Vijesti ROMI.HR

/
Print - MIROTVORCI KAO NAČIN KOMPROMISA

LJUDI, MIR, NAPREDAK, I SNAGA PARTNERSTVA

29. 5. 2022.
02 - united nations photo via flickr MIROTVORCI KAO NAČIN KOMPROMISA
United nations photo via Flickr
MIROTVORCI KAO NAČIN KOMPROMISA

Područja sukoba i krhke ekonomske situacije zahtijevaju posebnu pažnju međunarodne zajednice. U takvim su područjima kršenju ljudskih prava najviše izložene najranjivije skupine ljudi. To su uvijek ljudi s nestabilnim izvorom prihoda, nedostatkom obrazovanja, i oni kojima je onemogućen pristup informacijama i socijalnim službama. Romi su u mnogim zemljama zbog tih razloga diskriminirani i isključeni iz društva.

Autorica: Galina Ziabkina
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Područja sukoba i krhke ekonomske situacije zahtijevaju posebnu pažnju međunarodne zajednice. U takvim su područjima kršenju ljudskih prava najviše izložene najranjivije skupine ljudi. To su uvijek ljudi s nestabilnim izvorom prihoda, nedostatkom obrazovanja, i oni kojima je onemogućen pristup informacijama i socijalnim službama. Romi su u mnogim zemljama zbog tih razloga diskriminirani i isključeni iz društva.

Ujedinjeni narodi pomažu mnogim zemljama u misijama očuvanja mira, kako bi stvorili uvjete za trajni mir i spriječili povrede ljudskih prava. Kada je stabilnost zemlje narušena sukobom, ili ako je više zemalja uključeno u sukob, ponekad je potrebna intervencija treće strane kako bi se vratio mir i stabilnost. Misija očuvanja mira se pokazala kao jedan od najučinkovitijih alata dostupnih UN-u za pomoć zemljama domaćinima u ostvarivanju teškog puta iz sukoba u mir. Misija u istočnim dijelovima Hrvatske, pod nazivom UNTAES, bila je jedna od vrlo uspješnih misija UN-a. UNTAES misija bila je usmjerena na vraćanje tih teritorija Republici Hrvatskoj. Nažalost, u velikom broju slučajeva, mirovne misije nisu rezultirale uspostavljanjem dugotrajnog mira za sve uključene strane.

Svatko je imao situacije u životu kada dvije osobe koje sudjeluju u razgovoru pokazuju očito neslaganje, izražavaju negativne emocije, i na kraju se zbog toga zamalo i posvađaju. Onda se pojavi treća osoba i iznese mirno rješenje ili spriječi nastanak svađe. Treća strana obično ukazuje na razuman izlaz iz nastale situacije i predlaže kompromis. Ako se razgovor ne može riješiti mirnim putem, onda ona strana koja nije zainteresirana za pobjedu mora na stranu staviti emocije i unijeti zdrav razum u sukob. To su takve vrste problema, od manjih, koji su na razini samo dvoje ljudi koji se svađaju, do većih koji nadilaze granice države. Zbog toga je u današnje vrijeme važno govoriti o toleranciji u odnosima među ljudima i državama. Na taj je način mirovna misija pomogla u spašavanju mnogih života i uspostavi mira i stabilnosti na mnogim mjestima diljem svijeta.

Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih naroda obilježava se 29.svibnja. Na ovaj se dan odaje priznanje neprocjenjivom doprinosu uniformiranog i civilnog osoblja u radu Organizacije, i počast gotovo 4200 mirotvoraca koji su izgubili svoje živote služeći pod zastavom UN-a od 1948. godine. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mirovnih snaga UN-a je „Ljudi. Mir. Napredak. Moć partnerstva.“

Važno je zapamtiti da mirovne misije UN-a nisu mogle u potpunosti samostalno uspjeti u svojim ciljevima stvaranja potrebnih uvjeta za okončanje sukoba. Kako bi se politička rješenja učvrstila, potrebna je pomoć lokalnih vlasti i nevladinih udruga, civila,  agencija UN-a, partnerstvo sa zemljama članicama i ostalo. Sve navedeno temeljem je za ostvarivanje vidljivih poboljšanja u životima običnih ljudi, u ekonomskom razvoju, vladavini prava, pravima žena, ljudskim pravima, zdravstvenom i obrazovnom sustavu. 

 

 

 

 

Areas of conflict and fragile economic situations require the special attention of the international community. In such areas, the most vulnerable groups of people are the most exposed to human rights violations. It is the ones with an unstable source of income, lack of education and who are cut off from access to information and social services. In many countries, Roma are discriminated and excluded from society for these reasons.

To create conditions for lasting peace and prevent human rights violations - United Nations helping many countries with peacekeeping missions. When a country has been torn by conflict, or two or more countries engaged in conflict, sometimes it is needed to have a third-party intervention to bring back stability and peace. Peacekeeping program has proven to be one of the most effective tools available to the UN to assist host countries navigate the difficult path from conflict to peace. One of the very successful missions of the UN was the mission in Eastern parts of Croatia called UNTAES. UNTAES was focused on reintegration of those territories into Republic of Croatia. Unfortunately, in number of cases, peacekeeping program didn’t result with peaceful long-term solution for all involved parties.

Everyone has had situations in life when two people engaged in a dialogue demonstrate obvious discord, express negative emotions, and eventually getting close to start a fight over that.  But then a third person appears and brings a peaceful solution or prevent the fight from starting. This third side usually indicates a sensible way out, and proposes a compromise. If the dialogue could not be resolved peacefully, someone disinterested in the victory of one of the parties is needed to bring clarity and common sense to the dispute instead of emotions. These are the kinds of problems - from smaller ones, at the level of the two people arguing, to the big ones that transcend the borders of one country - that make it necessary today to talk about tolerance in relations between people or countries. That is how peacekeeping helped to save many lives and brought stability and peace to many places around the world.

May, 29 is the International Day of United Nations Peacekeepers. This day offers a chance to pay tribute to the uniformed and civilian personnel’s invaluable contribution to the work of the Organization and to honor nearly 4,200 peacekeepers who have lost their lives serving under the UN flag since 1948. The theme for this year’s International Day of United Nations Peacekeepers is "People. Peace. Progress. The Power of Partnerships.”

Important to remember that the United Nations peacekeeping program couldn’t fully succeed on its own in the goal of creating necessary conditions to end conflicts in former war zones. To secure lasting political solutions also needed support from local authorities and NGOs, civilians, partnerships with Member States, UN agencies and other parties. All of them are fundamental to bringing tangible improvements in the lives of ordinary people, in areas such as economic development, the rule of law, women’s rights, human rights, health and education.

 

 

 

 

 

 

 

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti