Zanimljivosti ROMI.HR

/
Print - FRIZIJSKA NACIONALNA MANJINA U NJEMAČKOJ

MANJINE U NJEMAČKOJ

15. 2. 2022.
FRIZIJSKA NACIONALNA MANJINA U NJEMAČKOJ
FRIZIJSKA NACIONALNA MANJINA U NJEMAČKOJ
Autorica: Clara Kristina Behnke
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Frizijska etnička zajednica predstavlja još jednu nacionalnu manjinu u Njemačkoj. Teško je procijeniti broj Friza koji žive u Njemačkoj zbog toga što je to kulturno-povijesna kategorija osobne pripadnosti i regionalne klasifikacije.

Frizi žive na zapadnoj obali Schleswig-Holsteina i u sjeverozapadnoj Donjoj Saski kao i u okrugu Klopenburg. Ovisno o mjestu njihovog stanovanja, nazivaju se Sjeverni Frizi, Istočni Frizi i Saterski Frizi. Zapadni Frizi žive u Nizozemskoj gdje su također priznati kao nacionalna manjina. Saterski Frizi žive na sjeverozapadnom dijelu okruga Klopenburg i u nezavisnoj općini Saterland, dok Istočni Frizi žive u okrugu Aurich, Leer, Friesland, Wittmund i u gradovina Endenu, Wilhelmshavenu i u dijelovima okruga Cuxhaven i Wermarsch. Sjeverni Frizi žive u okrugu Sjeverni Friesland i na otoku Helgoland

U Frizijskim naseljima današnje Nizozemske i današnje savezne pokrajine Donje Saske, Frizi su autonomno regulirali svoje poslove u srednjem vijeku. Povijesno gledano, ovo nije moglo biti neprekidno provedeno, ali danas se može promatrati kao frizijska baština koja simbolizira poveznicu između slobode i odgovornosti suvremenih gradova.

Frizi imaju vlastitu kulturu i jezik, koji se razlikuje među različitim skupinama Friza i sačuvan je od različitih utjecaja. Frizijski, kao i engleski, nizozemski i njemački, pripada u grupu zapadnih germanskih jezika, i zajedno s engleskim tvori sjevernomorski Njemački. Veza s engleskim i danskim jezikom danas se može lako uspostaviti zbog nekih sličnih riječi. Na primjer engleska riječ „heart“ (srce) u jeziku Zapadnih Friza ima oblik „hert“, a u Njemačkom „Herz“. Također, engleska zamjenica „i“ (ja) u njemačkom jeziku ima oblik „ich“, a Zapadni Frizi koriste oblik „ik“. Bliskost engleskom jeziku također je jasno vidljiva i u istočnofrizijskom. Na primjer, engleska riječ „blood“ (krv) u zapadnofrizijskom ima oblik „bloud“, a u njemačkom oblik „Blut“.

Od 1997. godine, frizijskom jeziku pridodano je više pažnje u javnoj sferi putem uredbe prema kojoj je većina znakova na ulici dvojezična. To je ostvareno zahvaljujući pokrajinskoj upravi  Schleswig – Holsteina. „Zakon o promoviranju frizijskog u javnim prostorima“ iznijela je pokrajinska vlada Schleswig – Holsteina 2004.godine i dodatno propisala upotrebu dvojezičnog znakovlja na javnim objektima.

Udruge Sjevernih, Istočnih i Saterskih friza posvećene su, na primjer, zaštiti jezika i njegovoj upotrebi na javnim mjestima, kao i podučavanju o njihovoj kulturi u školama. Udruge Friza važni su pokrovitelji rada Frizijskog pokreta u Sjevernoj Friziji. Frizijsko vijeće (Frasche Rädj) služi kao krovna organizacija. Udruga Sjevernih Friza i Friisk Foriining, udruge čije je glavno načelo očuvanje i razvoj frizijskog jezika i identiteta, također su aktivne širom Sjeverne Frizije. Udruga je prvotno osnovana 1923. pod imenom “"Frisian-Schleswigan Association" i smatra frizijsku kulturu i jezik samostalnima i  jednakim faktorom na njemačko-danskoj granici. Ovo je napravljeno u suradnji s danskom manjinom koja živi u Njemačkoj.

