Fokus ROMI.HR

/
Print - IZVJEŠĆE EUROPSKE KOMISIJE

CIKLUS PRAĆENJA - IRSKA

16. 1. 2023.
IZVJEŠĆE EUROPSKE KOMISIJE
Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) objavila je svoje izvješće o Irskoj. ECRI daje preporuke za suzbijanje rasizma i netolerancije u državama članicama, koje se temelje na petogodišnjem ciklusu praćenja. Irska je bila jedna od zemalja koja je praćena u 2021. godini.

Dana 4. rujna 2019, ECRI je predložila da lokalne vlasti nađu rješenje za korištenje dodijeljenih sredstava za smještaj zajednica Putnika u Irskoj. U 2020. godini ECRI je potvrdila da je „Proračun za smještaj zajednica Putnika od 14,5 milijuna eura u potpunosti potrošen“. Međutim, zabilježeno je da je većina od ovog budžeta potrošena na slučajeve nužde vezane uz COVID-19, umjesto na osiguravanje dugoročnog smještaja za zajednice Putnika. Također, od 14,5 milijuna eura budžeta, lokalne vlasti potrošile su samo 2,8 milijuna eura. Čak 17 lokalnih zajednica od ukupno 31 nije trošilo budžet namijenjen za problem stanovanja. Prema Izvješću ECRI-ja o Irskoj, „nije bilo nikakvih većih napredaka u uvjetima stanovanja za Putnike.“

Prema „Debati zajedničkog odbora za ključna pitanja koja utječu na zajednicu Putnika“, od 2008. do 2019. godine, 72 milijuna eura koji se nalaze u budžetu izdvojenom za smještaj lokalne vlasti nisu potrošile. Martin Collins ovaj je problem objasnio sljedećim riječima.

„Svi mi to prečesto vidimo. Znamo da mnoge lokalne vlasti nisu dovoljno hrabre čak ni da predlože gradnju smještaja za zajednice Putnika. Dokazi vode u jednom smjeru, ova se ovlast mora oduzeti lokalnim vlastima.“

ECRI je savjetovala da se trebaju usvojiti novi zakoni protiv zločina iz mržnje i govora mržnje, radeći u skladu s važnim organizacijama civilnog društva. Opće političke preporuke ECRI-ja 7 i 15 preporučuju kako se boriti protiv rasizma i diskriminacije, a mogu se koristiti i kao plan u kojem bi trebala biti uključena mržnja na sljedećim osnovama: rasa, boja kože, nacionalnost, državljanstvo, jezik, religija, spolna orijentacija, rodna pripadnost.

Novi prijedlog zakona o pravosuđu također je u izradi, nakon javne rasprave s važnim sudionicima, kako bi se zamijenila neučinkovita Zabrana čina poticanja na mržnju iz 1989. godine. Irske vlasti očekuju da će novi Zakon biti usvojen do 2022. godine.

Očekuje se da će novi Zakon biti:

„izvodljiviji u praksi kako bi kazneno progonio počinitelje koji namjerno ili nepromišljeno potiču mržnju protiv drugih na osnovi zaštićenih karakteristika, to jest: rase, boje kože, nacionalnosti, religije, etničkog podrijetla, spolne orijentacije, spola, i invaliditeta. U novom će Zakonu posebno biti predstavljeni novi teški oblici već postojećih kaznenih djela, gdje su ta djela motivirana predrasudama protiv zaštićenih karakteristika. U odlučivanju je li djelo otežano predrasudama, prijedlog Zakona postavlja niz „pokazatelja pristranosti“, i ako sud prepozna mržnju u kaznenom djelu, to bi bilo jasno prikazano u iznošenju presude i donosilo bi dodatne kazne. Prijedlog zakona također pokriva javno odobravanje, poricanje ili grubo trivijaliziranje genocida.“

