Fokus ROMI.HR

/
Print - SVJETSKI DAN ROMA

USMJERIMO PAŽNJU NA ROMSKU ZAJEDNICU

8. 4. 2022.
SVJETSKI DAN ROMA
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Svake godine 8. travnja skreće pozornost na romsku manjinu i njihov problem integracije u društvo. Teško je zamisliti da čak I u 21. stoljeću postoji takva nepravda poput kršenja ljudskih prava prema Romima.

Međunarodni dan Roma obilježava se svake godine 8. travnja. Dan je prvi put proglašen 1990. godine u Serocku u Poljskoj. Proslava je proglašena tijekom četvrtog Svjetskog kongresa Roma Međunarodne unije Roma (IRU). Dan 8. travnja odabran je u znak sjećanja na prvi službeni međunarodni sastanak predstavnika Roma u Chelsfieldu (Ujedinjeno Kraljevstvo) od 7. do 12. travnja 1971. godine.

Nažalost, ne čudi činjenica da se Romi suočavaju s izazovima diljem svijeta. Međunarodni dan Roma osmišljen je kako bi se podigla svijest o romskoj kulturi i educirali ljudi o situacijama s kojima se Romi suočavaju, kršenjima ljudskih prava nad njima.

U sklopu Međunarodnog dana Roma oko 8. travnja održalo se nekoliko aktivnosti diljem svijeta. Jedan od događaja održan je u Portugalu od 5. do 6. travnja. Događaj je bio posvećen raspravi o rezultatima provedbe programa ROMED2. Program ROMED2, također nazvan ‘Demokratsko upravljanje i sudjelovanje romske zajednice kroz posredništvo’ proizašao je iz programa ROMED (cilj programa ROMED bio je okupiti i educirati posrednike za posredovanje između romskih zajednica i lokalnih vlasti). Program ROMED2 poboljšao je sudjelovanje Roma u donošenju odluka u različitim zemljama. Događaj je završio Europskim seminarom o romskim zajednicama, čiji je glavni dnevni red bila revizija Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Uoči Međunarodnog dana, u Strasbourgu je 7. travnja održana edukacija o socio-ekonomskoj integraciji Roma. Organizirali su ga Vijeće Europe i Grad Strasbourg u svjetlu projekta "Borba protiv diskriminacije Roma u obrazovanju i zapošljavanju u Europskoj uniji". Istog dana u Strasbourgu je organizirana izložba fotografija pod nazivom "Romi u Francuskoj, put do uspješne integracije".

U Muzeju povijesti Europe - Lieu d’Europe 8. travnja održani su otvorenih vrata. Održana su događanja poput prikazivanja kratkih filmova, kazališnih i glazbenih predstava te održavanje okruglih stolova. Koncert romskog jazza izveo je bend “Muhi Tahiri & Friends”.

Istog je dana u Strasbourgu Europski centar za mlade održao poseban tečaj za mlade u vezi s pitanjima percepcije i sudjelovanja. Jedan od organizatora događaja bio je francuski Pokret bez govora mržnje.

U Hrvatskoj je 10. i 12. travnja održana konferencija povodom Međunarodnog dana Roma. Naziv konferencije bio je “Romi kao indijska dijaspora – neraskidive veze”. Konferenciju je podržala Vlada RH s ciljem bolje integracije Roma u hrvatsko društvo. Drugi cilj je približiti romsku zajednicu i Republiku Indiju, jer Indija predstavlja zemlju romskog porijekla. U sklopu aktivnosti tijekom konferencije sudionici su imali priliku posjetiti “Ušticu” kod Jasenovca kako bi odali počast žrtvama genocida nad Romima u Drugom svjetskom ratu.

Međunarodnom danu Roma trebalo bi posvetiti više pažnje. Živeći u XXI stoljeću, romska manjina još uvijek se suočava s puno nepravde ponajviše zbog predrasuda. Otkako je izbila pandemija virusa COVID-19, ponegdje je romska manjina osuđena za širenje virusa COVID-19 zbog nepoznavanja mjera - svjedoci smo govora mržnje na internetu protiv romske manjine. Štoviše, romskoj djeci bio je izazov nastaviti školovanje na daljinu zbog neposjedovanja interneta i računala. Romima je uvijek teško pobjeći od sukoba i iz ratnih zona, najviše zbog rasnih predrasuda prema njima. Na primjer, to se događa Romima u Ukrajini od veljače 2022. U Ukrajini, zbog rasnih predrasuda, Romima je teško pobjeći iz opasnih zona i pronaći utočište u zemlji u koju su pobjegli.

“…Na ovaj Međunarodni dan Roma, moje su misli s romskom zajednicom koja posebno pati. Agresija Ruske Federacije koja je u tijeku u Ukrajini uzrokuje strašnu štetu. Romi su među milijunima Ukrajinaca koji su sada raseljeni i koji su postali izbjeglice, tražeći sigurnost prelazeći granice. Nekima od njih jezične barijere i neposjedovanje službenih dokumenata dodatno otežavaju bijeg. Europske zemlje s pravom prihvaćaju milijune Ukrajinaca koji bježe od rata. Tražim da svaka od ovih država pruži pomoć i sigurnost svakom pojedincu kojem je potrebna, u interesu njegovih ljudskih prava.