Udruga Sjevernih Friza osnovana je 1902.godine. Glavna briga bila je lokalna povijest i ljubav prema domovini. Danas udruga promovira zaštitu i brigu o kulturi, jeziku, prirodi i krajoliku Sjeverne Frizije. Važan je zadatak i proučavanje frizijskih tradicija i običaja, kao na primjer plesova, glazbe, kazališta i tradicionalnih nošnji Friza. Posao je prekogranični s Istočnim Frizima u Donjoj Saskoj i Zapadnim Frizima u Nizozemskoj.  Zatvorene državne granice između manjina danas nemaju više nikakvo značenje. Globalni utjecaj zahtijeva znatni napor manjina da očuvaju jezik i kulturu živima.

Nordfriisk Institut je neovisni znanstveni institut za istraživanje, promoviranje i očuvanje jezika, povijesti i kulture Sjevernih Friza. Institut je financiran sredstvima države i smješten je na Europskom Sveučilištu u Flensburgu. Nadalje, na Sveučilištu u Kielu 1950.godine osnovan je Rječnički ured za sjevernofrizijski. ‘Gremium für Fragen der friesischen Volksgruppe im Land Schleswig-Holstein’ (odbor za pitanja vezana uz frizijsku etničku zajednicu u pokrajini Schleswig-Holstein) koji je osnovan 1988. u Parlamentu Schleswig-Holsteina osigurava poveznicu s donositeljima političkih odluka. Sva pitanja vezana uz frizijsku etničku zajednicu, s kojima se trebaju baviti u državi, rješavaju se uz pomoć Odbora. Cilj je očuvati i promovirati frizijsku kulturu, jezik i obrazovanje. Odbor se sastaje dva puta godišnje. Članovi Odbora su i članovi Parlamenta Schleswig-Holsteina, članovi državnog Parlamenta, predstavnici državnih manjina i članovi Vijeća Friza. Politički gledano, frizijsku grupu zastupa i Udruga glasača Južnog Schleswiga: stranke njemačke danske manjine koja u obzir uzima manjinske interese svojih susjeda; nadalje, neke se točke interesa preklapaju zbog slične situacije.

U Kielu je 2020.godine osnovana “Zaklada za frizijsku etničku grupu u pokrajini Schleswig-Holstein” (Frizijska zaklada) pod javnim zakonom s poslovnom sposobnošću. Ona provodi iste ciljeve kao i udruge i institucije navedene iznad.

Uspoređujući s danskom manjinom, frizijska manjina nema vlastiti sistem školovanja. Ipak, frizijski se podučava u područjima sjevernofrizijskog jezika u nekim državnim školama i u nekoliko škola koje pripadaju danskoj manjini.

Frizijska manjina ima pozitivan ugled u Njemačkoj. Na primjer, Frizijski otoci su popularna destinacija za mnoge Nijemce. Očuvanje jezika i kulture velik je izazov jer frizijska kultura nije tako povezana kao danska, čija manjina ima matičnu državu i olakšanu identifikaciju, posebno za mlade ljude. Međutim, kao što je i već spomenuto, frizijska kultura je predstavljena vrlo pozitivno u javnosti. Čak i danas novorođenčad frizijske manjine dobiva frizijska imena, ali i tu je vidljiv svjetski utjecaj.

 

 

 

The Frisian ethnic group represents another national minority in Germany. The number of Frisians living in Germany is difficult to estimate, as it is a cultural-historical category of personal determination and regional classification.

Frisians live on the west coast of Schleswig-Holstein and in north western Lower Saxony as well as in the district of Cloppenburg. Depending on their habitation, they are called North Frisians, East Frisians and Sater Frisians. The West Frisian group lives in the Netherlands, where they are also recognized as a national minority. The Sater Frisians live in the northwest of the district of Cloppenburg and in the independent municipality of Saterland, while the East Frisians live in the districts of Aurich, Leer, Friesland, Wittmund and in the cities of Enden, Wilhelmshaven and in parts of the districts of Cuxhaven and Wermarsch.  The North Frisians live in the district of North-Friesland and on the island of Helgoland.

