Vijesti ROMI.HR

/
Print - TOLERANCIJA KAO JEDAN OD TEMELJA CIVILIZACIJE

IZGRADIMO SVIJET TOLERANCIJE

16. 11. 2021.
Tolerance bridge TOLERANCIJA KAO JEDAN OD TEMELJA CIVILIZACIJE
Photo by https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tolerance_Bridge.jpg
TOLERANCIJA KAO JEDAN OD TEMELJA CIVILIZACIJE
Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Iako ponekad nešto ili nekog ne razumijemo, ne napadamo, nego smo voljni supostojati. To je tolerancija. Ujedinjeni narodi proglasili su 1995. godinom tolerancije, ciljajući na to da tolerancija bude jedna od temeljnih vrijednosti u obrazovnim institucijama i u društvima. Nakon te godine, 16. studeni proglašen je Međunarodnim danom tolerancije.

Nismo ni svjesni koliko je za nas važan koncept tolerancije. Tolerancija je jedan od najvažnijih koncepata na kojem je izgrađena civilizacija. U prošlosti ljudska vrsta nije imala taj luksuz da može biti tolerantna, posebno ne prema nepoznatom. Poznato je bilo jedina zona sigurnosti. Jedi samo onu hranu za koju znaš da te neće otrovati, ne stupaj u kontakt sa ljudima koji ne pripadaju tvom krugu, bježi ili ubij životinju koju prije toga nikad nisi vidio. Ljudi nisu mogli imati toleranciju prema onome što im je bilo nepoznato. Kako bismo preživjeli morali smo početi vjerovati jedni drugima i stvarati gradove i civilizacije. U današnje vrijeme smo sumnjičavi prema svima onima koji ne pripadaju našem krugu. Drugim religijama, bojama kože, jezicima, drugačijoj etničkoj pripadnosti… I dalje se bojimo onih koje ne poznajemo. Dakle, što moramo učiniti kako bismo bili tolerantniji prema drugima?

Tolerancija počinje onda kada je pojedinac informiran, kada spozna da nije sve što je drugačije od njega nužno i opasno. Trebali bismo učiti djecu da razlike među nama nisu nešto čega se treba bojati, nego nas te razlike čine jedinstvenima. Trebali bismo prihvaćati međusobne razlike, umjesto što ih se želimo riješiti. Tolerancija je prvi korak prema prihvaćanju. Kad dopustimo ljudima da žive u suživotu sa zajednicom, kad dopustimo romskoj djeci da pohađaju iste škole kao i ostali, kad dopustimo da se djeca igraju i uče zajedno, tada će se i početi učiti međusobnoj toleranciji. Sljedeći korak ka toleranciji je prihvaćanje i međusobno uvažavanje. Kad manjine ili djeca s teškoćama u razvoju nisu prihvaćeni u redovne škole, nego ih se smjesti u odvojene učionice ili škole, na njih se uvijek gleda kao na izopćenike. Nije moguće tolerirati one s kojima ljudi nisu ni u kakvoj interakciji.

Martin Luther King mlađi jednom je rekao:

„Uvjeren sam da ljudi mrze jedni druge zbog toga što se boje jedni drugih. Boje se jedni drugih zbog toga što se ne poznaju, a ne poznaju se zbog toga što međusobno ne komuniciraju, a ne komuniciraju međusobno zbog toga što su odvojeni jedni od drugih.“

Oxfordski rječnik definira toleranciju kao ljudsku kvalitetu kojom smo voljni prihvatiti, ili tolerirati nekoga/nešto, a posebno mišljenja ili postupke s kojima se možda ne slažemo, ili ljude koji nisu poput nas. U njihovoj definiciji tolerancija i prihvaćanje prikazani su kao ista stvar, ali to nije tako. Ne možemo u miru živjeti u zajedništvu bez međusobnog razumijevanja. Ako djecu odvojimo unutar njihova vlastita društvena kruga, oni neće biti tolerantni prema onima koji su drugačiji od njih. Potrebno je da djeca budu znatiželjna, a ne da osuđuju. Znamo da će nam komunikacija i obrazovanje pomoći izgraditi toleranciju, i da će jednog dana kolektivna tolerancija stvoriti svjetski mir i razumijevanje. Radimo zajedno kako bismo izgradili svijet tolerancije!

 

 

 

 

 

Tolerance means that even though when we do not understand something or someone, we do not attack them, but we are willing to coexist. In 1995, UN declared the year as the Tolerance Year, aiming that tolerance would be one of the fundamentals in educational institutions and in the societies. After that year, 16th of November was marked as the International Day for Tolerance.

Concept of tolerance is important to us more than we are aware. Tolerance is one of the most important notions that civilizations are built upon. In the past, humankind did not have the luxury to be tolerant, especially towards the unknown. Known was the only safe thing. Only eat the thing you know it will not poison you, do not interact with people outside of your circle, run away or kill the animal you did not see before. Human were not able to tolerate what they did not know. But, to survive, we started trusting each other, creating cities and civilizations. Now, we are suspicious of those who are not from our circle. Different religion, different skin color, different language, different ethnicity… We are still afraid of those who we do not know. Then, what should we do to be more tolerant?

Tolerance starts when one is informed, when you know that not everything that is different from you is dangerous. We should teach children that our differences are not something to be afraid, but our differences make us unique. We should embrace each other’s differences instead of trying to get rid of them. Tolerance is the first step of embracing. When you allow other people to exist around you, when you let Roma children in the same schools, when children learn and play together, they learn to tolerate each other. Next step of tolerating is to accept and embrace each other. When minorities or children with disabilities are not accepted into regular schools but asked to have their own segregated classrooms or schools, they are always seen as outcasts. It is not possible to tolerate those who you do not interact with.

Dr. Martin Luther King Jr. once said,

-I am convinced that men hate each other because they fear each other. They fear each other because they don’t know each other and they don’t know each other because they don’t communicate with each other, and they don’t communicate with each other because they are separated from each other.

Oxford Dictionary defines “tolerance” as the quality of being willing to accept or tolerate somebody/something, especially opinions or behavior that you may not agree with, or people who are not like you. In their definition, tolerance and acceptance are shown as the same thing, but it is not. We cannot live together in peace without understanding each other, if our children are separated within their own social circles, they will not have enough tolerance for the ones that are different from them. We need our children to be curios not judgmental. We know that communication and education will help us build tolerance and one day, collective tolerance will create a world of peace and understanding. Let’s work together to build a world of tolerance!

 

 

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti