Vijesti ROMI.HR

/
Print - NJEMAČKA - PRIMJER DOBRE PRAKSE?

ECRI O STANJU U NJEMAČKOJ

13. 10. 2020.
NJEMAČKA - PRIMJER DOBRE PRAKSE?

Kao dio svojih redovnih aktivnosti Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) objavila je svoj izvještaj o Njemačkoj.

Autorica: Chloe Gabbar
Prijevod: Zvonimir Rajković

Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) je tijelo koje nadzire poštivanje ljudskih prava u državama članicama Vijeća Europe. ECRI periodično izvještava o praksi različitih država članica. Ti izvještaji daju dobar uvid u prakse jedne zemlje i omogućavaju bolje razumijevanje položaja manjina. Nedavno je na red došla ocjena Njemačke.

 

Svako izvješće ECRI-ja ne daje samo uvid u ono što se događa u zemlji, već i preporuke što bi se moglo poboljšati. Prethodno izvješće za Njemačku napravljeno je 2013. godine, tako da je od tada prošlo dovoljno vremena kako bi se preporuke iz te godine mogle provesti. Napredak je postignut na mnogim poljima.

Na zakonodavnoj razini, Njemački Institut za ljudska prava dobio je pravnu osnovu djelovanja, a usvojen je i novi zakon kojim se zabranjuje javno financiranje rasističkih političkih stranaka. Iako je to dug proces, Njemačka radi na suzbijanju zločina iz mržnje i govora mržnje.

Što se tiče obrazovanja, povećala se stopa upisane djece migranata u škole, a rezultati koje su ostvarila djece Roma i Sinta poboljšali su se zahvaljujući posebnim medijatorima u četiri zemlje: Berlinu, Bremenu, Hamburgu i Schleswig-Holsteinu. Uloga ovih posrednika je poboljšanje komunikacije između romskih, odnosno sintskih učenika, njihovih roditelja i škola. ECRI je to prepoznao kao primjer dobre prakse i ohrabruje Njemačku da proširi ovu praksu posredovanja i na druge zemlje, te da je počne primjenjivati i na djecu predškolskog odgoja.

Također, mnoge druge inicijativa poduzete kako bi se pomogla integracija Roma u društvo, prepoznate su kao primjeri dobre prakse. Jedan od primjera dobre prakse je inicijativa Grada Dortmunda koji je, zajedno s udrugom Roma, kupio napuštene kuće koje nastoji renovirati i učiniti funkcionalnim kako bi se romske obitelji mogle u njih useliti. Primjer dobre prakse je i projekt Saveza Njemačkih sindikata u zemlji Hesse. Savez Njemačkih sindikata savjetuje i pomaže Rome radnike u slučajevima eksploatacije njihovog rada. Značajan je i mentorski program osmišljen tako da Romi koji imaju iskustvo posreduju i pomažu nedavno doseljenim Romima u procesu integracije u novu sredinu.

Također, radi se na obrazovanju djece o temama koje se odnose na nacionalne manjine i migrante. U Stalnoj konferenciji ministra za obrazovanje i kulturu na kojoj se razrađuju preporuke za poboljšanje školskih programa, radi se na dokumentu o „povijesti, kulturi i načinu života Sinta i Roma”.

U posljednjih nekoliko godina u Njemačkoj su učinjeni veliki napori u cilju riješavanja problema koji se odnose na rodnu ravnopravnost, borbu protiv homofobije, te poboljšanje položaja LGBT+ osoba. Od 2017. godine dopušteno je sklapanje istospolnih brakova, a 2018. godine u upravu  je uveden treći rod, što znači da se ljudi sada ne moraju identificirati kao muški, odnosno ženski rod u službenim dokumentima.

Međutim, prema Izvješću ECRI-ja, još uvijek postoje pitanja koja izazivaju zabrinutost i koja je potrebno poboljšati. Poznato je kako je 2015. godine Njemačka primila mnoge izbjeglice koje su zatražile azil. I pored napora koji su učinjeni kako bi se podržala integracija izbjeglica, u njemačkom društvu još uvijek postoji visoka razina islamofobije, a u posljednjih nekoliko godina primjećen je i porast ksenofobije.

Dobar primjer koji to pokazuje jeste osnivanje krajnje desno orijentirane političke stranke Alternativa za Njemačku (Alternative für Deutschland), 2013. godine. Popularnost ove nacionalističke, rasističke i islamofobne stranke raste. Na saveznim izborima 2017. godine, ova stranka osvojila je 12,6% glasova. Napadi motivirani rasizmom postaju sve češći, te zločin iz mržnje nastoji biti još jedan od problema s kojim se njemačko društvo mora suočiti.

Iako je ostvaren napredak u području obrazovanja, integraciju manjina u obrazovni sustav potrebno je dodatno poboljšati. Ako se usporede kompetencije djece migranatskog podrijetla i njihovih kolega, primjećuju se značajne razlike, što znači kako je vjerojatnoća da će djeca migranata diplomirati dvostruko manja. Isto vrijedi i za Rome i Sinte. Kako ECRI procjenjuje, Romima i Sintima je još uvijek potrebna pomoć. Kako bi se poboljšala integracija Roma i Sinta i smanjila njihova isključenost, odnosno marginaliziranost, romski medijatori trebali bi biti financirani u svim mjestima u kojima žive Sinti, Romi ili nedavno doseljeni Romi.