Bilo je i pozitivnijih koraka koje su poduzele irske vlasti. An Garda Síochána, policijske snage Irske obučavale su se i informirale o zločinima iz mržnje, uspostavile online prijavu zločina, nove osnove za prepoznavanje zločina iz mržnje i incidenata povezanih s mržnjom, kao i provedbu mjera za poboljšanje bilježenja zločina iz mržnje. Također, Nacionalni akcijski plan protiv rasizma još je u izradi, a očekuje se da će biti objavljen 2022. godine. Europska komisija protiv rasizma i netolerancije preporučila je irskim vlastima da se pobrinu o tome da odredbe i definicije u odgovarajućim tekstovima budu dosljedne i da nema semantičkih praznina kada se govori o teškim oblicima govora mržnje, bilo to na Internetu ili van njega. ECRI završava svoje izvješće zaključkom da su njezine preporuke samo djelomično izvršene.

 

 

 

 

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) has published their report on Ireland. ECRI gives recommendations against racism and intolerance in member states based on five-year monitoring cycles. In 2021, one of the countries that monitored was Ireland.

On 4 June 2019, ECRI recommended that local authorities should find a solution to use the apportioned funding regarding Traveller accommodations in Ireland. In 2020, ECRI confirmed that “Traveller-specific accommodation budget of €14.5 million was fully spent” However, it was also noted that most of this budget was used for COVID-19 related emergencies, instead of providing long term housing for Travellers. Also, out of €14.5 million budget, only €2.8 million was used by local authorities in 2021. 17 out of 31 local authorities did not even use any budget assigned for housing problems. According to the ECRI report on Ireland, “there has been no major improvement in the accommodation conditions of Travellers.”

According to “Joint Committee on Key Issues affecting the Traveller Community debate”, from 2008 until 2019, €72 million that is in the accommodation budget was unspent by the local authorities. Martin Collins explained this issue with these words.

“  We see that all too frequently. We know that many local authorities are not brave enough even to propose building Traveller accommodation. Therefore, the evidence points in one direction, that is, this power needs to be taken away from the local authorities.”

ECRI advised that new hate crime and hate speech laws should be passed, working in unison with relevant civil society organizations. ECRI’s General Policy Recommendation number 7 and 15, which are recommendations for how to combat racism and discrimination, can be used as blueprint and hate based on the following fields should be included: race, colour, ethnic/national origin, citizenship, language, religion, sexual orientation, and gender identity.

Also, a new Criminal Justice (Hate Crime) Bill 2021 is being drafted, after public audience with relevant stakeholders, to replace the ineffective Prohibition of Incitement to Hatred Act 1989. The Irish authorities expects the new bill to be adopted in 2022.

New legislation is expected to be;

“more workable in practice to prosecute perpetrators who deliberately or recklessly incite hatred against others on the basis of a protected characteristic, i.e. race; colour; nationality; religion; ethnic or national origin; sexual orientation; gender (expressly covering both gender expression and identity) and disability. In particular, the new legislation will introduce new, aggravated forms of existing criminal offences, where those offences are motivated by prejudice against a protected characteristic. In determining whether the offence is aggravated by prejudice, the Bill sets out a range of “bias indicators” and, if the hateful nature of the crime is recognised by the court, it would be clearly stated during the sentencing and would carry enhanced penalties. The Bill also covers the public condoning, denying or grossly trivialising of genocide.”

There have been more positive steps taken by the Irish authorities as well. An Garda Síochána, the police force of Ireland have been training and being informed on hate crimes, establishing an online crime reporting facility, new baselines for recognizing hate crime and hate related incidents, as well as implementing measures to improve recording of hate crime. Also, National Action Plan Against Racism is still being drafted, expected to be published in 2022. ECRI recommended to Irish authorities to make sure provisions and definitions in the corresponding texts are consistent and there are no semantic gaps while addressing severe forms of hate speech, whether it is online or offline. ECRI finalizes that their recommendations have been in parts executed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Povratak na Fokus