Fokus ROMI.HR

/
Print - ECRI IZVJEŠĆE O FINSKOJ

STANJE U FINSKOJ

30. 3. 2022.
ECRI IZVJEŠĆE O FINSKOJ
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Kratica ECRI (European Commision against Racism and Intolerance) u hrvatskom prijevodu označava Europsku komisiju protiv rasizma i netolerancije. Jedna od glavnih aktivnosti Europske komisije protiv rasizma i netolerancije je nadzirati zemlje članice i donositi preporuke kako smanjiti rasizam i netoleranciju. Nadziranje zemalja sastoji se od petogodišnjih ciklusa. Jedna od zemalja koju se nadziralo u 2021. godini bila je Finska. Europska komisija protiv rasizma i netolerancije preporuke je iznijela u 2019. godini, a dvije godine nakon toga uslijedilo je praćenje provedbe. Izvješće o praćenju za Finsku usvojeno je 7. prosinca 2021, i objavljeno 3. ožujka 2022. godine.

U izvješću o praćenju iz 2021. godine, ECRI prvo skreće pozornost na problem diskriminacije na poslu. Europska komisija protiv rasizma i netolerancije predložila je da Nacionalni sud za nediskriminaciju i jednakost (NDET) rješava probleme diskriminacije, ne samo na spolnoj osnovi, nego i na drugim „zabranjenim osnovama“. Nadalje, u Izvješću se donosi preporuka za povećanje budžeta Suda (NDET) kako bi se moglo osigurati sve potrebne naknade za žrtve diskriminacije.

Po ovom pitanju, u naknadnom Izvješću izneseno je da se Nacionalni sud za nediskriminaciju i jednakost  nije suočio s promjenama, niti je slijedio preporuke. ECRI-ju su finske vlasti dostavile informaciju da je 4. lipnja formirana radna grupa za diskriminaciju u zaposlenju, s rokom završetka posla do 31. svibnja 2022. godine. Cilj ove radne skupine je revidirati Zakon i iznijeti potrebne izmjene Zakona o zabrani diskriminacije.

Štoviše, NDET je naveo da je došlo do porasta u broju zahtjeva u usporedbi s 2017. godinom, što je rezultiralo povećanjem vremena potrebnog za obradu zahtjeva. To je natjeralo NDET da zaposli još jednog privremenog člana osoblja, što je pomoglo ubrzanju procesa. NDET se nada da se povećanje broja osoblja neće nastaviti u 2022. godini i da će se prijave obrađivati u kraćem vremenskom razdoblju. O ovom je pitanju dostavljena bilješka zamjenika ministra pravosuđa u kojoj se navodi da vrijeme obrade zahtjeva ne smije prijeći godinu dana.

Druga tema na koju se usmjerava Izvještaj su transseksualci:

„Europska komisija protiv rasizma i netolerancije preporučila je da se u skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Zakon o pravnom priznavanju spola transseksualaca treba izmijeniti kako bi se uklonio zahtjev da osoba koja traži priznavanje spola različitog od onog u kojem je bila izvorno registrirana mora biti neplodna, ili se mora podvrgnuti sterilizaciji, kao preduvjet za pravno priznanje.“

Zaključci Europske komisije protiv rasizma i netolerancije o provedbi Preporuka u pogledu Finske podliježu privremenom praćenju, 2022

ECRI je zaključila da ni ove preporuke nisu bile provedene.

Prema finskim vlastima, sadašnja Vlada radi na reformi Zakona o pravnom priznavanju spola transseksualaca. Zakon bi trebao biti predložen 2022. godine. Državne vlasti se nadaju da će reformirani Zakon ispraviti državni zakon koji sada nije usklađen s Europskim sudom za ljudska prava.

ECRI je u Izvješću izrazila svoje pozitivno viđenje djelovanja finskih vlasti koje rade na usklađivanju Zakona s praksom Europskog suda za ljudska prava. Ova će reforma uključivati i uklanjanje zahtjeva da transrodne osobe moraju biti neplodne ili sterilizirane kako bi se njihov spol priznao. S druge strane, finska Vlada još uvijek nije poduzela nužne radnje. Europska komisija protiv rasizma i netolerancije poziva Finsku da ova pitanja iznese pred finski parlament bez ikakvih odgađanja. 

 

 

 

 

 

ECRI stands for European Commission against Racism and Intolerance. One of the main activities of ECRI is to monitor a member State and draw recommendations for reducing racism and intolerance. The monitoring of countries consists of five-year cycles. One of the 2021 year’s monitoring countries was Finland. ECRI provided recommendations in 2019, then the follow up on the implementations followed two years after. The follow up Report for Finland was adopted on December 7, 2021, and published March 3, 2022.

The follow up Report addressed by ECRI in 2021 firstly draws attention to the issue of discrimination at the workplace. ECRI recommended the National Non-Discrimination and Equalty Tribunal (NDET) to deal with discrimination not only on the grounds of gender, but focusing on 'all prohibited grounds'. The Report followed with the recommendation to increase the funds of the Tribunal, so that it can provide all needed compensations to victims of discriminations.

On this matter, the follow up Report states that the NDET faced no changes since and didn’t follow the recommendations. ECRI has been provided with the information from the Finnish authorities that a working group for the discrimination in employment has been appointed on June 4, 2021, with a deadline of work completion for May 31, 2022. The aim of this working group is to review and appoint needed changes to the Non-discrimination Act.

What is more, the NDET stated that a rise in applications has happened in comparison with 2017, resulting in a major increase of application processing time. This has made the NDET hire one more temporary staff member, which helped to speed up the process. The NDET hopes that increasing staff members will not continue in 2022 and applications will be processed in less time. There has been a note made by the Deputy Chancellor of Justice on this issue, stating that the processing time of applications should not extend one year.

The second topic that the follow up Report is focused on is transsexuals:

‘ECRI recommended that, in conformity with the case law of the European Court of Human Rights, the Act on Legal Recognition of the Gender of Transsexuals should be amended to remove the requirement that persons seeking recognition in a gender other than that in which they were originally registered should be infertile or should undergo sterilisation as a pre-condition for legal recognition.’

-ECRI Conclusions on the Implementation of the Recommendations in Respect of Finland Subject to Interim Follow-up, 2022

 

ECRI concluded that this recommendation also hasn’t been implemented. 

According to the Finnish authorities the present governmental administration includes working on the reeform of the Act on Legal Recognition of the Gender of Transsexuals. The legislation is supposed to be submitted in 2022. The state authorities are hoping that the reformed Act would correct the state law that is not complianced now with the European Court of Human Rights.

ECRI in the follow up Report expressed their positive views for the Finnish authorities to work for aligning the laws with the European Court of Human Rights practice. This reform will include removing the requirement of transgender person to be infertile or sterilized in order to have their gender recognized. On the other hand, the necessary actions haven’t yet been made by the Finnish authorities. ECRI calles upon Finland to bring these matters before the Finnish Parliament without further delays.

 

 
Povratak na Fokus