Fokus ROMI.HR

/
Print - PRIJATELJI SU KAO OBITELJ

NEPROCJENJIVA VRIJEDNOST PRIJATELJSTVA

30. 7. 2022.
PRIJATELJI SU KAO OBITELJ
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Kaže se da obitelji ne možemo birati, ali prijatelje itekako možemo. Mnogi ljudi su toliko bliski sa svojim prijateljima da ih mogu smatrati novom obitelji.

Tijekom godina života pojedinca, postoje mnoga razdoblja unutar kojih on/ona može pronaći prijatelje. To mogu biti prijatelji s igrališta ili iz vrtića. Iz škole ili s fakulteta. Prijatelji se mogu pronaći na raznim slobodnim aktivnostima. Prijatelje nalazimo na poslu. Prijatelji možda volontiraju s nama. Ponekad prijatelje nalazimo u neočekivanim životnim situacijama. Prijatelji se mogu mijenjati, ali zauvijek ostaju u srcu.

Ujedinjeni narodi proglasili su 30.srpnja Međunarodnim danom prijateljstva. Namjera je bila pokazati da se kroz prijateljstvo može promovirati poštovanje različitosti. Ujedinjeni narodi pozivaju vlasti zemalja da na ovaj dan organiziraju događaje u koje će uključiti predstavnike različitih kultura, nacija i uspostaviti dijalog solidarnosti.

Ovaj dan može biti od posebnog interesa za predstavnike manjina jer mogu sudjelovati u aktivnostima  kako bi promovirali svoju kulturu i pomogli svijetu da ju bolje razumije.

Vrlo popularna američka serija Prijatelji posvećena je grupi prijatelja koji dijele zajednički život. Prošlo je skoro 20 godina od emitiranja posljednje epizode, ali fanovi i dalje iznova gledaju seriju. Zbog čega je postala toliko popularna? Možda zbog toga što je slična našim životima? Odrastanje i dijeljenje životnog iskustva s prijateljima neprocjenjiv je blagoslov.

Zašto toliko cijenimo prijatelje? Vjerojatno zato što svoje prijateljske grupe formiramo prema našim preferencijama aktivnosti, osobnosti, interesa itd. Postoje trenutci kada vas prijatelji mogu razumijeti bolje nego obitelj. Kada znate da prijatelji mogu biti uz vas i podržati vas, i vi se trudite svim silama pomoći njima. Od prijatelja učite, s prijateljima otkrivate nove stvari. Ljudski su karakteri različiti i tako je lijepo što se ljudi mogu povezati s potpuno različitim pojedincima.

Što je vrijednije nego pomoći prijatelju u nevolji? Samo biti sretan zbog svojih prijatelja! Velika je to životna avantura kada je imaš s kim podijeliti. Uz napredne tehnologije i ljude koji sve više putuju, sele se u različite zemlje, sjajno je znati da prijatelji i dalje mogu ostati u kontaktu, čak i ako su stotine kilometara između vas.

Vrijedno je spomenuti da osim ljudi, i životinje mogu postati prijatelji.

Toliko je vlasnika uzbuđeno dijeliti svoj život s kućnim ljubimcima, prema kojima se ponašaju kao prema prijateljima ili članovima obitelji. Neki čak kažu da su kućni ljubimci i vlasnici slični. Ljubimci se mogu snažno vezati za svoje vlasnike i svaki dan tražiti njihovu pažnju, pokušavajući biti takozvani prijatelj čovjeku.

Moderni svijet donosi brojne prednosti. S razvojem tehnologije, sada imamo priliku pronaći prijatelje preko interneta. Prijatelji na internetu mogu se pronaći na forumima, komentarima na društvenim mrežama i drugim internetskim stranicama. Ponekad ti prijatelji prerastu u prijatelje koje viđamo uživo. S druge strane, to je također odličan način za pronalaženje prijatelja diljem svijeta - ne morate trošiti novce na avionsku kartu, umjesto toga možete razgovarati online, pa čak i vidjeti prijatelja kad god želite preko ekrana svog uređaja.

