Zanimljivosti ROMI.HR

/
Print - MUZEJ ROMSKE KULTURE

ROMSKO NASLJEĐE ZA BUDUĆE GENERACIJE

18. 5. 2022.
Photo by anglos via wikimedia commons MUZEJ ROMSKE KULTURE
Photo by Anglos via Wikimedia commons
MUZEJ ROMSKE KULTURE

U svjetskoj umjetnosti postoje brojni prikazi Roma, ali samo je nekoliko muzeja posvećeno romskoj povijesti i kulturi. Napoznatiji i najimpresivniji muzej smješten je u gradu Brno u Češkoj. 

Autorica: Galina Ziabkina
Prijevod: Antonia Mudrovčić

U svjetskoj umjetnosti postoje brojni prikazi Roma, ali samo je nekoliko muzeja posvećeno romskoj povijesti i kulturi. Napoznatiji i najimpresivniji muzej smješten je u gradu Brno u Češkoj.

 

Muzej romske kulture (Muzeum romske kultury) osnovali su 1991. godine romski intelektualci u Češkoj, pod vodstvom Jane Horvathove. Muzej je nekoliko puta promjenio lokaciju. Kao što to čine i Romi! Muzejska institucija borila se s financijskim problemima. U prosincu 2000. godine muzej je premješten u centar češke lokalne romske zajednice u Bratislavskoj ulici u Brnu. Muzej je financiran sredstvima iz državnog proračuna i poznat je širom Europe. Prva trajna izložba otvorena je 1. prosinca 2005. godine. Posvećena je životu i kulturi Roma, i važnim događajima koji su se dogodili od njihove migracije iz Indije, pa sve do današnjih dana. Naglasak je stavljen na situaciju u Čehoslovačkoj u periodu od 1945-1989.

Ljudi diljem svijeta obilježavaju Dan muzeja 18. svibnja. Svake godine, od 1978. godine, međunarodna muzejska zajednica okuplja se kako bi se uključila u svoju javnost i istaknula važnost uloge muzeja kao institucija koje služe društvu i njegovom razvoju. Ovogodišnja je tema „Moć muzeja“ i usredotočuje se na tri načina pomoću kojih muzejske zbirke mogu promijeniti svijet; moć poticanja održivosti i klimatske politike, moć inovacija u digitalizaciji i dostupnosti, i moć izgradnje zajednice obrazovanjem. Danas je registrirano gotovo 5000 aktivnosti koje organiziraju muzeji diljem svijeta kako bi proslavili ovu moć muzeja.

Govoreći o snazi muzejskih izložbi, važno je spomenuti da se ove godine obilježava prva godišnjica interaktivnog online muzeja romske kulture u Rusiji. Zanimljivo je malo istražiti ovu web-stranicu, iako je ona isključivo na ruskom jeziku: museum-roma.ru.

Izložba interaktivnog online muzeja romske kulture zasnovana je na pričama o poznatim Romima, romskim selidbama, romskoj povijesti i kulturi. Također objedinjuje tradiciju Roma diljem svijeta. Održavaju se izložbe fotografija i slika, a tamo se mogu naći i preporuke za druge lokalne muzeje vezane uz Rome u malim gradovima diljem Rusije. Na primjer, jedna od preporuka je posjetiti Muzej romske kulture i života u Kostromi. Kostroma je povijesni grad u Rusiji, smješten na ušću rijeka Volge i Kostrome, 300 kilometara sjeverozapadno od Moskve. Muzejski postav uključuje svakodnevne predmete, kao i etnografsku zbirku koja je odraz stotina godina romske povijesti. Izložba nam donosi sliku o odnosu Roma s autohtonim narodima raznih zemalja, tradicionalnim zanimanjima Roma, utjecaju europske mode na romsku nošnju i obratno, te doprinosu Roma glazbenoj kulturi Europe i Rusije. Slike izložbe i online vodstvo nalaze se na glavnoj stranici online muzeja ili ovdje: sergiandr.wixsite.com/gypsymuseum

Još jedna važna inicijativa muzeja je i stranica s poveznicama na nevladnine udruge koje rade za Rome ili s Romima. To olakšava proces suradnje i pruža informacije Romima u Rusiji da postoje zaklade i zajednice u različitim regijama diljem zemlje. Nadamo se da će u bliskoj budućnosti online muzej biti preveden i na druge jezike i da će moći pružati informacije Romima diljem Europe.

