Vijesti ROMI.HR

/
Print - SOLIDARNOST MEĐU LJUDIMA – PUT U BUDUĆNOST

KAKO PROTIV ISKLJUČENOSTI I NEJEDNAKOSTI

20. 12. 2019.
SOLIDARNOST MEĐU LJUDIMA – PUT U BUDUĆNOST

Solidarnost je put kojim treba ići kako bi se borili protiv isključenosti i nejednakosti koja još uvijek pogađa veliki broj ljudi na našem planetu. Svake godine, Međunarodni dan solidarnosti među ljudima obilježava se 20. prosinca kako bi se naglasila važnost međusobnog razumijevanja i pomaganja, kao i promicalo kolektivno djelovanje za mir i napredak.

Autor: Božidar Kolov

Opća skupština Ujedinjenih naroda je, 2015. godine, postavila sedamnaest globalnih ciljeva koji su zamišljeni kao „nacrt za postizanje bolje i održive budućnosti za sve“. Ovi ciljevi održivog razvoja (SDG) koji bi se trebali ostvariti do 2030. godine uključuju „iskorjenjivanje siromaštva i gladi, dobro zdravlje, smanjenje nejednakosti, djelovanje usmjereno na poboljšanje klimatskih prilika i kvalitetno obrazovanje“. Ciljevi održivog razvoja su središnja tema ovogodišnjeg Dana solidarnosti među ljudima. Svjetsko partnerstvo koje Ujedinjeni narodi očekuju i promiču, predodređeno je da „ljude oslobodi siromaštva, gladi i bolesti“. Međutim, kako se ove ideje mogu ostvariti?

Opća skupština Ujedinjenih naroda je 2000. godine usvojila Milenijsku deklaraciju u kojoj je solidarnost definirana na sljedeći način:

„Na svjetske izazove se mora odgovoriti tako što će se troškovi i opterećenja pošteno raspodjeljivati u skladu s osnovnim načelima jednakosti i socijalne pravde. Oni koji pate i imaju najmanje dobrobiti, zaslužuju pomoć onih koji imaju najviše“.

Uz to, u Milenijskoj deklaraciji solidarnost je postavljena kao temeljna vrijednost koja se smatra „suštinski bitnom za međunarodne odnose u dvadeset prvom stoljeću“. Čini se da postoji širok konsenzus u pogledu ciljeva i filozofije međunarodne zajednice relativno dugo vremena. Kakva je onda trenutna situacija po pitanju „solidarnosti među ljudima“?

Fondacija „Koračaj slobodno“, u suradnji s Međunarodnom organizacijom rada,  je u svom Svjetskom indeksu ropstva utvrdila kako se više od četrdeset milijuna ljudi širom svijeta trenutno eksploatira u nekom obliku modernog ropstva. Svjetski indeks gladi iz 2019. godine pokazuje da, iako je od 2000. godine svijet postupno napredovao u smanjenju gladi na svjetskoj razini, taj napredak bio neujednačen. U mnogim državama glad i dalje postoji, a u nekim slučajevima primijećena je čak i tendencija porasta ranije smanjenog broja gladnih osoba. Izvješće iz Baze podataka o svjetskom bogatstvu iz 2018. godine ukazuje na to kako 1% najbogatijeg stanovništva posjeduje 45% svjetskog bogatstva, dok Svjetsko izvješće o nejednakosti iz iste godine ističe da nejednakost raste ili ostaje izuzetno visoka gotovo svuda na svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija je prije dvije godine objavila podatak kako polovica svijeta nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama, a sto milijuna ljudi ekstremno je osiromašilo zbog troškova zdravstvene zaštite.

Istovremeno se razvijaju nove tehnologije u svim sferama života – u medicini, komunikacijama, poljoprivredi, transportu i tako dalje. Uz to, prema 'Našem svijetu podataka', znanstvenoj internet publikaciji Sveučilišta Oxford, „u posljednjih pola stoljeća živjeli smo u svijetu u kojem stopa rasta stanovništva opada“.

Taj se nesklad može objasniti samo ogromnim nedostatkom solidarnosti u svjetskoj ekonomiji.

Prema Agenciji EU za temeljna prava (FRA), na razini Europe kao regije svijeta i najbogatijem kontinentu, 80% romskih obitelji živi s primanjima koja su ispod nacionalnog praga rizika od siromaštva u pojedinoj zemlji. Rasizam i isključenost, nejednaka raspodjela mogućnosti i širenje mržnje prema drugima i drugačijima, mogu se poraziti samo solidarnošću. Kao što je Walter Reuther rekao: “Na svijetu ne postoji moć koja može zaustaviti marš ka napretku slobodnih muškaraca i žena udruženih u solidarno bratstvo svih ljudi“.

 

 

Solidarity is the way to go in order to combat exclusion and inequality that is still affecting a large number of people on our Planet. Every year, the International Human Solidarity Day is marked on December 20th to emphasise the importance of mutual understanding and support among people as well as to promote collective action for peace and progress. 

In 2015, the United Nations General Assembly has set 17 global goals which are designed to be a “blueprint to achieve a better and more sustainable future for all”. These Sustainable Development Goals (SDGs), intended to be achieved by the year 2030, include “no poverty, zero hunger, good health, reducing inequality, climate action, and quality education”. The SDGs are the main focus of this year’s Human Solidarity Day. The global partnership, envisaged and promoted by the UN, is determined to “lift people out of poverty, hunger, and disease”. However, how can these ideas be accomplished?

„Global challenges must be managed in a way that distributes the costs and burdens fairly in accordance with basic principles of equity and social justice. Those who suffer or who benefit least deserve help from those who benefit most. “

This is how the United Nations Millennium Declaration, adopted in the year 2000, defines solidarity. Additionally, the Declaration sees this fundamental value as “essential to international relations in the twenty-first century.” There seems to be a wide consensus regarding the aims and the philosophy of the international community for a relatively long time. What then is the current situation of “human solidarity”?

The Walk Free Foundation, in cooperation with the International Labour Organisation, have established in their Global Slavery Index that more than 40 million people around the world are currently being exploited in some form of modern slavery. The 2019 Global Hunger Index shows that while the world has made gradual progress in reducing hunger on a global scale since 2000, this progress has been uneven. Hunger persists in many counties, and in some instances progress is even being reversed. The Global Wealth Databook Report from 2018 suggests that the richest 1% of the population owns 45% of global wealth while the World Inequality Report from the same year indicates that inequality is rising or staying extremely high nearly everywhere on the globe. The World Health Organisation declared two years ago that half the world lacks access to essential health services and 100 million people are still pushed into extreme poverty because of health expenses.

At the same time, new technologies are being developed in all spheres of human life – medicine, communications, agriculture, transport, etc. Additionally, according to Our World in Data, a scientific online publication based at the University of Oxford, the “for the last half-century we have lived in a world in which the population growth rate has been declining”.

This dissonance can be explained only by a tremendous lack of solidarity in the global economy.

On a regional level, in Europe – the world’s richest continent, 80% of Roma families live with an income below the respective national at risk-of-poverty threshold, according to the EU Fundamental Rights Agency. Racism and exclusion, unequal distribution of opportunities, and the spread of hatred towards the different can be fought only with solidarity. As Walter Reuther has said: “There is no power in the world that can stop the forward march of free men and women when they are joined in the solidarity of human brotherhood.”

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti