Fokus ROMI.HR

/
Print - SVJETSKI DAN KNJIGE I AUTORSKIH PRAVA

ZAŠTO JE ČITANJE TAKO POSEBNO?

22. 4. 2022.
SVJETSKI DAN KNJIGE I AUTORSKIH PRAVA

Svjetski dan knjige i autorskih prava svake se godine obilježava 23. travnja. Privlačenje većeg broja čitatelja i razvijanje ljubavi prema knjigama glavni su ciljevi Svjetskog dana knjige i autorskih prava.

Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Svjetski dan knjige i autorskih prava svake se godine obilježava 23. travnja. Privlačenje većeg broja čitatelja i razvijanje ljubavi prema knjigama glavni su ciljevi Svjetskog dana knjige i autorskih prava.

 

Svjetski se dan knjige i autorskih prava obilježava se 23. travnja od 1995. godine. Organizira ga UNESCO, s ciljem promicanja čitanja, izdavaštva i autorskih prava. Ideja o obilježavanju Svjetskog dana knjige i autorskih prava pojavila se još 1922. godine u Španjolskoj. Na taj se način htjelo odati počast životu i djelu književnika Miguela de Cervantesa. Svjetski dan prvi je put obilježen 7. listopada na Cervantesov rođendan, a kasnije je obilježavanje pomaknuto na 23. travanj, datum Cervantesove smrti.

UNESCO je 1995. godine promovirao ovaj dan na međunarodnoj razini i odabrao datum 23. travnja. Igrom slučaja na ovaj su datum umrli neki od svjetski poznatih pisaca. Među njima su William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega. Zanimljiva je činjenica da je datum smrti Shakespearea i Cervantesa 23. travanj 1616. Međutim, u to je vrijeme Španjolska koristila gregorijanski kalendar, a Engleska je koristila julijanski kalendar, prema tome dan njihove smrti nije isti.

Od 2001. godine UNESCO bira svjetsku prijestolnicu knjige. Odabrani grad godinu dana promiče ljubav prema knjigama tako što se organiziraju različite aktivnosti za ljude svih dobnih skupina. Madrid je bio prva odabrana svjetska prijestolnica knjige. UNESCO snažno podupire inicijativu osiguravanjem sredstava i okupljanjem profesionalnih međunarodnih zajednica koje rade s knjigama. Svjetska prijestolnica knjige 2021. godine bio je grad Tbilisi u Gruziji. 2022. godine ovu titulu ima grad Guadalajara u Meksiku.

Grad Guadalajara UNESCO-ov je kreativni grad (gradovi koji su kreativnost identificirali kao strateški čimbenik održivog urbanog razvoja) od 2017. godine. Savjetodavni odbor je za svjetsku prijestolnicu knjige 2022. godine odabrao Guadalajaru zbog gradskih ciljeva da potaknu društvene promjene, bore se protiv nasilja, i grade kulturu mira čitanjem knjiga. Gradske vlasti odlučile su usmjeriti na tri glavne točke za provedbu ovog projekta. Prva je točka obnova javnih prostora aktivnostima čitanja u parkovima i na drugim pristupačnim mjestima. Druga je točka društveno povezivanje i kohezija, posebno kroz radionice čitanja i pisanja za djecu. Treća je točka jačanje identiteta susjedstva korištenjem međugeneracijskih veza, pričanjem priča i uličnom poezijom.

Čitanje knjiga pomaže u proširivanju vokabulara, povećanju razine pismenosti, proširivanju vidika, razvijanju mašte. Štoviše, redovito čitanje literature poboljšava pamćenje i percepciju tekstualnih informacija, a to uvelike pomaže u učenju i u svakodnevnom životu. Knjige nam pomažu u učenju novih informacija, u  razvoju elokventnosti, ili u pokazivanju vlastite učenosti u društvu. Čitatelj se rijetko osjeća usamljeno. Uz pomoć dobre priče čovjek može brzo pobjeći od depresivnih misli i bolje razumjeti svijet i ljude oko sebe.

Likovi iz knjiga mogu čitatelja naučiti mnogo toga. Postoji i mnogo likova u knjigama koji i sami pokazuju privrženost prema knjigama. Sjećate li se kako je Liesel Meminger iz knjige Marcusa Zusaka „Kradljivica knjiga“ riskirala svoj život i slobodu pokušavajući spasiti knjige koje su nacisti htjeli spaliti u Drugom svjetskom ratu? O sličnoj se temi govori i u distopijskom romanu „Fahrenheit 451“ Raya Bradburya, gdje će u budućnosti knjige biti spaljene, ali će ih jedna grupa ljudi pokušati spasiti tako što će upamtiti njihov sadržaj. Holden Caulfield, lik iz knjige J.D. Salingera „Lovac u žitu“, suočava se problemima u socijalizaciji, ali pronalazi zadovoljstvo u čitanju knjiga i sanjarenju o susretima s raznim autorima. Postoje još mnogi primjeri.