Nakon studije o trenutnoj situaciji u Njemačkoj, ECRI je dao niz preporuka. Na primjer, vlasti bi trebale provoditi sustavno prijavljivanje slučajeva govora mržnje na internetu i zločina iz mržnje. Trebalo bi provesti istaživanja koja bi istražila ove teme, i na osnovu kojih bi bila pripremljena izvješća, dok bi se policija, tužitelji i suci trebali dodatno educirati o ovim temama. Također, trebalo bi financirati i provoditi studije o rasnom profiliranju kako bi se uklonio ovaj oblik rasizma. Preporučuje se djelovanje vlasti na sprječavanju radikalizacije i pružanju pomoći pojedincima kako bi napustili rasističke, homofobne i transfobne skupine.

Sveukupno, ovo izvješće je ohrabrujuće, te se možemo nadati kako će već postignut napredak dati rezultate u narednim godinama. Ako Njemačka slijedi preporuke ECRI-ja, vrlo je vjerojatno kako će postići još značajniji napredak.

 

The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) is the human rights monitoring body which oversees the different Council of Europe member states. Periodically, ECRI reports on the practices of different member states. These reports give a good insight into the practices of the country and allow a better understanding of the situation of minorities. Recently it was Germany’s turn to be evaluated.

 

Every ECRI report not only gives an insight into what is happening in the country but also gives recommendations for what could be improved. The previous report on Germany was made in 2013, so the recommendations made then have had the time to be well implemented. Much progress was made and thus over many fields.

On a legislative level, the German Institute for Human Rights has been given a legal basis, and new laws were introduced to stop the public financing of racist political parties. Even if it is a long process, Germany is working to improve the tackling of hate crimes and hate speech.

On the topic of education, the enrolment rate of children with migration backgrounds has increased, and the schooling results of Roma and Sinti children have improved thanks to special mediators in four different states (Berlin, Bremen, Hamburg and Schleswig-Holstein). These mediators improve the interaction between Roma and Sinti pupils, their parents and schools. ECRI recognised this as an example of good practice and encourages Germany to widen this initiative to other states and to pre-school education.

Multiple other initiatives to aid the integration of Roma were also identified as examples of good practice. These include an initiative of the municipality of the City of Dortmund which, together with a Roma association, purchased rundown houses and is renovating them for use by Roma families. Another example is a project by the Federation of German Trade Unions in the state of Hesse which provides advice and assistance to Roma should their labour be exploited. Furthermore, a mentoring programme between experienced Roma mediators and recently arrived Roma in order to foster integration.

Education of children about minority and migration topics is also improving, the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs which elaborates recommendations on the improvement of school curricula is currently working on a document regarding the “history, culture and way of life of Sinti and Roma”.

Another topic that has seen great improvement over the last few years in Germany is gender, and more specifically combatting homophobia and improving the situation of LGBT+ individuals. In 2017, same-sex marriage was ratified, and in 2018 a third gender was introduced into bureaucracy, meaning that people can now identify themselves as neither male nor female on official documents.

However, there are still some issues that raised concern in the report and that need to be improved. It is no secret that in 2015 Germany welcomed many asylum seekers. Even if in general efforts have been made in order to favour their integration, high levels of Islamophobia exist, and xenophobia has generally been on the rise over the last few years.

The most prominent example of this is the foundation in 2013 of the far-right political party Alternative für Deutschland (Alternative for Germany). The popularity of this nationalist, racist and Islamophobic party is on the rise, having received 12,6% of the national vote in the 2017 federal election. Hate crime also tends to be a problem, with a number of racist attacks having taken place.

Even if improvements have taken place in this field, the integration of minorities in the education system needs to be further improved. A significant gap in reading competences between children with migration backgrounds and their counterparts can be observed, meaning that they are twice less likely to leave school with a diploma. This also goes for Roma and Sinti, for whom the ECRI estimates further assistance is still required. In order to improve Roma and Sinti integration, and to reduce exclusion, Roma mediators should be financed in all places where Sinti, Roma or recently arrived Roma live.

Following the study on the current situation in Germany, ECRI made a series of recommendations. For example, the authorities should implement a systematic reporting of online hate speech and hate crimes. Studies investigating this topic and reports thereof should also be initiated, and police, prosecutors and judges should further be educated on these topics. A study on racial profiling is to be financed and followed through in order to eliminate this form of racism. It is recommended that the authorities work towards the prevention of radicalisation, and help should be provided to enable individuals to exit racist, homophobic and transphobic groups.

Overall, this report is encouraging, and we can hope that the progress already made will blossom further over the next few years. If Germany follows through with the ECRI’s recommendations, it is very likely more progress will be made.

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti