Fokus ROMI.HR

/
Print - ČUVAJMO BUDUĆNOST NAŠEG PLANETA

JEDNA JE ZEMLJA

5. 6. 2022.
ČUVAJMO BUDUĆNOST NAŠEG PLANETA

Svjetski dan zaštite okoliša ove se godine obilježava u nedjelju, 5. lipnja. Akcije očuvanja našeg planeta aktivno se provode. Ovogodišnja je proslava 50. po redu od početka obilježavanja.

Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Svjetski dan zaštite okoliša ove se godine obilježava u nedjelju, 5. lipnja. Akcije očuvanja našeg planeta aktivno se provode. Ovogodišnja je proslava 50. po redu od početka obilježavanja.

 

U svemiru postoje bilijuni galaksija,

U našoj galaksiji postoje bilijuni planeta,

Ali samo #JeJednaZemlja.

Čuvajmo ju.

 

Službeni slogan Svjetskog dana zaštite okoliša

 

Ujedinjeni narodi uspostavili su obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša (WED) 1974. godine kao način podizanja i svijesti i pokretanja aktivnosti za očuvanje i zaštitu svjetskog okoliša. Obilježavanje dana uspostavljeno je na Stockholmskoj konferenciji. Dan je prvi put obilježen 1974. godine uz temu „Samo je jedna Zemlja“. Svake godine preko 143 zemlje sudjeluje u raznim aktivnostima kako bi ukazale na probleme koji se tiču okoliša. Tema se mijenja svake godine, a postoji i tradicija grada-domaćina, koji se svake godine izmjenjuje. Tijekom 70-ih i 80-ih godina Bangladeš je bio čest domaćin Svjetskog dana zaštite okoliša. Ovogodišnji domaćin je Švedska.

Himnu Zemlje je 2013. godine predstavio Indijski pjesnik Abhay Kumar:

 

Naša kozmička oaza, kozmički plavi biser

najljepši planet na svijetu

svi kontinenti i svi oceani

ujedinjeno mi stojimo kao flora i fauna

ujedinjeno mi stoji kao vrste jedine Zemlje

različite kulture, vjerovanja i načini

mi smo ljudi, Zemlja je naš dom

svi ljudi i nacije svijeta

svi za jednog i jedan za sve

ujedinjeni mi odmotavamo plavu zastavu.

Dan je od velike važnosti jer postoje mnoge teškoće vezane uz ekologiju s kojima se naša Zemlja susreće. Izvanredne situacije na Zemlji koje su od posebne važnosti su:

globalno zatopljenje sprječava Planet i njegove stanovnike da se prilagode u razumnom vremenu;
ugroženo je otprilike milijun vrsta
zagađenost zraka, zemlje i vode

Ujedinjeni narodi pozivaju društva i ekonomiju na usvajanje zelenih politika i prelazak s nanošenja štete na iscjeljivanje. Ujedinjeni narodi također navode da su postojeće tehnologije dostatne za pokretanje promjena u svijetu. Tema 2022. godine je „Samo jedna Zemlja“, a ona je odraz prve teme iz 1972. godine. UN je također objavio vodič koji se odnosi na važnost ovog dana, u kojem vlade i različite organizacije mogu pronaći aktivnosti za zaštitu i obnovu Zemlje.

S godinama sve više ljudi počinje obraćati pozornost na ekološke probleme. Glumci i pjevači svoja djela posvećuju očuvanju okoliša, pokreću kampanje s ciljem skretanja pažnje na ekološke probleme. Vlade usvajaju sve više i više zelenih politika, a izumitelji i poslovni ljudi doprinose predstavljanjem novih ekoloških tehnologija.

Hrvatska uvodi politiku očuvanja svojih brojnih nacionalnih parkova, usvaja europske politike zaštite zraka i vode, i radi na povećanju stope recikliranja. Hrvatska bilježi pozitivan, ali ograničen rast u posljednjih nekoliko godina u stopama recikliranja različitih vrsta otpada.

