Fokus ROMI.HR

/
Print - MEĐUNARODNI DAN PLANETA ZEMLJE

MAJKA ZEMLJA JE BOLESNA

22. 4. 2022.
Amazing image of the earth. original from nasa. digitally enhanced by rawpixel. - 41997990765 MEĐUNARODNI DAN PLANETA ZEMLJE
https://www.flickr.com/photos/153584064@N07/41997990765/
MEĐUNARODNI DAN PLANETA ZEMLJE
Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Svake godine 22. travnja Ujedinjeni narodi obilježavaju kao Međunarodni dan planeta Zemlje. O obilježavanju je odlučilo 50 zemalja 2009. godine. Usvajanje izraza majka priroda dogodilo se zbog toga što odražava međuovisnost između ljudi i drugih bića na planetu. Prijedlog je iznijela Bolivija.

Miguel d'Escoto Brockmann, predsjednik Generalne skupštine, proslavio je donošenje ove odluke sljedećim riječima: “Zemlja i njeni ekosustavi naš su dom" te da je "potrebno promicati sklad s prirodom i Zemljom". Izraz Majka Zemlja koristi se jer "odražava međuovisnost koja postoji među ljudskim bićima, drugim živim vrstama i planetom koji svi nastanjujemo".

 

Jedan od izravnih, vidljivih učinaka globalnog zatopljenja u svijetu su šumski požari. Prema podacima Europskog informacijskog sustava o šumskim požarima (EFFIS) u 2021. među zemljama s najvećim brojem šumskih požara bile su Italija, Španjolska, Francuska, Portugal, Bosna i Hercegovina, Turska, Rumunjska, Cipar, Hrvatska i Bugarska. Navedeno je da su zemlje s najvećim brojem šumskih požara na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi Sirija, Alžir, Tunis, Maroko, Izrael, Libanon, Libija, Palestina i Irak. Australiju su također uništili šumski požari. Doživjeli su ih i Kanada, SAD i Rusija.

Kada govorimo o “Majci Zemlji”, to nije samo globalno zatopljenje ili zagađenje. I naši svakodnevni životi su također zahvaćeni. Suočavamo se sa sušom, skakavcima koji jedu usjeve, smrtnim slučajevima uzrokovanim vrućinom… Ove sve češće nepogode  upozorenje su same Majke Prirode da su naši napori da odgovorno upravljamo ograničenim resursima neadekvatni i neučinkoviti u svjetlu rasta ljudske populacije, da stavljamo preveliki pritisak na prirodni svijet. Kako bismo živjeli u miru s našim svijetom, moramo uravnotežiti našu potrošnju i našu proizvodnju. Svake godine trošimo više resursa koje Zemlja može sveukupno proizvesti u jednoj godini, u prvih 6 mjeseci godine i ta količina raste.

Čovječanstvo je s vidjelo da nebriga o našoj Majci Zemlji ima svoje posljedice. Pandemije se mogu spriječiti ako poštujemo prirodu i pokušavamo živjeti u ravnoteži s prirodom, umjesto da se borimo protiv nje. Puno manjina koje žive u lokalnim zajenicama koriste ono što im Majka Priroda pruža, bez da se protiv nje bore. Romi su jedni od njih. Zbog svog tradicionalnog načina života Romi uvelike ovise o prirodi, posebno u prošlosti, kada su živjeli nomadskim načinom života. Životinje poput magaraca i konja bile su potrebne za prijevoz, a tekuća voda poput rijeka bila je potrebna za ribolov i higijenu. Nadamo se da će čovječanstvo uspjeti iskoristiti prirodu, a da sve resurse ne potroši samo za sebe. Ovaj svijet je za sve životinje i živa bića i ima dovoljno mjesta za sve nas. Sretan Međunarodni dan planeta Zemlje!

 

 

 

 

 

 

Every year, 22 April is celebrated by the United Nations as International Mother Earth Day. While this celebration decision was taken by the decision of fifty countries in 2009. The adoption of the term mother nature is also because it reflects the interdependence between humans and other beings on the planet. The proposal for the arrangement was submitted by Bolivia.

Miguel d'Escoto Brockmann, Chairman of the General Assembly, celebrated the taking of this decision with the following words: “Earth and its ecosystems are our home" and that "it is necessary to promote harmony with nature and the Earth." The term Mother Earth is used because it "reflects the interdependence that exists among human beings, other living species and the planet we all inhabit”.

 One of the direct, visible effects of the global warming in the world is the forest fires. In these last years, forest fires are occurring with increasing intensity. According to the data of the European Forest Fire Information System (EFFIS) in 2021, Italy, Spain, France, Portugal, Bosnia and Herzegovina, Turkey, Romania, Cyprus, Croatia, and Bulgaria were among the countries with the highest number of forest fires. It was stated that the countries with the highest number of forest fires in the Middle East and North Africa are Syria, Algeria, Tunisia, Morocco, Israel, Lebanon, Libya, Palestine, and Iraq, respectively. Australia was devastated with forest fires as well. Canada, USA and Russia also experienced them.

When we are talking about “Mother Earth”, it is not just global warming or pollution. Our everyday lives are getting effected as well. We are experiencing drought, locusts eating crops, heat related deaths… These increasingly frequent violent events are a warning from Mother Nature herself that our efforts to manage limited resources responsibly are inadequate and ineffective in the face of the human population growth, that we are putting too much pressure on the natural world. To live in peace with our world, we must balance our consumption and our production. Every year we are using up more resources Earth can produce in a year, in the first 6 months of the year and this amount is increasing.

Humankind saw with devastation that, not taking care of our Mother Earth has its consequences. Pandemics can be prevented if we respect the nature and try to live in balance with nature, instead of fighting against them. There are a lot of minorities living in local communities, using what Mother Earth is providing, without fighting against nature. Roma is one of them, in their traditional lifestyle, Roma depends greatly on the nature, especially in the past, when they were living nomadic life styles. Animals such as donkeys and horses were necessary for transportation, running water such as rivers were necessary for fishing and hygiene. We are hoping humanity will manage to use nature without using up all the resources only for themselves. This world is for all the animals and living beings, and there is enough space for all of us. Happy International Mother Earth Day! 

 
Povratak na Fokus