Vijesti ROMI.HR

/
Print - SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE

JEDNAKOST ZA SVE

20. 2. 2022.
D9d9712f-f72a-45c8-bcf7-c51530cf0c87 SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE
Photo by Perhelion
SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE

Socijalna pravda podrazumijeva traženje pravde u podijeli bogatstva, privilegija, i prilika u društvu. Socijalna pravda je važan koncept koji je dugo vremena bio zanemaren, što je pogrešno jer je socijalna pravda usko vezana s mirom, demokracijom, razvojem i sigurnošću. Zbog toga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2009. godine proglasila 20. veljače Svjetskim danom socijalne pravde.

Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Socijalna pravda podrazumijeva traženje pravde u podijeli bogatstva, privilegija, i prilika u društvu. Socijalna pravda je važan koncept koji je dugo vremena bio zanemaren, što je pogrešno jer je socijalna pravda usko vezana s mirom, demokracijom, razvojem i sigurnošću. Zbog toga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2009. godine proglasila 20. veljače Svjetskim danom socijalne pravde.

Socijalna pravda nije samo preraspodjela prihoda, nego i posljedice koje niču iz nejednakosti prilikom preraspodjele prihoda i vode ka objašnjenju koncepta socijalne pravde. Demokracija je na primjer jedan od tih rezultata. U zemljama gdje je ekonomija u padu ne može se očekivati da koncepti poput demokracije, prava i sloboda budu savršeno integrirani u tu državu. U isto vrijeme, neki ne očekuju ili ih nije briga hoće li se vlada usredotočiti na te koncepte. Za ljude koji jedva spajaju kraj s krajem, slobode nisu prioritet, nego dolaze nakon krova nad glavom i hrane. Zbog toga ljudi ni ne traže socijalnu pravdu. Međutim, oni koji žive u korumpiranim zemljama i/ili u zemljama s ekonomijom koja je u padu su oni kojima je socijalna pravda najviše potrebna. Nepravda u raspodjeli prihoda je čimbenik koji dovodi do ekstremnih pogleda. Ako su ljudi u ovom životu beznadni, oni idu tražiti nadu u zagrobnom životu, umjesto da traže socijalnu pravdu. Na one koji traže socijalnu pravdu gleda se kao na neprijatelje, kao na one koji žele spriječiti da zemlja postane velika. To rezultira time da su osnovna prava i slobode manjina ugroženi.

Jedna od manjina koje žive u mnogim zemljama u Aziji, na Bliskom istoku, i u Europi su Romi i Putnici. Kada promatramo romska naselja, vidimo da je socijalna nepravda izravno utjecala na Rome, možda i više nego na druge. Izoliranost od ostatka društva rezultirala je time da Romi žive zajedno, daleko od škola, boljih poslovnih prilika, socijalnih službi, zdravstvenih ustanova… Socijalna pravda nije moguća bez uključenosti Roma. Neobrazovanu i/ili nedovoljno obrazovanu djecu sustav na kraju eksploatira, oni budu potplaćeni radnici, ili ih se čak zapošljava dok su još djeca. Prema Nacionalnom planu za uključivanje Roma 2021-2027, stopa zaposlenosti Roma niža je u Hrvatskoj u usporedbi s drugim europskim zemljama, i ne postoji trend porasta. Gotovo polovica odraslih Roma u Hrvatskoj nema plaćenog radnog iskustva, a oni koji imaju uglavnom su radili nesigurne i slabo plaćene privremene poslove. Nije moguće očekivati da će dobrobit Roma porasti i da će se trajne promjene dogoditi ako se ne primjene programi socijalne pravde.

S druge strane, španjolski programi politike socijalnog uključivanja Roma dobro se provode i pokazuju rezultate. Prema Nacionalnoj strategiji integriranja Roma u Španjolskoj 2012-2020, iako su stope visoko obrazovanih Roma i dalje niske,  upisi u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje su u porastu, kao i pristup sustavu zdravstvene zaštite i osiguravanju krova nad glavom. Prema izvješću, Španjolska će ciljati na poboljšanje rezultata surađujući s romskim organizacijama. Dobrobit Roma bit će u porastu kad u romskim zajednicama bude više Roma koji mogu biti predstavnici zajednice, koji su obrazovani i spremni su raditi za zajednicu. Tih ljudi može biti jako puno uz pomoć dobro primijenjene socijalne pravde.