A central Frisian tradition is the ‘Frisian Freedom’. In the Frisian settlement areas of the present-day Netherlands and the present-day federal state of Lower Saxony, the Frisians regulated their affairs largely autonomously in the Middle Ages. Historically, this could not be enforced continuously, but today it can be seen as a Frisian heritage symbolizing the connection between freedom and responsibility of modern citizens.

The Frisians are known for their own culture and language, which varies between the different groups of Frisians and has been preserved to varying degrees over time. Frisian, like English, Dutch and German, belongs to the West Germanic language group and, together with English, forms North Sea Germanic. The relationship with the English and Danish languages can be easily traced today by some similar words. For example in the language of the West Frisians, heart means “hert” and in German “Herz”, I means in German “ich” while West Frisians use to say “ik”. The proximity to the English language is also clear in East Frisian. For instance blood means in West Frisian, “bloud”, in the German “Blut”.

Since 1997, the Frisian language has been given more attention in the public sphere through a regulation in which most street signs in Frisian areas are bilingual. This is thanks to the state government of Schleswig-Holstein. The law for the "Promotion of Frisian in Public Spaces" was passed by the Schleswig-Holstein state parliament in 2004 and additionally stipulates bilingual signage in public facilities.

 The organizations of the North, East and Sater Frisians are committed, for example, to the preservation of the respective languages and their use in public spaces, as well as the teaching of their culture in schools. The Frisian associations are important sponsors for the work of the Frisian movement in North Frisia. The Frisian Council (Frasche Rädj) serves as the umbrella organization.

The North Frisian Association and the Friisk Foriining, an association whose main concern is the preservation and development of the Frisian language and a Frisian identity, are also active throughout North Frisia. The association was first founded in 1923 under the name "Frisian-Schleswigan Association" and considers the Frisian language and culture as an independent and therefore equal factor in the German-Danish borderland. This is done in support of the cooperation of the Danish minority living in Germany.

The North Frisian Association was founded in 1902, the main concern was local history and love of the homeland. Today the association promotes especially the preservation and care of the culture, language, nature and landscape of North Frisia. An important task is also the study of Frisian customs and traditions, such as dance, music, theatre and traditional costumes of the Frisians. The work is cross-border, with the East Frisians in Lower Saxony and the West Frisians in the Netherlands. Closed national borders that lie between a minority group no longer have any meaning today. Rather, global influence requires special efforts by minorities to keep their language and culture alive.

The Nordfriisk Instituut is an independent scientific institution for research, promotion and maintenance of the North Frisian language, history and culture. The institute is financially supported by the state and is located at the European University in Flensburg. In addition, there is a North Frisian dictionary office at the University in Kiel, founded in 1950. Furthermore, the ‘Gremium für Fragen der friesischen Volksgruppe im Land Schleswig-Holstein’ (committee for questions concerning the Frisian ethnic group in the state of Schleswig-Holstein), which was established in 1988 at the Schleswig-Holstein state parliament, ensures the connection to political decision-makers. With the help of the committee, all questions concerning the Frisian ethnic group in the state are to be dealt with. The aim is to preserve and promote Frisian culture, language and education. The committee meets twice a year. Members of the committee are members of the Schleswig-Holstein parliament, members of the state parliament, the minority representative of the state and members of the Frisian Council. Politically, the Frisian group is also represented by the Southern Schleswig Voters' Association, the party of Germany's Danish minority, which takes into account the interests of its neighbours as a minority; in addition, some points of interest overlap due to similar situation.

In 2020, a ‘Foundation for the Frisian Ethnic Group in the State of Schleswig-Holstein (Frisian Foundation)’ was established as a foundation under public law with legal capacity, based in Kiel. It pursues the same goals as the associations and institutions listed above.

Compared to the Danish minority, the Frisian minority does not have its own school system. However, Frisian is taught in the North Frisian language area at some state schools and at a few schools of the Danish minority.

The Frisian minority has a positive reputation in Germany. The Frisian islands, for example, are a popular vacation destination for many Germans. However, the preservation of the language and culture is a challenge, because the Frisian culture is not lived as cohesively as the Danish, whose minority has a mother state and facilitates identification, especially for young people. However, as already mentioned, the Frisian culture is perceived very positively in the public. Thus, even today, new-borns of the Frisian minority are still named with Frisian names, but here, too, the global influence is noticeable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Povratak na zanimljivosti