Print
3. 5. 2022.
14933990406 d5246b7349 b SVI ZASLUŽUJU ZNATI ISTINU
Foto: David G Silvers. Cancillería del Ecuador.
SVI ZASLUŽUJU ZNATI ISTINU

TRUE AND ACCESSIBLE NEWS FOR  EVERYONE

Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Svjetski dan slobode medija diljem svijeta obilježava se 3. svibnja. Obilježava se na prijedlog Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz 1993. godine. Svrha je Svjetskog dana slobode medija da služi kao „podsjetnik vlastima da trebaju poštovati slobodu medija“ i za „razmišljanje medijskih stručnjaka o pitanjima slobode medija i profesionalne etike.“

Mediji su odgovorni za dobivanje točnih informacija, za osvješčivanje javnosti, i za doprinos razvoju ljudskih i temeljnih prava i sloboda za pojedince i društvo. Mediji su neizostavan dio našeg demokratskog života i najučinkovitije oruđe slobode primanja i širenja informacija. Sloboda medija bez sumnje je od velike važnosti za izvršavanje ovog posla. Prema Svjetskom indeksu medijskih sloboda, koji godišnje objavljuju Reporteri bez granica (RSF), Hrvatska zauzima 48. mjesto od sveukupno 180. Srbija je 79, Crna Gora 63, Slovenija 54, Mađarska 85, a Grčka je 108. Skandinavske zemlje na vrhu su ljestvice. Turska je 149, Rusija 155, a Kina 175. Posljednja na ljestvici je Sjeverna Koreja. Prema Odboru za zaštitu novinara (CPJ), u 2021. godini broj novinara koji su u zatvoru dosegao je najvišu razinu, sa čak 293 novinara u zatvoru.

S obzirom na rat u Ukrajini, još se jednom pokazala važnost novinarstva i slobode medija. Postoje zabrinjavajuće informacije o tome da ukrajinska Vlada kontrolira ono što se objavljuje s ratišta. Nezavisni mediji u Rusiji se gase. Moskva pokušava potisnuti, i uspijeva u potiskivanju medija koji obavještavaju o stanju u Ukrajini, i zatvara novinare koji rade u Ukrajini. Prema Odboru za zaštitu novinara, najmanje je sedam novinara stradalo prilikom izvještavanja o situaciji u Ukrajini. Još uvijek traju istrage o tome jesu li oni ubijeni zbog izvještavanja o ratnim vijestima za ostalih pet poginulih. Novinari i dalje rade svoj posao i izvještavaju o situaciji na ratištu, unatoč tome što njihovi suradnici ginu, dobivaju prijetnje i tuče ih se. Njihov je posao zaštićen međunarodnim zakonom, ali se zakon ne poštuje. Kako bismo obuzdali manipulaciju i širenje dezinfromacija, ne samo na ratištima, nego i u svakodnevnim vijestima, važno je stvoriti okruženje u kojem će novinari moći obavljati svoj posao bez straha za svoj život.

Sloboda medija utječe i na manjine. Znamo da u trenutnom sustavu lobističke aktivnosti snažno utječu na medije. Jeff Bezos posjeduje Washington post, prema posljednjim vijestima Elon Musk je kupio Twitter. Rupert Murdoch posjeduje News Corporation, Michael Bloomberg posjeduje Bloomberg. Bogati ljudi i moćne kompanije upravaljaju medijima. Oni koji imaju kapital i moć posjeduju medijske alate. Manjine uglavnom nemaju ni novca, ni moći nad tim alatima. Ne možemo saznati što se događa u Jemenu ili u Palestini, ni saznati kako se postupa s Romima u svim zemljama u kojima oni žive. Razlog je tomu to što manjine nemaju sredstva koja su potrebna za utjecaj na ono o čemu će mediji izvještavati. Oni koji su voljni razgovarati o temama koje velike medijske korporacije ne pokrivaju, poput Juliana Assangea, suočavaju se s strašnim posljedicama. Oni koji posjeduje medijske alate koriste ih za vlastitu korist i utječu na to kako će i što će mediji objavljivati. Rijetko imamo priliku čuti što se događa u nerazvijenim dijelovima svijeta, ili što se događa među manjinskim skupinama. Razlog je tome što oni nemaju dovoljno lobija koji bi o njima izvještavali. Ovo nije način na koji bi trebali funkcionirati mediji. Svatko tko je maltretiran ili mučen treba imati platformu na kojoj može o tome izvijestiti. Ušutkavanje manjina jednako je grozno kao i ono kako se s njima postupa. To omogućava daljnje maltretiranje.

