Fokus ROMI.HR

/
Print - BORIMO SE PROTIV SIROMAŠTVA

POHLEPA VELIKIH TVRTKI

17. 10. 2022.
BORIMO SE PROTIV SIROMAŠTVA
Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Iskorenjivanje siromaštva nije samo pomaganje siromašnima. To je davanje prilike svim ženama i muškarcima da žive dostojanstveno.

 

Prvi dan sjećanja diljem svijeta održan je u Parizu u Francuskoj, 1987. godine, kad se 100.000 ljudi okupilo na Trgu ljudskih prava i sloboda u Trocadéru, kako bi se prisjetili i odali počast žrtvama siromaštva, gladi, nasilja i straha. Tom je prilikom otkriven i spomen kamen Ocu Josephu Wresinskom.

Tekst ugraviran na originalnom spomen kamenu u Parizu glasio je:

„Gdje god su muškarci i žene osuđeni živjeti u krajnjem siromaštvu, krše se ljudska prava. Okupiti se kako bismo osigurali poštovanje ovih prava naša je sveta dužnost.”

 

Godine 1992., četiri godine nakon smrti Wresinskog, osnivača međunarodnog pokreta ATD Četvrti svijet, Ujedinjeni narodi službeno su odredili 17. listopada Međunarodnim danom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Pandemija virusa COVID-19, koja je zahvatila svijet prije već više od dvije godine, unazadila je desetljeća napretka u borbi protiv siromaštva. Prema podacima Svjetske banke, između 88 i 115 milijuna ljudi gurnuto je u siromaštvo zbog krize, a većina novih ekstremno siromašnih nalazi se u južnoazijskim i supsaharskim zemljama gdje su stope siromaštva već visoke. Prema podacima Ujedinjenih naroda, pandemija COVID-19 vjerojatno je gurnula 143 do 163 milijuna ljudi u siromaštvo 2021. godine.

Ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu često su najviše pogođeni klimatskim i ekološkim promjenama. Danas je poznato da globalna epidemija novog tipa koronavirusa (Covid-19) nepovoljno utječe na cijelo društvo. Borba protiv siromaštva jedno je od prioritetnih pitanja ne samo siromašnih zemalja i društava, već i zemalja u razvoju i razvijenih zemalja. Pandemija virusa COVID-19 dvostruka je kriza za najsiromašnije ljude svijeta. U ovim teškim vremenima potrebni su nam iznimni napori u borbi protiv siromaštva. Eliminacija siromaštva znači rješavanje društvenih, ekonomskih i ekoloških čimbenika koji ljude prisiljavaju na siromaštvo te temeljnih uzroka siromaštva. Također ima za cilj osigurati da svatko ima pristup osnovnim potrebama kao što su hrana, sklonište, zdravstvena skrb i obrazovanje.

Gospodarska kriza i siromaštvo ne samo da smanjuju prihode kućanstava, već rezultiraju i ograničenim pristupom obrazovanju te pravilnoj prehrani i zdravstvenoj zaštiti. Iz tog razloga počinje nagrizati međuljudske odnose i društvo troši svoju imovinu. Veća je vjerojatnost da će manjine i skupine u nepovoljnom položaju živjeti u siromaštvu, a pojave poput povećane inflacije uvijek više utječu na kućanstva s nižim prihodima u odnosu na ona s višim.

Kao sociološki koncept, siromaštvo je činjenica da ljudi s manjim prihodom imaju manje ili uopće nemaju koristi od ponuđenih dobara i usluga kako bi nastavili svoj svakodnevni život u usporedbi s drugim pojedincima u društvu.

Nemogućnost ostvarivanja koristi od ponuđenih dobara i usluga povezana je s nejednakošću. Jer nejednakost je koncept koji izražava nejednake nagrade različitim pojedincima unutar društva. U ovom trenutku, siromašni, prema trenutnom teoretskom okviru; mogu se definirati kao oni koji ne primaju ili su spriječeni da primaju bilo kakve beneficije. Prema Forbesu, američki milijarderi postali su bogatiji za 1,2 trilijuna tijekom pandemije, dok su milijuni ljudi prisiljeni živjeti ispod granice siromaštva. Istinska pravda i jednakost prihoda iskorijenit će siromaštvo. Ne borimo se samo protiv siromaštva nego i protiv pohlepe milijardera i tvrtki. Nadamo se danima u kojima će svaki pojedinac na svijetu imati pristup hrani, stanovanju, obrazovanju i zdravstvenoj skrbi!

 

 

 

Ending poverty is not just helping the poor. It means giving every women and men a chance to live with dignity.

The first day of remembrance around the world was held in Paris, France in 1987, when 100,000 people gathered at the Human Rights and Freedoms Square in Trocadéro to commemorate and honour the victims of poverty, hunger, violence and fear at the unveiling of a commemorative stone by Father Joseph Wresinski. .

The text engraved on the original memorial stone in Paris read:

“Wherever men and women are condemned to live in extreme poverty, human rights are violated. To come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty”

In 1992, four years after the death of Wresinski, the founder of the International Movement ATD Fourth World, the United Nations officially designated October 17 as the International Day for the Eradication of Poverty.

The COVID-19 pandemic, which has gripped the world for more than two years, has reversed decades of progress in the fight against poverty. According to the World Bank, between 88 and 115 million people are pushed into poverty as a result of the crisis, and most of the new extreme poor are in South Asian and Sub-Saharan countries where poverty rates are already high. According to United Nations data, the COVID-19 pandemic is likely to have pushed 143 to 163 million people into poverty in 2021.

People living in extreme poverty are often the most affected by climate and environmental change. Today, it is known that the global epidemic new type of coronavirus (Covid-19) adversely affects the whole society.  Fighting poverty is among the priority issues not only of poor countries and societies, but also of developing and developed countries. The COVID-19 pandemic is a double crisis for the world's poorest people. In these extraordinary times, we need extraordinary efforts to combat poverty.

Elimination of poverty means solving the social, economic and environmental factors that force people to be poor and the root causes of poverty. It also aims to ensure that everyone has access to basic needs such as food, shelter, health and education.

The economic crisis and poverty not only reduce household incomes, but also result in limited access to education and proper nutrition and health care. For this reason, it begins to erode human relations and society consumes its assets. Minorities and disadvantaged groups are more likely to live in poverty and things like increased inflation always effects households with lower incomes more than it effects the others.

As a sociological concept, poverty is the fact that people with lack of income benefit less or not at all from the goods and services offered in order to continue their daily lives compared to other individuals in the society.

Not being able to benefit from the goods and services offered is related to inequality. Because inequality is a concept that expresses unequal rewards to different individuals within a society. At this point, the poor, according to the current theoretical framework; can be defined as those who do not receive or are prevented from receiving any benefits. According to the Forbes, US billionaires have gotten 1.2 trillion richer during the pandemic, while millions of people are forced to live under the poverty line. True justice and income equality will end poverty. We are not only fighting against poverty but also against the corporate greed and billionaire’s greed. We are hoping for days where every single individual in the world will be able to access food, housing, education and healthcare!

 

 

 

 
Povratak na Fokus