Iako se čini da suvremeni svijet omogućava veću dostupnost čitanja knjiga, romska zajednica nažalost nije te sreće.  Iz činjenice da Romi nemaju službenu matičnu zemlju proizlazi i nepostojanje službene institucije koja bi priznala njihov jezik i promovirala knjige među Romima. Manjine poput Roma nemaju mnogo objavljenih knjiga na svom jeziku, a to je jedan od najvećih propusta 21. stoljeća. Drugi je problem nedostatak romskih autora, što proizlazi iz niske dostupnosti obrazovanja. Društvo bi trebalo raditi na promicanju izdavanja knjiga na manjinskim jezicima. U slučaju Roma trebalo bi priznati i podržavati korištenje jezika kojima Romi govore i podržati izdavanje knjiga na tim jezicima.

Čini se da je digitalizacija svijeta učinila čitanje knjiga još lakšim. Bilo koja knjiga se može jednostavno preuzeti na mobilne uređaje, tablete, ili na e-book čitače i čitati prilikom odlaska na posao ili čekanja u dugim redovima u bolnici. Stanovnici zemalja svijeta koji najviše čitaju prema NOP Indeksu svjetske kulture su; Indija, Tajland, Kina, Filipini i Egipat. Zemlje u kojima se najmanje čita su uglavnom one koje su na rubu siromaštva, one u kojima si ljudi ne mogu priuštiti kupovanje knjiga. Još jedna pozitivna stvar u 21. stoljeću je to što je mnogo ljudi počelo dijeliti mišljenja o knjigama i preporuke za njih putem Interneta, potičući više ljudi na čitanje.

                 „Da biste putovali daleko, nema boljeg broda od knjige“

                                                               Emily Dickinson (američka pjesnikinja)

 

 

 

 

 

World Book and Copyright's Day is celebrated yearly on the 23rd of April. This day is aimed to attract more readers, to develop a love for books.

 

The World Book and Copyright's Day has been celebrated on the 23rd of April since 1995. The event is organized by UNESCO with the aim of promoting reading, publishing, and copyright. The idea of celebrating the Day came out as early as in 1922 in Spain as a way to honor and celebrate the life of the writer Miguel de Cervantes. The first celebration was actually first marked on October the 7th by Cervantes’ birthday, later shifted to April 23rd - the date of Cervantes’ death.

In 1995 UNESCO promoted this day internationally and selected the date of 23rd of April. By chance on this day some of world famous authors have died, among them are  William Shakespeare and Inca Garcilaso de la Vega. An interesting fact is that the date of death of Shakespeare and Cervantes is 23rd of April 1616. But at the time Spain used the Gregorian calendar, and England used the Julian calendar, so the actual days are different. 

Since 2001 UNESCO chooses a world book capital - for a year the chosen city promotes the love for books by arranging different activities for people of all ages. The first city to be chosen as a capital was Madrid, Spain. The initiative is highly supported by UNESCO by providing funds and bringing the international professional organizations working with books together. The 2021 book capital was Tbilisi, Georgia. In 2022 this nomination was received by Guadalajara, Mexico.

The city of Guadalajara has been a UNESCO Creative City (cities that have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban development) since 2017. The choice of the World Book Capital Advisory Committee for 2022 was Guadalajara because of the city's aims to trigger social change, combat violence, and build a culture of peace through books. The city decided to focus on three main points of implementation of this project: regaining public spaces through reading activities in parks and other accessible places; social bonding and cohesion especially through reading and writing workshops for children; and strengthening of neighborhood identity using intergenerational connections, story-telling and street poetry.

Reading books helps to expand vocabulary, increase literacy, develop horizons, fantasy, and imagination. What is more, regular interactions with literature improves memory and perception of textual information, which helps a lot in learning and everyday life. Books help to learn something new, keep up the conversation or show one’s erudition in the company. A reader rarely feels lonely, with the help of a good story a person can quickly escape from depressing thoughts, better understand the world and the people around him.

There is a lot that the characters of books can teach a reader, there are a lot of book characters that actually show book affection themselves. Remember, how Liesel Meminger from Markus Zusak’s ‘The Book Thief’ risked her life and freedoms trying to save books being burned by Nazis during WWII? Similar topic is discussed in a dystopian novel ‘Fahrenheit 451’ by Ray Bradbury where in the future books are destroyed by fire, but an initiative group tries to save books by memorizing them. Holden Caulfield from ‘The Catcher in the Rye’ by J.D. Salinger faced problems with socialization, but found a lot of pleasure in reading books and dreaming about meeting different authors. And many more examples.

Even though it seems that the modern world gives more accessibility for reading books, unfortunately Roma community is not that lucky. Not having an o0fficial country of origin, hence not having an official institution that would recognize the language and promote books between Roma. It is one of the biggest misses of the XXI century that minorities like Roma don’t have many books on their own language published. Another issue comes to the lack of Roma authors, which comes from the problem of low access to education. This should be the direction that the society should work on – promote publishing books on minority languages. In the case of Roma – recognize Roma languages and support publishing books on them.

It seems that digitalization of the world makes it even easier to read a book nowadays - you can simply download any book on your phone, tablet or e-book and read it while you commute to work or wait in the long line at the hospital. The world’s most reading nations according to the NOP World Culture Score Index are: India, Thailand, China, Philippines, Egypt. The least reading countries are usually the ones on the edge of poverty, where people cannot buy books. Another pleasant thing about the XXI century is that a lot of people started sharing opinions and recommendations on books over the Internet, encouraging more people to read.

 

“There is no Frigate like a Book To take us Lands away.”

Emily Dickinson (American poet) 

 

 

 

 
Povratak na Fokus