Želimo živjeti u svijetu u kojem novinari nisu ubijani ili ušutkavani zbog govorenja istine. Želimo živjeti u svijetu gdje mediji nisu u vlasništvu najmoćnijih i najbogatijih. Želimo živjeti u svijetu u kojem možemo pristupiti istinitim i nepristranim vijestima. Onima koje objavljuju ili emitiraju novinari koji jednako brinu za sve članove društva, a ne samo one koji imaju utjecaj i novac. Sretan Svjetski dan slobode medija onima koji su uvijek na strani legitimnog!

 

 

 

 

 

May 3 is celebrated as World Press Freedom Day all over the world, with the decision taken by the United Nations General Assembly in 1993, a day that was intended to act “as a reminder to governments of the need to respect their commitment to press freedom” and one for “reflection among media professionals about issues of press freedom and professional ethics.”

Press is responsible for getting correct information, enlightening, and contributing to the development of human rights and fundamental rights and freedoms for the individuals and the society. The press is an indispensable part of our democratic life and the most effective tool of the freedom to receive and spread information. There is no doubt that freedom of the press is of great importance for the press to be able to carry out this task freely. According to the World Press Freedom Index, that is published annually by Reporters Without Borders (RSF) Croatia is number 48 out of 180. Serbia is 79, Montenegro is 63, Slovenia is 54, Hungary is 85 and Greece is 108. Scandinavian countries are on the top, Turkey is number 149. Russia is number 155. China is number 175. On the last of the list its North Korea. According to Committee to Protect Journalists (CPJ) in 2021, number of journalists in prison around the world was the highest yet, with 293 journalists in prison around the world.

With the war in Ukraine going on, importance of journalism and free press is once again proven. There are worrying information about Ukrainian government controlling what gets published from the war zone.  Independent media in Russia is suffocating, Moscow is trying and succeeding to cut the voices that are reporting about Ukraine, confining journalists that are working in Ukraine. According to CPJ, at least seven journalists died while reporting the war in Ukraine. Investigation is still going on whether they were killed for covering the war news for the other five who died. When their co-workers are dying, being threatened, and beaten, there are journalists in the war zone trying to do their job, while their job is protected under international humanitarian law, the laws are not being respected. To refrain from manipulation and misinformation not just in war zones but in everyday news, it is important to crate the environment for journalists to be able to do their job without being feared for their lives.

Press freedom closely effects minorities as well. We all know that in current system, lobby activities are highly influence over the media and press. Jeff Bezos owns Washington Post and with the recent news, Elon Musk bought Twitter. Rupert Murdoch owns News Corporation; Michael Bloomberg owns Bloomberg. Rich people and big companies dominate media. Those who have capital and power owns media tools. Minorities on the other hand, usually has no power or money over those tools. We are not able to hear what is going on in Yemen or in Palestine Territory or how Roma is being treated in every country they are in. That is because those minorities lack the resources that is needed to influence the media coverage. Those who are willing to talk about topics big media corporations are not covering, like Julian Assange are facing dire consequences. Those who owns the media tools are using them for their own benefit, on the way, affecting what and how journalists broadcast. We rarely get to hear about what is going on in the underdeveloped areas of the world, or what is going on among minority groups. That is simply because they do not have the lobbies to make news about them. This is not how journalism and press should be. Everyone who is being mistreated, being killed, being tortured needs a platform to make them heard. Silencing minority voice is as bad as what is being done to them, for it allows the mistreatments to continue.

We want to live in a world where journalists are not being killed or being silenced for telling the truth. We want to live in a world where media and press in not owned by the richest and the most powerful. We want to live in a world where we can access true and impartial news that are being broadcasted and published by journalists who cares about everyone, not just about those who have influence and money. Happy World Press Freedom Day to those who are always in the side of the legitimate!