Fokus ROMI.HR

/
Print - DAN VJERSKE SLOBODE

VJERSKE SLOBODE I DEMOKRACIJA

16. 1. 2022.
12042744014 37c47371a4 c DAN VJERSKE SLOBODE
Photo by K.G.Hawes via Flickr
DAN VJERSKE SLOBODE
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Dana 16. siječnja usvojen je Statut Virginije za vjersku slobodu, a Dan vjerske slobode obilježava se tog datuma u SAD-u. Nacrt Statuta Virgnije za vjersku slobodu napravio je treći predsjednik US-a Thomas Jefferson, koji je u to vrijeme bio guverner. Statut je uveden u državni Zakon i njime je ukinuta Engleska crkva u Virginiji i zajamčena sloboda vjere ljudima svih religija. Ove se godine obilježava 235. godišnjica Statuta.

SAD su od samog početka bile domom za ljude iz Sjeverozapadne Europe, koji su pokušavali izbjeći ugnjetavanje i diskriminaciju zbog njihove religije. Osnivači nove države osigurali su očuvanje slobode vjeroispovijesti Prvim amandmanom Ustava koji je usvojen 1791. godine. To se ipak nije odnosilo na afričke robove, koji nisu imali prava na vjeru. Prvi amandman zabranjuje Kongresu SAD-a da jednu vjeru predstavlja boljom od druge i zabranjuje pojedinčevu religijsku praksu.

'Kongres ne smije donijeti nikakav zakon koji ne poštuje vjersku zajednicu ili koji zabranjuje njezino slobodno ispovijedanje; ili ograničavanje slobode govora, ili tiska; ili pravo ljudi na okupljanje i pritužbe.'

Sa vjerskom slobodom koja je zaštićena Prvim amandmanom došla je i sloboda izražavanja prema kojoj je ključno da ljudi imaju pravo na izražavanje svojih uvjerenja, stavova i ideja. Prvi amandman jamči slobodu izražavanja sprječavanjem Kongresa u umanjivanju vrijednosti novinara. Američka demokracija zaštićena je Prvim amandmanom.

SAD 16. siječnja slavi slobodu pripadnika različitih religija diljem svijeta. Vlada svake godine poziva institucije da podignu svijest o vjerskim slobodama među građanima svih dobnih skupina. Predsjednik SAD-a Joseph Biden obratio se naciji prije ovog dana. Rekao je da njegova administracija želi ispuniti svoje napore u poboljšanju ljudskih prava, zajedno s vjerskom slobodom, posebno u vrijeme kada su ljudi progonjeni zbog svojih uvjerenja i vjerovanja.

Državno tajništvo SAD-a svake godine objavljuje Međunarodna izvješća o vjerskim slobodama koja opisuju status vjerskih sloboda, vladine politike koje krše vjerska uvjerenja i vjerske denominacije. Izvješće se radi u raznim zemljama diljem svijeta u američkim ambasadama, a temeljeno je na podacima državnih službenika.

Posljednji Međunarodni izvještaj o stanju vjerskih sloboda iz 2020. godine u Hrvatskoj skreće pozornost na vjerske manjine i probleme s kojima se još uvijek susreću. Srpska pravoslavna crkva (SPC) postavlja pitanje povrata imovine koju je Vlada Jugoslavije oduzela tijekom Drugog svjetskog rata. Prema izvještaju Državnog tajništva, policajci su na glavama muslimanskih migranata crtali kršćanske križeve tijekom njihovog pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju, s namjerom da ih ponize i traumatiziraju. Izvješće pokazuje i kako Hrvatska priznaje židovske žrtve holokausta postavljanjem ‘kamena spoticanja’ u Zagrebu. Štoviše, Odbor za obrazovanje, kulturu i znanost usvojio je odluku o promicanju definicije antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA).

Romi u Hrvatskoj povijesno pripadaju trima religijskim grupama: Katoličkoj, Pravoslavnoj i Islamskoj. Međutim, u zadnja tri desetljeća broj Protestanata u romskoj zajednici je u porastu. Obično se diferencijacija u vjeri objašnjava regijama Hrvatske u kojima Romi žive. To Rome stavlja u još ranjiviji položaj jer pripadaju u vjerskoj manjini.