I Romima koji su ostali u Ukrajini potrebna je podrška. Prošlog je tjedna Vijeće Europe organiziralo online konzultacije s romskim nevladinim organizacijama koje su tamo još uvijek aktivne. Unatoč trenutnim uvjetima, okupilo se 35 predstavnika kako bi razgovarali o trenutnim izazovima s kojima se suočavaju ukrajinski Romi. I sada smo uz njih, kao što ćemo biti i kada završi agresija. Jednako tako, ne smijemo izgubiti iz vida šira pitanja s kojima se suočavaju europski Romi i našu sposobnost da pomognemo u njihovom rješavanju. Naš strateški Akcijski plan za uključivanje Roma i putnika (2020.-2025.) jasan je pokazatelj naše stalne predanosti borbi protiv anticiganizma i osiguravanju jednakosti za Rome na cijelom našem zajedničkom kontinentu. Ništa manje od toga…”

-Izjava glavne tajnice Vijeća Europe Marije Pejčinović Burić povodom Međunarodnog dana Roma

 

Svjetski dan Roma prilika je za osvrt na stvari koje su učinjene za poboljšanje statusa i prava Roma u cijelom svijetu, te izradu planova za ono na čemu se još mora raditi.

 

 

 

 

 

Every year 8th of April brings attention to Roma minorities, their issues with integration into society. It is hard to imagine, that even in the XXI century such injustice like violation of human rights against Roma exists.

 

International Roma Day is celebrated every year on the 8th of April. The Day was first declared in 1990 in Seroc, Poland. The celebration was declared during the fourth World Romani Congress of the International Romani Union (IRU). The Day of 8th of April was chosen to commemorate the first official international meeting of Roma representatives in Chelsfield, UK during 7-12 April 1971.

 

Unfortunately, there is no surprise in saying that Roma are facing challenges all over the world. International Roma Day was created to raise awareness about Roma culture and educate people of the situations Roma people are facing, human rights violations against them.

 

As part of International Roma Day several activities all over the world happened around the 8th of April. One of the events took place in Portugal 5-6 April. The event wass dedicated to a discussion of the results of the implementation of the ROMED2 program. The ROMED2 program, also called ‘Democratic Governance and Roma Community Participation through Mediation’ emerged from the ROMED program (the aim of ROMED program was to gather and educate mediators to mediate between Roma communities and local authorities). The ROMED2 program enhanced Roma participation in decision making in different countries with Roma representatives. The event ended with the European Seminar on the Roma Communities, the main agenda of which was the revision of the National Strategy for Roma Inclusion.

 

Prior to the International Day, in Strasbourg on 7th of April a training session was conducted on the socio-economic integration of Roma. It was organized by the Council of Europe and the City of Strasbourg in the light of the project "Combating discrimination against Roma in education and employment in the European Union". On the same day in Strasbourg a Photo Exhibition was organized that was called “Roma in France, the Road to Successful Integration”.

 

An open-doors event was held in the museum of the history of Europe - Lieu d’Europe on 8th of April. Such events as short movies, theater and music performances, and round table discussions were held. A Roma Jazz concert was performed by the band “Muhi Tahiri & Friends”.

 

On the same day in Strasbourg a European Youth Center held a special training course for youth regarding the matters of perceptions and participation. One of the organizers of the event was the French No Hate Speech Movement.

 

In Croatia on 10-12 of April a conference was held in light of the International Roma Day. The name of the conference was ““Roma as the Indian diaspora – unbreakable ties”. The conference was supported by the Croatian government with the aim of making a better integration of Roma people into the Croatian society. Another aim is to bring the Roma community and the Republic of India closer, as India represents Roma ancestry. As a part of activities during the conference the participants had an opportunity to visit “Uštica” near Jasenovac - a commemoration to the victims of WWII Roma genocide.

 

Nowadays Roma International Day should be acknowledged with more attention. Living in the XXI century, the Roma minority still faces a lot of injustice mostly because of prejudice. Since the COVID-19 broke out, in some places the Roma minority was convicted of spreading COVID-19 because of COVID restrictions ignorance - we have been witnesses of hate speeches on the Internet against Roma minorities. What is more, it has been a challenge for Roma kids to continue education in a remote way because of the absence of the Internet and computers. Needless to say, it is always hard for Roma people to escape the conflict and war zones, mostly because of racial prejudice against them. For example, this is what has been happening to Roma in Ukraine beginning from February 2022 in Ukraine – because of racial prejudice it is hard for Roma to escape danger zones and find a shelter as a refugee in a country they escaped to.

 

“…On this International Roma Day, my thoughts are with a Roma community that is suffering in particular. The Russian Federation’s ongoing aggression in Ukraine is causing terrible harm. Roma people are among the millions of Ukrainians who are now displaced and who have become refugees, seeking safety by crossing borders. For some of them, language barriers and a lack of official papers make it even harder to escape. European countries are rightly accepting millions of Ukrainians fleeing war. I ask that each of these countries provides help and security to every individual who needs it, in the interests of their human rights.

The Roma who remain in Ukraine need support too. Last week, the Council of Europe organised an online consultation with Roma NGOs that are still active there. Despite the current conditions, 35 representatives gathered to discuss the current challenges facing Ukrainian Roma. We stand with them now, as we will when the aggression is over. Equally, we must not lose sight of the broader issues facing European Roma, and our capacity to help address these. Our Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion (2020-2025), is a clear statement of our ongoing commitment to fighting anti-gypyism and ensuring equality for Roma throughout our shared continent. Nothing less will do…”

 

-Statement by Council of Europe Secretary General Marija Pejčinović Burić on International Roma Day

 

The World Roma Day gives an important opportunity to reflect on the things that have been done to improve Roma status and rights all over the world, and to see and make plans on what is there to still work on.

 
Povratak na Fokus