Fokus ROMI.HR

/
Print - GENOCID NAD ROMIMA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

ISTINA KOJA SE NE SMIJE ZABORAVITI

2. 8. 2022.
GENOCID NAD ROMIMA U DRUGOM SVJETSKOM RATU
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Nacisti su Rome smatrali „nižom rasom“, pridobivši tako podršku mnogih Nijemaca koji nisu bili nacisti, ali su imali društvene predrasude prema Romima.

Prema procjenama Memorijalnog muzeja holokausta u SAD-u, nacisti i njihovi saveznici ubili su otprilike 25% europskih Roma. Međutim, točan broj Roma ubijenih u holokaustu nije poznat.

Jasenovac u Hrvatskoj bio je jedan od najsmrtonosnijih koncentracijskih logora za Rome. O razmjerima genocida nad Romima u Hrvatskoj najbolje govori podatak da se nakon rata samo 405 Roma izjasnilo kao Romi. Ogromnu većinu Roma koji su živjeli u Hrvatskoj, još jednoj saveznici Njemačke tijekom Drugog svjetskog rata, brutalno je ubila vlada pod vodstvom fanatične ustaške separatističke i terorističke skupine. U Jasenovcu, logoru koji su vodile ustaše, ubijeno je 16173 Roma. Ubijeno je 5608 djece, 4877 žena i 5688 muškaraca.

Ponovno pročitajte procijenjene brojeve. I onda ponovno. I ponovno. I nikad neće biti dovoljno. Nikad neće biti ispravno. Nikad neće biti opravdano.

Italija, Rumunjska, Bugarska, Slovačka. Različiti su zakoni doneseni protiv Roma i mnogi su Romi patili. Točan broj nije poznat.

U baltičkim državama i Sovjetskom Savezu ubijeno je najmanje 30.000 Roma. Na okupiranim teritorijima poput Srbije, Francuske i drugih europskih zemalja, nacistička je Njemačka također provodila genocid nad Romima. Točni brojevi ni u ovom slučaju nisu poznati.

Najmanje 3.000 do 6.000 Roma, koji su živjeli na okupiranim i neokupiranim francuskim teritorijima, pritvorila je francuska policija od 1940. Godine 1941. i 1942. vojne i policijske vlasti u Rumunjskoj deportirale su otprilike 26.000 Roma.

Tijekom Drugog svjetskog rata nacisti su Rome često zatvarali i transportirali u Poljsku na prisilni rad ili istrebljenje, ili ih koristili za prisilni rad u nacističkoj Njemačkoj.

Vođa SS-a Himmler naredio je deportaciju Roma iz Trećeg Reicha u prosincu 1942. godine.

Od 23.000 Roma deportiranih u koncentracijski logor Auschwitz, najmanje 19.000 ih je ondje ubijeno. Uz ubojstva koja su se događala, uvjeti u romskih barakama u logoru Auschwitz-Birkenau rezultirali su širenjem zaraznih bolesti i epidemija, uključujući tifus, velike boginje, i dizenteriju, što je dovelo do masovnog umiranja.

Tek krajem 1979. godine je Savezni parlament Zapadne Njemačke proglasio da su nacisti progonili Rome na rasnoj osnovi, čime je većini Roma zajamčeno pravo da traže odštetu za svoje gubitke i patnju tijekom nacističkog režima. Mnogi od tih kojima su jamčena takva prava nisu više živi.

2. kolovoza, na Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, prisjećamo se svih žrtava genocida (porajmosa) koji je počinila nacistička Njemačka i njezini saveznici.

Neprihvatljivo je da se ljudi međusobno ubijaju. Ali činjenica da se to dogodilo ostaje, a užasna činjenica mora zauvijek živjeti u našem sjećanju.

 

 

 

 

The Nazis considered the Roma an "inferior race," enlisting the support of many non-Nazi Germans who had social prejudices against Roma.

According to estimates from the United States Holocaust Memorial Museum, the Nazis and their allies killed around 25% of all European Roma. Though, the actual numbers of Roma murdered during the Holocaust is unknown.

Jasenovac in Croatia was one of the deadliest concentration camps for Roma. The scale of genocide against Roma in Croatia is best seen by the fact that after the war only 405 Roma declared themselves Roma. The huge majority of Roma people who lived in the State of Croatia - another ally of Germany during World War II - were brutally killed by the government, which was run by the fanatical Ustasha separatist and terrorist group. 16173 Roma people perished in the Jasenovac concentration camp system, which was operated by the Ustasha. 5608 children, 4877 women, and 5688 men.

Read the estimated numbers again. Then again. And again. And it will never be enough. It will never be right. It will never be justified.

Italy, Romania, Bulgaria, Slovakia, different laws and measures were passed against Roma and many Roma suffered. The exact number is not known.

In the Baltic states and the Soviet Union, at least 30,000 Roma were killed. And occupied territories like Serbia, France and other occupied European countries Nazi Germany implemented genocide on Roma as well. The exact number is again not known.

At least 3,000 to 6,000 Roma, who resided in both occupied and non-occupied French territories, were detained by the French police from 1940. In 1941 and 1942, the military and police authorities in Romania deported roughly 26,000 Roma.

During WWII Roma were frequently imprisoned by the Nazis and transported to Poland for forced labor or extermination, or used for forced labor in Nazi Germany. Reichsführer-SS Himmler commanded the deportation of the Roma from the Greater German Reich in December 1942. 

Of the 23,000 Roma deported to Auschwitz concentration camp, at least 19,000 were murdered there. Along with the murders that were carried out physically, the conditions in the Roma barracks at Auschwitz-Birkenau resulted in the spread of contagious diseases and epidemics including typhus, smallpox, and dysentery, which significantly decreased the camp's population.

It wasn't until late 1979 that the West German Federal Parliament declared that the Nazis were persecuting Roma on racial grounds, granting the majority of Roma the right to seek restitution for their losses and suffering during the Nazi regime. Many of those who were granted such a right are no longer alive.

On August 2, the Roma Holocaust Memorial Day commemorates the victims of the Roma genocide (Porajmos) committed by Nazi Germany and its allies against the Roma people during World War II.

People killing people is unacceptable. But the fact remains, and the dreadful truth must live on in our memories forever.

 

 

 
Povratak na Fokus