Fokus ROMI.HR

/
Print - UJEDINIMO SVE ONE KOJIMA JE STALO

KAKO MOŽEMO POMOĆI?

19. 8. 2022.
UJEDINIMO SVE ONE KOJIMA JE STALO
UJEDINIMO SVE ONE KOJIMA JE STALO
Autorica: Galina Ziabkina
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Oružani sukobi i prirodne katastrofe, kao što su šumski požari, uragani ili potresi, mnoge ljude ostavljaju bez domova, hrane, osnovnih životnih potrepština i odjeće. U takvim regijama ljudi masovno pate. U isto vrijeme, u drugom dijelu svijeta, ljudi žive jako dobro i napreduju. Empatija, solidarnost, i želja da se pomogne ljudima u nevolji temelji su zdravog društva. Zato su mnogi ljudi spremni pomoći žrtvama rata i kataklizme slanjem odjeće, hrane, lijekova, goriva, šatora za privremeni smještaj – svega što je potrebno za preživljavanje u kriznim situacijama. Humanitarna pomoć mogu biti lijekovi, odjeća, hrana ili pomoć stručnjaka za spašavanje. Istodobno, odlukom suda UN-a zabranjena je isporuka oružja, vojne opreme i svega što pomaže i potiče ubijanje ljudi. Kako bi se svjetska zajednica upoznala s ovom plemenitom djelatnošću, 19. kolovoza obilježava se Svjetski dan humanosti. Obilježava se u čast onima koji ne ostavljaju ljude u nevolji.

Ujedinjeni narodi taj dan obilježavaju od 2008. godine. Datum izvorno označava tragičan događaj koji se dogodio 2003. godine u blizini bagdadskog ureda UN-a. 19. kolovoza izvršen je teroristički napad prilikom kojeg je došlo do eksplozije. Ozlijeđeni su članovi osoblja, novinari, a čak je bio ozlijeđen i pacijent u obližnjoj bolnici. Ubijeno je ukupno 22 ljudi, a gotovo 60 ih je ranjeno. Među poginulima je brazilski diplomat Sergio Vieira de Mello, koji je mnogo energije uložio u borbi za mir. UN se svake godine prisjeća ovog gubitka obilježavanjem Svjetskog dana humanosti.

Ali nije samo terorizam ozbiljna prijetnja mirnom životu. Ratovi, epidemije, ekonomske krize, prirodne katastrofe – sve te velike tragedije glavni su uzroci siromaštva, bolesti i patnje tisuća ljudi diljem svijeta. I tim ljudima je također potrebna pomoć i podrška.

Jedan od zanimljivih primjera takvog humanitarnog projekta bio je 2016. godine u Moldaviji. Tada su stariji Romi koji su živjeli u Moldaviji, a koji su patili tijekom holokausta, primali humanitarnu pomoć. Pomoć je osigurana kroz projekt koji je pokrenula njemačka zaklada “Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (EVZ ili Sjećanje, odgovornost i budućnost), a provodio ga je nacionalni romski centar u Moldaviji. Na konferenciji za novinare, predsjednik centra Nikolaj Radica rekao je za da zaklada prilaže 40.000 eura.

Projekt je bio usmjeren na pružanje materijalne pomoći Romima koji su bili žrtve nacističkog progona tijekom Drugog svjetskog rata, odnosno onima koji su deportirani u koncentracijske logore u Moldaviji i inozemstvu. Starije osobe dobivale su hranu, sredstva za higijenu, lijekove, odjeću, obuću, drva ili ugljen za zimu. Nacionalni romski centar Moldavije planirao je pronaći sve Rome u toj regiji koji su rođeni prije 1945. godine i koji su patili tijekom holokausta. Ova humanitarna pomoć mogla bi biti ključna za Rome, s obzirom na nedavno iznesen podatak Programa UN-a za razvoj (UNDP) da mnogi Romi u srednjoj i jugoistočnoj Europi žive ispod granice siromaštva. Doista, mnogi Romi i danas se suočavaju s diskriminacijom u svim područjima javnog života, uključujući zdravstvenu skrb, obrazovanje i stanovanje.

Današnje obilježavanje Svjetskog dana humanosti važna je akcija za podizanje svijesti ljudi o tome što se događa u svijetu. Svatko, bez obzira na vjeru, nacionalnost ili zemlju stanovanja, može pomoći drugima. Cilj ovog dana je ujediniti sve kojima je stalo.

 

 

 

 

 

Armed conflicts and natural disasters, such as wildfires, hurricanes or earthquakes, deprive many people of their homes, food, basic necessities of life, and clothing. In such regions, people suffer massively. And in the other part of the world, at the same time, other people are living well and prosperously. Empathy, solidarity, and the desire to help people in need are the foundations of healthy society. That is why many people are ready to help the victims of war and cataclysm through sending clothes, food, medicines, fuel, tents for temporary housing - everything needed to survive in crisis situations. Humanitarian aid can be medication, clothing, food, or the assistance of experts and rescue specialists. At the same time, the delivery of weapons, military equipment, and anything that aids and abets the killing of people has been prohibited by a UN court decision. To honor those who do not leave people in need, to inform the world community about this noble activity, World Humanitarian Day is celebrated on August 19.

The day has been commemorated by the United Nations since 2008. Originally, the date stands for a tragic event that took place in 2003 near the Baghdad office of the United Nations: On August 19, an explosion occurred as a result of a terrorist attack. Staff members, journalists and even patients at a nearby hospital were injured, with a total of 22 killed and nearly 60 wounded. Among the dead was the Brazilian diplomat Sergio Vieira de Mello, who had given much energy to the cause of peace. Every year, the UN commemorates the loss by observing World Humanitarian Day.

But it is not only terrorism that poses a serious threat to a peaceful life. Wars, epidemics, economic crises, natural disasters - all these monstrous tragedies are the main causes of poverty, disease, and the suffering of thousands of people around the world. And these people are also needed help, support and assistance in tragically changed life.

One of interesting examples of humanitarian project like that was in 2016, in Moldova. Back then, elderly Roma living in Moldova who suffered during the Holocaust received humanitarian aid. The aid was provided through a project initiated by the German foundation “Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (EVZ or Remembrance, Responsibility and Future) and implemented by the national Roma centre in Moldova. At a press conference at IPN, the centre's president Nikolaj Radica told IPN that the foundation is contributing 40,000 euros.

The project was aimed at providing material support for the Roma who were victims of Nazi persecution during World War II, namely those deported to concentration camps in Moldova and abroad. Elderly people received food, hygiene products, medicines, clothes, shoes, firewood or coal for the winter. The Moldova National Roma Centre planned to find all Roma in that region who had been born before 1945 and had suffered during the Holocaust. This humanitarian aid might be crucial for the Roma, given the recent UN Development Program (UNDP) statement that many of the Roma in Central and South-Eastern Europe are living below the poverty line. Indeed, many Roma today still face discrimination in all areas of public life, including health care, education and housing.

Today, the celebration of World Humanitarian Day is an important action to raise people's awareness of what is happening in the world. Anyone, regardless of their religion, nationality or country of residence, can help others. This day is meant to unite all those who care.

 
Povratak na Fokus