Iako je proces stvaranja i otvaranja muzeja u zemljama koje imaju bogatu povijest romske zajednice vrlo važan, taj je proces i vrlo zahtjevan i težak za kapacitete lokalnih romskih zajednica. Jedan od pravaca koji se može slijediti za očuvanje kulturne baštine i distribucije znanja o bogatoj romskoj povijesti je otvaranje online muzeja i izložbi. Budući da se ovi oblici javnog predstavljanja puno lakše organiziraju, zahtijevaju znatno manje financijske potpore i fizičkih sredstava. Važno je razumijeti da su za 21. stoljeće online muzeji način prilagodbe na suvremenost. Posebno kada govorimo o mladima i njihovim načinima kulturne potrošnje vezane uz muzeje i galerije.

Online muzej nije zamjena za muzejsku instituciju, ali je dobar kompromis. Takvi su muzeji posredna poveznica između nepostojanja bilo kakve prezentacije i stvaranja temeljne zbirke svakodnevnih predmeta, organizacije fizičke izložbe, i koordinacije s lokalnim vlastima da se izgradi muzejska zgrada.  Etablirani muzeji, ali i online muzeji do neke mjere, mogu biti dijelom „moći muzeja“ o čemu cijeli svijet govori. To može doprinijeti boljoj informiranosti i boljem razumijevanju romske povijesti i kulture, a može i pomoći u procesu integracije Roma u društva u kojima žive.

 

 

 

 

 

 

There are many references and depictions of Roma in the world's art. But only a handful of fully-fledged museums dedicated to Roma history and culture. The most famous and impressive one based in the Czech Republic in the city of Brno.

 

Museum of Roma Culture (Muzeum romské kultury) was founded in 1991 by members of the Czech Romani intelligentsia and led by Jana Horváthová. At the beginning, the Museum location moved from one place to another a few times. Like Roma people itself! The institution struggled with financial problems. But in December 2000, it moved to the centre of Czech's local Roma community on Bratislavská Street in Brno. Today the Museum is financed from the state budget and well known around Europe. It opened the first permanent exhibition on December 1, 2005. It is dedicated to the life, culture, and important events of the Roma during their migration from India until the present day, with emphasis on the situation in Czechoslovakia during the period 1945–1989.

On May, 18 around the world people celebrating International Museum Day. Every year, since 1978, the international museum community comes together to engage with their public and highlight the importance of the role of museums as institutions that serve society and its development. In 2022, the theme of celebration is “The Power of Museums” and it focuses on three ways in which museum collections can transform the world: the power of fostering sustainability and climate justice; the power of innovating on digitization and accessibility; and the power of community building through education. Today, there is registered almost 5,000 activities organized by museums around the world to celebrate this power of museums.

Speaking about power of museum exhibitions, important to notice this year the first anniversary of interactive online-museum of Roma culture in Russia.  It is interesting to explore its the website, even though it is only in Russian language:

museum-roma.ru

The exhibition of interactive online-museum of Roma culture based on Roma migration history, culture, telling stories about famous Roma people. It is also collecting traditions from Roma around the world, organizing photo and painting exhibitions, recommending local Roma-related museums in small towns across Russia. For example, one of the recommendations is to visit “Kostroma Museum of Roma Culture and Life”. Kostroma is a historic city of Russia, located at the confluence of the rivers Volga and Kostroma 300 kilometers on South-West from Moscow. The collection of museum in Kostroma includes everyday objects, as well as ethnographic materials reflecting the hundreds of years of Roma history. The exhibition reveals the relationship of Roma with the indigenous peoples of various countries, the traditional occupations of Roma, the influence of European fashion on Roma costume and opposite, and contribution of Roma to the musical culture of Europe and Russia. Pictures of the exhibition and online tour is presented on the main page of interactive online-museum or here:  sergiandr.wixsite.com/gypsymuseum

Important initiative of the online-museum is also the page with hyperlinks for NGO who is working for or with Roma people. It makes collaboration process easier and provide information for Roma in Russia that there are foundations and communities in different regions across the country. Hopefully, in the near future the online-museum will be translated to other languages and would provide information to Roma around Europe as well.

Even though creating and opening museums in countries with large historic Roma community is very important that process is very demanding and difficult for capacities of local Roma communities. One of the directions which may be used for preserving cultural heritage and distributing knowledge about rich Roma history is online museums and exhibitions. Because these forms of public presentation are much easier to be organized, requires significantly less amount of financial support and physical resources. It is also important to understand, that for XXI century online-museums is the way of adaptation to modernity. Especially when we talk about young people and their ways of cultural consumption related to museums and galleries.

It is not a substitute for museum institutions, but a good compromise. Such museums are an intermediate link between the lack of any presentation and the creation of a fundamental collection of everyday objects, the organization of a physical exhibition, and coordination with the local authorities to build a museum buildings. Basically, established museums, but online museum to some degree as well, can be a part of the “power of museums” what the world is talking about. It could contribute to the better knowledge and understanding about Roma history and culture. And can help in process of integration of Roma in societies they live in.

 

 
Povratak na zanimljivosti