S druge strane, uz sve pozitivne promjene, i dalje postoje problemi s kojima se Romi susreću vezano uz ovu tematiku. Tiče se to ekološkog rasizma – ekološke nepravde u kontekstu rasizma. Odnosi se na „institucionalna pravila, uredbe, politike ili vladine i/ili korporativne odluke koje namjerno ciljaju na određene zajednice i kriziraju ih zbog nepoželjnog korištenja zemljišta“, a posljedica toga je da su „zajednice izložene opasnom i toksičnom otpadu samo na temelju rase.“ Ta je činjenica vrlo žalosna, ali Romi su zbog ekonomskih razloga često prisilno preseljeni na ekološki nesigurna mjesta. Svjetske čelnike treba pozvati da u svojim zemljama provedu ekološku pravdu, poštuju ljudska prava i ciljeve održivog razvoja UN-a.

 

 

 

 

 

World Environment Day is celebrated this year on Sunday, 5th of June. Actions preserving our planet are actively conducted during this day. This year celebrates 50 year since the establishment of the World Environment Day.

 

In the universe are billions of galaxies,

In our galaxy are billions of planets,

But there is #OnlyOneEarth.

Let’s take care of it.


 

Official slogan of the World Environment Day

 

The United Nations first established the World Environment Day (WED) in 1974 as a way of promoting awareness and raising activities for preserving and protecting the environment of the world.  It was the Stockholm Conference on the Human Environment discussions that resulted in creating this day. In 1974 the first ever WED was celebrated, starting the tradition of themes with the first one - ‘Only One Earth’. Each year over 143 countries participate in a variety of activities to promote the issues concerning the environment. Every year a new theme is introduced, there is also a tradition of having a host city for this day. During the 70-s and 80-s Bangladesh was a frequent host of the World Environment Day. The host country of 2022 is Sweden.

 

In 2013 an Earth Anthem was introduced by an Indian poet Abhay Kumar:

 

Our cosmic oasis, cosmic blue pearl

the most beautiful planet in the universe

all the continents and all the oceans 

united we stand as flora and fauna

united we stand as species of one earth

different cultures, beliefs and ways

we are humans, the earth is our home

all the people and the nations of the world

all for one and one for all

united we unfurl the blue marble flag.

 

The day is of vital importance as there are tremendous hardships connected with ecology that our Earth is facing. The Earth emergencies that are of the particular importance are: 

global warming prevents the planet and its’ inhabitants adapt in reasonable timing;
an estimate of 1 million species are in danger of existence
air, land and water pollution

 

The UN calls upon societies and economies to adopt green policies, shift from harming to healing. The UN also states that the existing technologies are affordable for making a better change for the planet. The WED 2022 theme is ‘Only One Earth’ which is the reflection of the very first theme in the 1972 conference and the country that it started from. The UN has also published a guide referring to this day's importance, where governments and different organizations can find actions to protect and restore the Earth.

 

Over the years, more and more people are starting to pay attention to the ecological problems. Actors and singers dedicate their works for the environmental preservation, start campaigns in drawing people’s attention to the problems of the ecology. Governments adopt more and more green policies, inventors and business men and women contribute by introducing ecological technologies. 

 

Croatia in its turn introduces policies of preserving its numerous nature parks, adopts European policies on protecting air and water, and works on raising recycling rates. Croatia is experiencing a positive but limited growth the past few years in recycling and recovery rates of different sorts of waste.

 

On the other hand, with all the positive changes, there are still social problems related to the subject that Roma people face. This concerns environmental racism - the environmental injustice within racial context. It refers to “the institutional rules, regulations, policies or government and/or corporate decisions that deliberately target certain communities for locally undesirable land uses,” and the consequence is “communities being disproportionately exposed to toxic and hazardous waste based upon race.” The fact is very unfortunate, but Roma people due to economic disadvantages in the society are frequently forcefully relocated to environmentally unsafe locations. World leaders should be called upon to implement environmental justice, human rights, and the UN sustainable development goals among their countries.

 

 

 
Povratak na Fokus