Mnogi su ljudi upoznati s mobilnim aplikacijama za pronalaženje partnera, ali mnogi ne znaju da neke od aplikacija nisu samo za pronalaženje romansi, nego i za pronalaženje prijatelja. Na primjer, na vrlo poznatoj aplikaciji „Bumble“ svoj profil možete namjestiti ne samo za traženje romantične veze, nego i za traženje prijatelja. Vrlo je lako na neki način jer se vaš profil sastoji od vaših hobija, mjesta koja želite posjetiti ili stvari koje želite raditi s vašim novim prijateljem.

Uz napredne tehnologije, lakše načine putovanja, bržu razmjenu informacija, važno je održavati prijateljstvo među narodima. Osnivanje Europske unije koje je započelo s Njemačkom i Francuskom nakon Drugog svjetskog rata odličan je primjer.

Još jedan način održavanja prijateljstva među narodima su i mali projekti s običnim ljudima. Manji međunarodni projekti ljudima iz različitih dijelova svijeta, uključujući manjine poput Roma, daju priliku da upoznaju ljude i sklapaju prijateljstva s ljudima iz cijelog svijeta.

Sve u svemu, život je bolji kad smo okruženi prijateljima. Ljudima s kojima možemo dijeliti svoje uspone i padove, nositi uspomene, tražiti pomoć, ili biti oni koji pomažu.

 

 

 

 

 

They say that family we don’t choose, but when it comes to friends - we do. For most people friends can become so close, as to become one’s new family. 

Over the years of an individual's life, there are different periods where he/she can find different friends. There are friends from the playground and kindergarten. There are friends from schools and universities. There are friends from your activity courses. There are friends from work. Friends who you volunteer with. Sometimes friends can come from very unexpected life situations. Friends can change, but they always stay in your heart. 

So it happened, that in 2011 the United Nations proclaimed 30th of July an International Friendship Day. The intention is to show that through friendship, respect for diversity can be promoted. The UN calls upon the authorities of countries to organize events on this day, involving representatives of different cultures, nations and establish a dialogue of solidarity.

This day may be of particular interest to national minorities as their representatives can take part in activities of the day to promote their culture and help it's better understanding throughout the world.

There is a very popular American TV show called “Friends” that is dedicated to a group of friends, who share their life together. It has been more than 20 years since the TV show stopped airing, but fans still watch and rewatch the show. Why did it become so popular? Maybe because it is so similar to our lives? Growing up and sharing your life experience with your close friends is a blessing.

Why do we cherish friends so much? Probably because we form a group of friends, according to our activity preferences, characters, interests, and so on. There are times when friends can understand you even better than your family will. When you know that friends can be by your side and support you, you also try your best to help them. You learn from friends, you discover new things with friends. People’s characters are so different and it is so wonderful that people can connect with very different individuals.

What is more rewarding, than helping a friend in need? Only being happy for your friends! It is a great life adventure, when you have somebody to share it with you. With the advanced technologies and people traveling more, moving to different countries, it is great to know that friends can still stay in touch, even if there are hundreds of kilometers between you.

It is worth mentioning that friends can become not only people, but also animals. So many owners are excited to share their life with pets, who they treat like friends or family members. Some even say that pets and owners look alike. At the same time, pets can get attached to their owners and every day seek their attention, trying to be a so-called friend to a human. 

Modern world brings many advantages. With the development of technologies, we now have an opportunity to find friends over the Internet. Online friends can be found in forums, comments on social networks, and other Internet destinations. Sometimes these friends grow from online to real life. On the other hand, it is also a great way to find friends all over the world - you don’t have to spend money for a plane ticket, instead you can chat and talk and even see a friend whenever you want over the screen of your device. 

Many people are also familiar with dating websites and applications for smartphones, but not many know that some applications work not only for romance, but also for finding friends. For example, on a well known app ‘Bumble’ you can set up your account not only for seeking romantic relationships, but also friends. In a way, it is very easy, because your profile consists of your hobbies, places you like to visit and things you want to do with a new friend. 

With the advancement of technologies, easier ways of traveling, faster means of information, it is important to keep friendship between nations. A great example is the formation of the European Union that started with Germany and France after WWII. 

Another way of keeping friends among nations concerns smaller projects with ordinary people. Smaller international projects give opportunities for people from different parts of the world, including minorities such as Roma, to be able to meet and make friends with different nations.

All in all, life is better with friends around you. People you can share your ups and downs with, carry memories, seek for help or give help yourself. 

 

 

 
Povratak na Fokus