Vijesti ROMI.HR

/
Print - 70 GODINA EUROPSKIH INTEGRACIJA

DAN EUROPE

9. 5. 2021.
70 GODINA EUROPSKIH INTEGRACIJA

Danas obilježavamo Dan Europe. Podsjetiti ćemo se kako je sve počelo prije 70 godina.

Autor: José Alarcón Matás
Prijevod: Melike Sariguel

Ova godina označava 70. godišnjicu uspostave Europske zajednice za ugljen i čelik (ECSC) 1951. godine. EZUČ se obično smatrao pretečom iz koje će kasnije postati Europska unija, što ima važne posljedice u procesu europskih integracija, ekonomske suradnje i mobilnosti na europskom teritoriju. Ključni simbol njegovog razvoja bila je Schumanova deklaracija, objavljena godinu dana ranije, 9. svibnja, što je postalo datum obilježavanja Dana Europe kao simbola europskog mira i jedinstva.

''Svjetski mir ne može se očuvati ukoliko se ne ulažu kreativni napori razmjerni opasnostima koje ga ugrožavaju. Doprinos koji organizirana i živa Europa može dati civilizaciji neophodan je za održavanje miroljubivih odnosa.''

To su bili počeci deklaracije francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana 9. svibnja 1950 godine. Pet godina prije, na kraju Drugog svjetskog rata Europu je bila devastiranom i trebala je temeljitu socijalnu i ekonomsku obnovu. Iskustvo Prvog svjetskog rata pružilo je važne lekcije o tome kako bi nedostatak suradnje i nacionalni antagonizmi mogli stvoriti neprijateljsko ozračje u kojem bi se napetosti mogle pretvoriti u veliko nasilje. Brojni su političari u Europi brzo shvatili da njihove zemlje ne mogu napredovati bez suradnje i zajedničkog međunarodnoga razvoja.

U tu svrhu činilo se presudnim osiguravanje procesa ponovnog gospodarskog ujedinjenja na europskoj razini. Pod vodstvom Schumana započeli su razgovori o integraciji energetskih industrija, prije svega ugljena i čelika, u zapadnu Europu. Glavni cilj bio je stvaranje zajedničkog tržišta ugljena i čelika za sve zemlje koje se pridruže, što bi pomoglo regulirati konkurenciju u proizvodnji. Pariški ugovor potpisan je 18. travnja 1951. godine, uspostavljajući EZUČ, koja je uključivala Zapadnu Njemačku, Francusku, Italiju, Belgiju, Nizozemsku i Luksemburg.

Ovih šest država je 1957. potpisalo Rimski ugovor, stvarajući Europsku ekonomsku zajednicu (EEZ) i Europsku zajednicu za atomsku energiju (Euratom). Kasnije se te institucije spajaju s EZUČ da bi 1965. godine bila stvorena Europska zajednica koja je integrirana 1993. godine kroz Ugovor iz Maastrichta u okviru onoga što danas znamo kao Europska unija, sastavljena od 27 zemalja članica.

Posljednjih 70 godina podrazumijevalo je kontinuirani proces razvoja međunarodne uprave, stvaranjem nadnacionalnih tijela i institucija u kojima su se tradicionalna dominacija i suverenitet nacionalnih država transformirali na puno načina. Jedinstvena značajka Europske unije nastala je postupnim usklađivanjem i multilateralnim priznavanjem politika socijalne sigurnosti, zapošljavanja i mobilnosti. Iako su nacionalne razlike ostale, razvoj zajedničkih okvira pružio je brojne mogućnosti građanima EU-a.

Za pripadnike romskih zajednica, koje se suočavaju s teškim ekonomskim uvjetima u svojim zemljama, pravo na putovanje, rad i naseljavanje u inozemstvu koje je došlo kao rezultat europske integracije stvara nadu. To se posebno odnosi na Rome iz istočne Europe, posebno Rumunjske i Bugarske, koje su se pridružile EU 2007. godine, kao i na Rome iz Hrvatske, posljednje zemlje koja se pridružila 2013. godine. Istodobno, tokom posljednjeg desetljeća raste protiv romsko raspoloženje u Europi. Posljedica toga je širenje diskursa prema kojem se Romi ne smatraju legitimnim građanima, a njihova migracijska prava su osporena, što rezultira deložacijama i deportacijama.

Dok obilježavamo Dan Europe, potrebno je posvetiti veću pažnju položaju Roma u EU kako bi se osiguralo da  se sukladno tome očuvaju temeljne vrijednosti Unije, uključujući poštivanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, sloboda, demokracije, jednakosti i vladavine zakona.

 

 

Today we celebrate Europe Day. We will remember how it all started 70 years ago.

This year marks the 70th anniversary of the establishment of the European Coal and Steel Community (ECSC) in 1951. The ECSC is commonly seen as a precursor to what would later become the European Union, having important repercussions in the process of European integration, economic cooperation and mobility within the European territory. A crucial symbol of its development was the Schuman Declaration, made one year earlier on the 9th of May, which has become a date used to celebrate Europe Day as a symbol of European peace and unity.

''World peace cannot be safeguarded without the making of creative efforts proportionate to the dangers which threaten it. The contribution which an organized and living Europe can bring to civilization is indispensable to the maintenance of peaceful relations.''

These were the opening lines of the Declaration made by French foreign minister Robert Schuman on 9th May 1950. Five years earlier, the end of World War II had left Europe devastated and in need for thorough social and economic reconstruction. The experience of World War I had provided important lessons on how lack of cooperation and national antagonisms could create a hostile climate where tensions could escalate into huge violence. A number of politicians in Europe quickly realized that their countries could not prosper without collaboration and a common path for development internationally.

For that purpose, ensuring a process of economic reunification at the European level seemed crucial. Under the leadership of Schuman, conversations began for the integration of energy industries, primarily coal and steel, in Western Europe. The main goal was the creation of a common market for coal and steel for all joining countries, that would help to regulate competition for production. On 18th April 1951, the Treaty of Paris was signed establishing the ECSC, which included West Germany, France, Italy, Belgium, the Netherlands and Luxembourg.

In 1957, these six countries would sign the Treaty of Rome, creating the European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (Euratom). These institutions would later on become merged with the ECSC to form the European Community in 1965, which in 1993 through the Maastricht Treaty was integrated within what we know today as the European Union, composed by 27 member countries.

The past 70 years have implied a continuous process of international governance development, with the creation of supra-national bodies and institutions where the traditional dominance and sovereignty of nation-states have been transformed in many ways. A unique feature of the European Union came through a gradual harmonization and multilateral recognition of social security, employment, and mobility policies. While national differences have remained, the development of common frameworks has provided numerous opportunities for EU citizens.

For members of Roma communities facing harsh economic conditions in their home countries, the right to travel, work and settle abroad that has come as a result of European integration is seen in a positive light. This is particularly true for Roma from Eastern Europe, particularly Romania and Bulgaria, which joined the EU in 2007, but also from Croatia, the last country to join in 2013. At the same time, the rise of anti-Roma sentiment in Europe over the past decade has spread discourses where a number of Roma are not considered legitimate citizens, and their migration rights have been contested, resulting in evictions and deportations.

As we celebrate Europe Day, greater attention is needed to the position of Roma in the EU, in order to ensure that the fundamental values of the Union (respect for human dignity and human rights, freedom, democracy, equality and the rule of law) are preserved accordingly.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti