali i drugi narodi, naime nacisti su sprovodili genocid i nad Romima. Genocid nad Romima se naziva Porajmos. Ustaše su ubile veliku većinu romskog stanovništva.

U logoru smrti Auschwitzu II - Birkenau postojao je poseban sektor poznat kao "Zigeunerlager" ili "Ciganski logor". Romi su bez obzira na spol i dob bili zajedno zarobljeni, mučeni i prinuđeni na prisilan rad. Josef Mengele pokazivao je posebno “zanjimanje“ za Rome i učinio ih predmetom strašnih eksperimenata.
Do ljeta 1938. godine veliki broj njemačkih i austrijskih Roma je priveden i poslan u koncentracijske logore. Kada su logori konačno bili oslobođeni, preživjelo je samo 11 000 Roma.
Rumunjska vlada deportirala je više od 25 000 Roma u logore u Pridnjestrovlju. Romi su živjeli u neljudskim uvjetima, bez medicinske pomoći, u uvjetima sličnim ropstvu, tako da su Romi umirali u tisućama.

Holokaust je svijetska tragedija. Moramo se sjećati pripadnika svih naroda koji su postali žrtve genocida. Također je vrlo važno podići svijest o genocidu širom svijeta kako bi se izbjeglo ponavljanje takve tragedije.

 

 

January 27, 1945 will be always remembered as a day of great liberation in history. On this particular day Red Army entered the Auschwitz-Birkenau extermination camp complex and liberated more than 7,000 remaining prisoners, most of them were ill or dying.

The United Nations General Assembly passed Resolution 60/7 on 1 November 2005 to proclaim 27 January as the International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust. This day every year the world marks and remembers the Holocaust and its victims.

Every year the Council of Europe helps teachers and provides teaching materials for Holocaust Remembrance Day preparations, so that they can raise awareness among students. It is important to know and remember about genocide based on the race, religion, nation etc. Education is the best way to promote tolerance and friendship between nations.

The term Holocaust has been widely used to describe the process that saw the extermination of Jewish people under the hands of the Nazi regime. The term Holocaust is now more widely understood as a process where many other minorities, including the Roma, were also victims of the genocide. The Jewish community uses a specific term, Shoah, to refer to the genocide suffered by Jews. 

System of the concentration camps was one of the most powerful pieces of evidence of the Holocaust. People who were arrested during the World War 2, were sent to the concentration camps and imprisoned without regard to legal norms under the conditions that are not acceptable in any country.

System of first concentration camps in Germany were established right after January 1933, when Hitler was appointed as chancellor. Sometimes the concentration camps are compared to a modern prison, but it is an inaccurate comparison. Such camps were independent of legal judicial system. People were threatened by them. There individuals and targeted groups were killed, tortured, there was a lack of food and the forced labor of the prisoners was used.

Another horrible case of the Holocaust was at Babi Yar in Ukraine. On September 29 and 30, 1941, 33,771 people were shot on the outskirts of Kyiv, Ukraine. Out of 33.771 more than 30.000 (90%) were Jews. There also were Roma, Sinti, Soviet prisoners of war and communists among them. The hunt for Jews began as soon as Germans took Kyiv. German soldiers were chasing Jews on the streets and their houses. At the end of September there were many notices throughout the city saying that all Jews have to gather on September 29 at the corner of Melnikova and Dokterivska streets, take documents, belongings and warm clothes with them. In case of disobedience, they were threatened with immediate execution. That day ended with a massacre on Babi Yar.

Unfortunately, the topic of Genocide is actual for Balkans as well. In 1941, Nazi Germany and its allies invaded Yugoslavia. On the part of the territory of Yugoslavia Germans and Italians established co-called Independent State of Croatia. Nazi gave Ustasha to run it. At that time co-called Independent State of Croatia included not only the territory of modern Croatia, but also the whole Bosnia and Herzegovina and a part of Serbia. The Ustasha began a major campaign of genocide against Serbs and Jews in 1941 and genocide against Roma in 1942. Genocide against Serbs, Roma and Jews lasted until May 1945 when Nazi and Ustasha were defeated.

During the Holocaust, other national groups suffered too, Nazi organized genocide against Roma. The Roma Genocide is called the Porajmos. Ustasha murdered a huge majority of Roma population.

In the extermination camp at Auschwitz II-Birkenau there was a special section Blle known as the ‘Zigeunerlager’, or ‘Gypsy Camp’. Roma no matter of sex and age were imprisoned together, forced into slave labor and tortured. Josef Mengele took a particular ‘interest’ in Roma and made them the subject of horrific experiments.
By the summer of 1938, large numbers of German and Austrian Roma were rounded up and sent to concentration camps. When the camps were liberated just 11,000 Roma had survived.
Romania's government deported over 25,000 Roma to camps in Transnistria. There were no basic conditions, no medicine and severe labor enslavement, so that thousands of Roma people died.
Holocaust is the tragedy of the whole world. All people of every nation that were victims of Genocide must be remembered. It is very important to raise awareness against Genocide among the whole world in order not to repeat the tragedy of genocide again.

 

Galerija slika:

Povratak na Fokus