U slučaju pravoslavnih Roma, time što su dio SPC, oni su izloženi dodatnim poteškoćama vezanim uz položaj SPC i njihovih vjernika u hrvatskom društvu nakon rata 90-ih.

U slučaju pripadnika Islamske zajednice, položaj Roma djelomično je vezan za opći položaj muslimana u Europi u XXI stoljeću, a vezan je za poslijeratne odnose u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Posljednjih nekoliko desetljeća među romskom zajednicom u Hrvatskoj dolazi do procesa učlanjenja Roma u različite protestantske crkve, a na taj proces tradicionalne religije gledaju na različite načine.

Sloboda vjere jedan je od postulata demokracije i njezine vrijednosti. Važno je da se svaki čovjek osjeća sigurno u svom uvjerenju. Jedan od ciljeva demokratske zemlje je zaštita vjerskih prava i vjerske raznolikosti.

 

 

 

 

 

On January 16th 1786, the Virginia Statute for Religious Freedom was adopted, ever since this day celebrates Religious Freedom Day in the USA. The Virginia Statute for Religious Freedom was drafted by the third president of the US Thomas Jefferson, at the time he was a governor of the Commonwealth of Virginia. The statute was enacted into the state’s law and it disestablished the Church of England in Virginia and guaranteed freedom of religion to people of all religious faiths. This year marks the 235th anniversary of Virginia’s Statute adoption.

From the very beginning what is now the country of USA became a home to people from all over North-West Europe who were trying to avoid oppression and discrimination because of their religion. The founders of the new country ensured to keep the freedom of religion in the First Amendment of the Constitution, which was adopted in 1791. Nevertheless, this was not applied to African slaves, who did not have rights for religion. The First Amendment forbids Congress of the US from both promoting one faith over others and restricting an individual's religious practices:

‘Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.'

With the freedom of religion protected by the First Amendment came the freedom of expression that states crucial importance to the right of people to freely express their beliefs, views and ideas. The First Amendment guarantees freedom of expression by preventing Congress from diminishing the press. American democracy is protected by these First Amendment rights.

Remaining religiously diverse, on 16th of January the US celebrates people’s freedom of different religions around the world. Every year the government calls upon institutions to raise awareness about religious freedoms among citizens of all ages. The president of the US Joseph Biden has addressed the nation prior to this day - he said that his Administration is heading to fulfil their efforts in advancing Human Rights together with freedom of religion throughout the globe at the time when people are subject to horrifying persecution for their faith and beliefs.

Every year the US Department of State publishes International Religious Freedom Reports, which describe the status of religious freedom, government policies violating religious beliefs, and religious denominations. The Reports are made on different countries all over the globe by the US embassies based on the information provided by the country's officials. 

The latest Religious freedom report for Croatia from 2020 draws attention to religious minorities and the problems they are still facing. Serbian Orthodox Church (SOC) raises the issue of restitution of property taken away by Yugoslavia government during WWII. According to the State Department Report police officers painted Christian crosses on the heads of Muslim migrants during their attempt to illegally enter the country with the intent to ‘mark, humiliate, and traumatize’ them. The Report also shows Croatia recognizing Jewish victims of the Holocaust by installing ‘stumbling blocks’ in Zagreb. What is more, the parliamentary Education, Science, and Culture Committee adopted a resolution to promote the International Holocaust Remembrance Alliance’s (IHRA) definition of anti-Semitism.

Roma people in Croatia historically belonged to three religious groups: Catholic, Orthodox, and Muslim. However, in the last decade there has been a significant raise in Protestant believers among Roma community. Usually the differentiation in faith is explained by the regions of Croatia that Roma live in. These put Roma in a position of not only being an ethnic minority in Croatian society, but also religious minority, creating a more vulnerable position.

In case of Orthodox Roma, by being part of SOC, they are subjected to additional difficulties related to the position of SOC and their believers in Croatian society after the 90-s war.

In case of members of Islamic community, position of Roma are partially linked to the general position of Muslims in Europe in XXI century, and related to post-war relations in Croatia and Bosnia and Hercegovina.

In the last few decades among Roma community in Croatia there is a process of Roma becoming members of different Protestant Churches and that process is seen in different ways by traditional religions.

Freedom of religion is one of the postulates of democracy and its value. It is a vital part of every human to feel safe in his or her belief. One of the aims of a democratic country is to protect religious rights and religious variety.

 

 

 

 

 
Povratak na Fokus