Utjecaji neravnomjerne raspodjele prihoda i ekonomske krize mogu biti brojni. Međutim, treba se pozabaviti jednim pitanjem. Može li socijalna pravda biti postignuta kada je utjecaj kapitala na državu toliko jak? Posebno kada država sama potiče diskriminaciju? Vjerojatno ne. Moramo kao građani zahtijevati više politika u ime socijalne pravde, ako želimo živjeti u demokratskoj, mirnoj zemlji, gdje građani nisu podijeljeni mržnjom i diskriminacijom. Traženje socijalne pravde dalo je radnicima bolje uvjete rada, bolju zdravstvenu zaštitu, zaštitu osoba s invaliditetom. Pomoglo je zaštititi građane od diskriminacije na spolnoj, dobnoj ili rasnoj osnovi i omogućiti djeci jednake šanse u obrazovanju. Podijeljenost zemlje ne može se izbjeći kada jedna strana živi napredno i luksuzno, a druga strana si ne može priuštiti čak ni hranu. Socijalna nepravda je najsnažnije oružje u rukama diktatora jer će zavist izazvati sunarodnjake da se okrenu jedni protiv drugih, umjesto da traže jednaku podjelu prihoda. Zavist i mržnja jednih prema drugima će samo pokrenuti diktaturu. Držimo se zajedno i zahtijevajmo bolju politiku socijalne pravde. Sretan Svjetski dan socijalne pravde svima!

 

 

 

 

Social justice means to seek justice while distributing the wealth, privileges, and opportunities within societies. Social justice is an important concept that has been overlooked for a long time, which is a mistake, for, social justice is closely tied with peace, democracy, development, and security. Therefore, The United Nations General Assembly marked the 20th of February as the World Day of Social Justice, since 2009.

 

Social justice is not just income redistribution but the consequences arising from inequalities in income distribution leads to explaining the concept of social justice. Democracy, for example is one of these results. In a country with failing economy, one cannot expect concepts like democracy, rights, and freedoms to be perfectly integrated in that state. At the same time, one would not expect or care for the government to focus on these concepts. For people who find it difficult make the ends meet, freedoms are not the priority but comes after shelter and food. Therefore, people would not even ask for social justice. However, those who live in corrupted countries and/or with failing economies are the ones who need social justice the most. Injustice in income distribution is a factor in shifting to extreme views. If people are not hopeful in this life, they seek hope in the afterlife, instead of asking for social justice. Those who ask for social justice becomes seen as the enemy, those who disrupt the country from becoming great. As a result of which, basic rights and freedoms of the minorities become interrupted.

One of the minorities that lives in a lot of countries in Asia, Middle East and Europe are Roma and travellers. When we look at the Roma settlements, we can see that social injustice directly effects Roma people, maybe more than others. As a result of isolation from the rest of the society, Roma lives together; away from schools, better job opportunities, social services, healthcare options… Social justice is not possible without Roma inclusion. Uneducated and/or undereducated children end up being exploited by the system, as underpaid workers or as child workers, in most of Roma’s case, usually, without any regular job at all. According to “National Plan for Roma Inclusion 2021 – 2027”, employment rate of Roma is lower in Croatia, compared to comparable European countries, with no trend of possible increase. Almost half of adult Roma in Croatia have no paid work experience, the ones that have, mostly performed insecure, low paying, temporary jobs. It is not possible to expect to increase Roma well-being and make permanent changes without implementing social justice programs.

On the other hand, Spain’s social inclusion policies towards Roma has been showing results. According to the „National Roma Integration Strategy in Spain

2012-2020” even though higher education rates are still quite low among Roma, pre-school and elementary school enrolments are increasing, as well as access to healthcare and housing by Roma. According to the report, Spain will aim to greaten the results of the previous adjustments, working with Roma organizations. Roma well-being will increase when there are more Roma people within the Roma community that can perform as community representatives, educated and ready to work for the community. These people can multiply in numbers with the help of well implemented social justice policies.

The effects of income inequality and economic crises can be multiplied. However, a question needs to be addressed. Can social justice be achieved when the influence of the capital is this strong over the state? Especially when the state itself is encoring encouraging discrimination? Probably not. As citizens, we need to demand more policies in the name of social justice, if we want to live in a democratic, peaceful country where citizens are not divided with hatred and discrimination. Demanding of social justice has given workers better work conditions, healthcare, protection of people with disabilities, and helped protect citizens from discrimination based on gender, age, race, while giving kids equal opportunities in education. An undivided country is not possible when one side lives in prosperity and luxury where the other side cannot afford food. Social injustice is the biggest tool in the hands of a dictator, for envy will cause fellow countrymen to turn against each other, instead of asking for income redistribution. Envy and hatred towards each other will only fuel the dictatorships and the big capitals. Let us stick together and demand for better social justice policies. Happy World Day of Justice for all! 

 

 

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti