Fokus ROMI.HR

/
Print - ORGANIZACIJA KOJA SPRJEČAVA RATOVE

ZANIMLJIVOSTI O UJEDINJENIM NARODIMA

24. 10. 2022.
ORGANIZACIJA KOJA SPRJEČAVA RATOVE
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Ujedinjeni narodi osnovani su 1945. godine. Trenutno su 193 države članice Organizacije. Misija i aktivnosti Ujedinjenih naroda određeni su ciljevima i načelima utvrđenima u Povelji UN-a.

Međunarodni dan Ujedinjenih naroda obilježava godišnjicu stupanja Povelje UN-a na snagu 1945. godine.  24. listopada se od 1948. godine obilježava kao Međunarodni dan Ujedinjenih naroda. Skupština UN-a preporučuje državama članicama da obilježavaju ovaj dan na nacionalnoj razini.

UN je osnovan nakon Drugog svjetskog rata kako bi zamijenio Ligu naroda. UN se također naziva jednim od glavnih ishoda Drugog svjetskog rata. Svrha nove organizacije bila je spriječiti ratove. Četiri države: SAD, Velika Britanija, SSSR i Kina, prvi su put potpisale Deklaraciju Ujedinjenih naroda.

UN ima četiri glavna cilja: održavanje svjetskog mira; razvoj prijateljskih odnosa među državama; zajedničko djelovanje za poboljšanje životnih uvjeta siromašnih ljudi, borbu protiv gladi i bolesti, iskorjenjivanje nepismenosti i promicanje poštivanja prava i sloboda; pomoć zemljama u postizanju ovih ciljeva.

Prvo zasjedanje Opće skupštine UN-a otvoreno je 10. siječnja 1946. godine u dvorani Westminsterske palače u Londonu. Prva rezolucija bila je posvećena miroljubivoj uporabi atomske energije i uklanjanju atomskog i drugog oružja za masovno uništenje.

Na istoj skupštini odlučeno je da se sjedište UN-a smjesti u Ameriku. Kažu da je Staljin aktivno pridonio takvoj odluci. Smatrao je da bi na taj način bilo moguće vezati Ameriku za UN i time utjecati na ponašanje Washingtona na međunarodnom polju preko te organizacije. J.D. Rockefeller Jr. donirao je 8,5 milijuna dolara za izgradnju sjedišta.

Zanimljivo je da u tijeku Generalnih skupština UN-a povijest pamti i iznenađujuće ili smiješne zgode. Na primjer, trik Nikite Hruščova s ​​čizmom. Priča se da je Hruščov izgubio cipelu na putu do sastanka. Donijeli su mu cipelu, ali umjesto da ju obuje, on ju je odlučio držati pored sebe. Tijekom govora filipinskog delegata, koji je govorio o prijetnji sovjetskog imperijalizma, Hruščov je u znak protesta lupao cipelom po stolu. Priča se da je izaslanstvo kažnjeno s 2000 dolara zbog ovoga, ali svi su dokumenti misteriozno nestali, a kazna nikad nije plaćena.

Devedesetih godina prošlog stoljeća francuski veleposlanik Alain Dejammet sastavio je strip vodič kroz mjesta za spavanje u prostorijama UN-a. Mjesta za spavanje tijekom dugih sastanaka podijelio je u pet kategorija i dodijelio im odgovarajući broj zvjezdica: nije preporučljivo, prihvatljivo, ugodno, vrlo dobro i iznimno dobro. Za mnoge koji su poznavali Dejammeta takva je šala bila veliko iznenađenje, budući da diplomat nije bio poznat po pričljivosti. 

UN također poduzima mjere za zaštitu prava Roma. Nedavno je UN skrenuo pozornost na činjenicu da su tijekom pandemije virusa COVID-19 Romi postali žrtveni jarci - na internetu se pojavilo mnogo govora mržnje u kojem se Rome osuđuje za širenje virusa COVID-19. UN također skreće pozornost na činjenicu da su Romi čak 80 godina nakon genocida i dalje progonjeni u mnogim zemljama.

 

 

 

The United Nations was founded in 1945. Currently, 193 states are members of the Organization. The mission and activities of the United Nations are determined by the purposes and principles set forth in the UN Charter.

 

United Nations Day marks the anniversary of the entry into force in 1945 of the UN Charter. October 24 has been celebrated as United Nations Day since 1948. The UN Assembly recommends Member States to celebrate this day on the national level.

 

The UN was formed after World War II to replace the League of Nations. The UN is also called one of the main outcomes of World War II. The purpose of the new organization was to prevent wars. Four states: the USA, Great Britain, the USSR and China, for the first time signed the Declaration of the United Nations. 

 

The UN has four main goals: maintaining world peace; development of friendly relations between countries; joint action to improve the living conditions of poor people, combat hunger and disease, eradicate illiteracy and promote respect for rights and freedoms; help countries achieve these goals.

 

The first session of the UN General Assembly opened on January 10, 1946 in the hall of the Palace of Westminster in London. Its first resolution was devoted to the peaceful use of atomic energy and the elimination of atomic and other weapons of mass destruction.

 

At the same Assembly, it was decided to place the UN headquarters in America. They say that Stalin actively contributed to such a decision. He believed that in this way it would be possible to tie America to the UN and thereby influence Washington's behavior in the international arena through this organization. J.D. Rockefeller Jr. donated $8.5 million to build the headquarters.

 

It is interesting to note that in the course of the UN General Assemblies, history also remembers surprising or funny incidents. For example, Nikita Khrushchev's trick with a boot. It is said that Khrushchev lost his shoe on the way to the meeting. The shoe was delivered to him, but instead of putting it on, Khrushchev kept it next to him. During the speech of the Filipino delegate, who spoke about the threat of Soviet imperialism, Khrushchev pounded on the table in protest with his shoe. It is said that the delegation was fined $2,000 for this trick, but the documents were mysteriously lost, and the fine was never paid.

 

In the 1990s, French Ambassador Alain Dejammet compiled a comic guide to the sleeping places in the UN quarters. He divided the places for sleep during long meetings into five categories and assigned them the corresponding number of stars: not recommended, acceptable, pleasant, very good and exceptionally good. For many who knew Dejammet, such a joke was a big surprise, since the diplomat was not famous for his talkativeness.

 

The UN is also taking action to protect the rights of Roma. Recently, the UN has drawn attention to the fact that during the COVID-19 pandemic, Roma were made scapegoats - a lot of hate speech was appearing all over the internet convicting Roma of spreading COVID-19. The UN also draws attention to the fact that even 80 years after the genocide, the Roma are still persecuted in many countries.


 

 

 

 

 

 
Povratak na Fokus