Fokus ROMI.HR

/
Print - CIJENIMO KULTURNU RAZNOLIKOST

ZBOG ČEGA JE VAŽNO PRIHVATITI KULTURNU RAZNOLIKOST

21. 5. 2022.
CIJENIMO KULTURNU RAZNOLIKOST
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Promicanjem pitanja raznolikosti i pokazivanjem bogatstva svjetske kulture, 21. se svibnja obilježava Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj.

„Kultura poprima različite oblike u prostoru i vremenu. Raznolikost je utjelovljena u jedinstvenosti i brojnosti identiteta grupa i društava koja čine čovječanstvo. Kao izvor razmjene, inovacija i kreativnosti, kulturna raznolikost jednako je potrebna čovječanstvu kao što je biološka raznolikost potrebna prirodi. U tom smislu, ona je zajednička baština čovječanstva i treba je prepoznati i afirmirati za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.“

Opća deklaracija o kulturnoj raznolikosti, Članak 1

 

Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj proglašen je u studenom 2001. godine na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda Općom deklaracijom o kulturnoj raznolikosti. Sljedeće 2002. godine obilježen je prvi Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj.

Daljnji članci Opće deklaracije o kulturnoj raznolikosti idu dublje u značenje različitosti, povezujući je s ljudskim pravima, kreativnošću, međunarodnom solidarnošću i drugim.

Svrha dana je promicanje raznolikosti kultura i ukazivanje na važnost njihove različitosti pri zagovaranju inkluzije i pozitivnih promjena u budućnosti. Proslava svima daje priliku da njeguju brojne oblike kulture, njihovu raznolikost, te da shvate kako te raznolikosti mogu zbližiti ljude, pomoći boljem razumijevanju svijeta kroz dijalog, međusobno razumijevanje i održivi razvoj.

Utjecaj virusa COVID-19 na kulturni sektor zahvatio je sve dijelove svijeta. To je znatno utjecalo na ljudsko pravo pristupu dijeljenja kulture. Većina je kulturnih događaja i izložbi otkazana zbog pandemije, a umjetnici se bore sa spajanjem kraja s krajem zbog nemogućnosti da predstavljaju svoju umjetnost. Zbog toga je UNESCO pokrenuo web stranicu koja je usmjerena na privlačenje pozornosti i širenje inspiracije raznolikošću kulturnog izričaja.

Ovaj je dan posebno važan i za manjine. Dijeljenjem svoje kulture oni imaju šansu za bolji razvoj i svjetsku uključenost. Priznavanje romske kulture danas je od velike važnosti. U Hrvatskoj primjerice živi velik broj Roma. Dijeljenje romske kulture moglo bi Romima pomoći da imaju bolji pristup važnim institucijama poput škola i sveučilišta.

Priznavanje različitih jezika kojima Romi u Hrvatskoj govore promijenilo bi školski sustav.

Jezik je jedan od ključnih elemenata kulture. Raznolikost jezika i njihovo priznavanje pomoći će u boljoj kulturnoj razmjeni, posebno za manjine. To može biti kroz likovnu umjetnost, književnost, filmove, kazalište itd.

To se također tiče i nekih drugih manjina i događa se uglavnom zbog nerazumijevanja podrijetla i kultura. Svjetski dan kulturne raznolikosti dijaloga i razvoja prilika je za cijeli svijet da odbaci predrasude i stereotipe.

S obzirom na to da je Europa pogođena ratom u 21. stoljeću, ovaj dan trebao bi biti i poticaj za prihvaćanje izbjeglica iz Ukrajine. Važno je osvijestiti da ne postoje bolje i lošije kulture. One su jednostavno drugačije i svi bismo ih trebali prihvatiti.

 

 

 

 

Promoting diversity issues and showing the richness of world culture on the 21th of May comes the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development.

“Culture takes diverse forms across time and space. This diversity is embodied in the uniqueness and plurality of the identities of the groups and societies making up humankind. As a source of exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for nature. In this sense, it is the common heritage of humanity and should be recognized and affirmed for the benefit of present and future generations. “

Universal Declaration on Cultural Diversity, Article 1

The World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development was proclaimed in November 2001 during the United Nations General Assembly with the Universal Declaration on Cultural Diversity. The following year of 2002 the first World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development was celebrated. 

The further articles of the Universal Declaration on Cultural Diversity go deeper into the meaning of diversity, connecting it to human rights, creativity, international solidarity and others. 

The purpose of the day is to promote a variety of cultures and show the significance of their diversity when advocating for inclusion and positive changes in future. The celebration gives everyone an opportunity to cherish numerous forms of culture, its diversity, and to understand how these varieties can bring people together, help understand the world better through dialogue, mutual understanding, and sustainable development.

The impact of the COVID-19 on the cultural sector has affected all parts of the world. It significantly affected people’s right to access cultural sharing. Most of the cultural events and exhibitions were canceled because of the pandemic, artists have struggled to make ends meet due to the lack of opportunities to share their work. Due to that UNESCO has launched a web page that is focused on drawing attention and spreading inspiration of the diversity of the cultural expression. 

This day is especially significant for minorities. By sharing their culture they have a better access for development and worldwide inclusion. The acknowledgement of Roma culture is significantly important nowadays. For example, there is a valid population of Roma living in Croatia. Sharing Roma culture might help Roma people have better access to important institutions like schools and universities. Acknowledging different languages spoken by Roma in Croatia would change the overall school systems.

Language is one of the key elements of culture. Diversity of languages and their acknowledgement will better help sharing different cultures, espesially minorities, through art, literature, cinema, theatre and etc.

This also concerns some other minorities and happens mostly because of the lack of understanding the backgrounds and cultures. The World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development is an opportunity for the whole world to dismiss stereotypes and prejudices. 

As Europe has been struck with war in the XXI century, this day should also be cherished to have an acceptance of the refugees from Ukraine. Important thing is to understand that cultures are not better, not worse, they are simply different and should be accepted by everyone.

 

 

Galerija slika:

Povratak na Fokus