Print
15. 9. 2022.
PRAVO ZNAČENJE DEMOKRACIJE
PRAVO ZNAČENJE DEMOKRACIJE
Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Odlukom Ujedinjenih naroda 2007. godine 15. rujna proglašen je Međunarodnim danom demokracije. Dan koji se od 2008. godine obilježava 15. rujna, ove se godine obilježava 13. put.

Kako bismo dali ispravnu definiciju koncepta demokracije te ga ispravno razumjeli i objasnili, korisno je pogledati podrijetlo riječi. Porijeklo riječi demokracija je grčko. Demokracija je izvedena iz riječi “Dimokratia”, koja je kombinacija riječi demos što na starogrčkom jeziku znači 'narod' i riječi 'kratos' što znači 'vlast, vlada'. Prva definicija koja odgovara na pitanje što je demokracija temelji se na podrijetlu riječi - moć upravljanja koja pripada ljudima. Pojavila se definicija "samouprava naroda", budući da je adresat vlasti narod. Vlast i upravljanje pripadaju narodu. Antidemokracija se može definirati kao vladavina nad ljudima koji žive unutar određenih granica, na primjer carstva, kraljevstva, kneževine, feudalnog vlastelinstva, i u kojima vlast pripada jednoj osobi ili obitelji. Demokracija uključuje protivljenje takvim oblicima vlasti.

Današnja potreba za demokracijom znak je pluralizma, a ne većine, sudjelovanja, a ne dominacije. Međutim, postoje zemlje u kojima se čak ni predstavnička demokracija ne provodi. Dok se kraljevstva i emirati nastavljaju u zemljama kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Saudijska Arabija, u nekim europskim zemljama kao što su Španjolska, Velika Britanija i Norveška, koje se pokazuju kao razvijene u smislu demokracije, kraljevski ured i dalje postoji, čak i ako nije pod svojim starim utjecajem. Dok prvi ustavni sustav koji je usvojilo Osmansko Carstvo u posljednjem razdoblju Carstva još uvijek traje u Tajlandu, jednoj od azijskih zemalja, u mnogim afričkim zemljama postoje "pokazni izbori" ili opresivne uprave zbog unutarnjih previranja. Održavaju se izbori u Iranu, koji se u svom ustavu definira kao Islamska Republika, ali je administracija i dalje pod kontrolom režima Mula. Postavljanje pitanja, ispitivanje, pristup informacijama i slobodno izražavanje mišljenja, poštivanje prava drugih, umjesto sudjelovanja u administrativnom sustavu, u većoj mjeri zadovoljavaju potrebe današnje demokracije.

Demokracija je izvrstan alat za postizanje mira unutar država i u svijetu. Ljudima daje pravo glasa, a to je vrlo važno za one koji su ušutkani. Kada vaš režim kaže da ćete biti pogubljeni ako ne vjerujete u određenu religiju, oni koji nisu vjernici su ušutkani i nikada ne mogu biti dio svoje zajednice, a da pritom ostanu ono što jesu. Demokracija daje priliku manjinama da biraju one koji će ih predstavljati, čak i kada određena manjinska skupina nema veliki utjecaj ili moć. Na primjer, Romi mogu raditi zajedno sa strankom koja je voljna poboljšati uvjete u romskim naseljima, izgraditi više škola i bolnica itd., manjine mogu koristiti sustav u svoju korist, jer njihov glas može donijeti većinu i mogu pregovarati. Kada nema izbora i kada ne možete propitivati vlast o tome što rade ili ne rade, onda je biti manjina jednako kao i biti ušutkan.

Sretan Međunarodni dan demokracije, uz nadu da će društva u budućnosti živjeti u miru, slobodno i poštujući svačija prava, i da će se to preliti na cijeli svijet.

 

 

 

 

 

With a decision made by the United Nations in 2007, September 15 was recognised as the International Day of Democracy. The day, which has been celebrated at September 15th since 2008, is being celebrated for the 13th time this year.

In order to make the correct definition of a concept and to understand and explain it correctly, it is useful to look at the word origin of that concept. The origin of the word democracy is Greek. Democracy is derived from the word “Dimokratia”, which is a combination of the word demos meaning 'people' in the ancient Greek language and the word 'kratos' meaning 'power, government'. The first definition to be given to the question of what democracy is, based on the origin of this word the power of governing belonging to people. The definition of "self-government of the people" has emerged, since the addressee of the government is the people. The power and governing rights belong to the people. Anti-democracy can be defined as people living within defined boundaries such as an empire, kingdom, principality or feudal lordship and the land they live in and/or the administrative apparatus that dominates belongs to a person or family. Democracy involves opposition to such forms of government.

Today's need for democracy, is a sign of pluralism rather than majority, participation rather than domination. However, there are countries where even representative democracy is not implemented. While kingdoms and emirates continue in countries such as the United Arab Emirates, Qatar, and Saudi Arabia, in some European countries such as Spain, Great Britain and Norway, which are shown to be developed in terms of democracy, the royal office still exists, even if it is not under its old influence. While the first constitutional system adopted by the Ottoman Empire in the last period of the Empire still continues in Thailand, one of the Asian countries, in many African countries there are “show elections" or oppressive administrations due to internal turmoil. Elections are held in Iran, which defines itself as the Islamic Republic in its constitution, but administration continues under the control of the Mullah Regime. Expressions such as asking questions, questioning, accessing information and expressing opinions freely, respecting the rights of others, rather than taking part in the administrative system, meet today's democracy needs more accurately.

Democracy is a great tool for achieving peace within countries and in the world. It gives people a voice and this is very important for those who are silenced. When your regime says you will be executed if you are do not believe in a certain religion, those who are non believers are silenced and cannot ever be a part of their community while remaining themselves. Democracy gives a chance to minorities to elect to those who will represent them, even when a certain minority group does not have much influence or power. For example, Roma people can work together with a party that is willing to improve conditions in Roma settlements, build more schools and hospitals etc, minorities can use the system to their advantage, since they have the numbers and they can negotiate. When there are no elections and you cannot question authority figures for what they are doing or what they are not doing, then being a minority, most of the time, is equal to being silenced.

Happy 15 September International Day of Democracy, with the hope of the future when societies living in peace, freely and respectful to each other's rights will form the whole world.