Fokus ROMI.HR

/
Print - ECRI IZVJEŠĆE O NIZOZEMSKOJ

INTEGRACIJA MIGRANATA U NIZOZEMSKO DRUŠTVO

30. 1. 2023.
ECRI IZVJEŠĆE O NIZOZEMSKOJ
Autorica: Galina Ziabkina
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) objavila je 3. ožujka 2022. peti ciklus praćenja izvještavanja o Nizozemskoj. Ovaj put Izvještaj je bio usmjeren na praćenje rada u socijalnoj integraciji. ECRI donosi zaključke o provedbi svojih prethodnih preporuka. Od 1993. ECRI djeluje kao neovisna organizacija za praćenje ljudskih prava koja borbi protiv rasizma, ksenofobije i netolerancije u Europi.

Nizozemskim vlastima preporučeno je da usvoje Strategiju integracije i Akcijski plan koji otvoreno kaže da je integracija dvosmjeran proces i sadrži mjere za pokretanje cijelog društva da olakša, podrži i promiče integraciju. Dvosmjerni proces podrazumijevao je integraciju migranata u nizozemsko društvo i prihvaćanje i pomoć u procesu kulturne i jezične integracije.

U glavnim preporukama nizozemske su vlasti trebale same organizirati proces integracije pružanjem besplatnih tečajeva jezika i integracije za migrante. Nizozemske vlasti trebale bi prilagoditi programe integracije individualnim potrebama i sposobnostima migranata. Štoviše, pokazatelji integracije i ciljevi koje treba postići trebali bi biti postavljeni na način koji je definiran za sve ciljeve i mjere. U ovom trenutku, prema informacijama koje su dostavile nizozemske vlasti, nije izrađena nikakva strategija integracije. Međutim, važan je napredak da je donesen novi Zakon o građanskoj integraciji, a 1. siječnja 2022. godine počela je njegova provedba.

Pozitivni aspekti novog zakona su da će općine biti službeno odgovorne za pružanje smjernica tražiteljima azila i drugim migrantima koji nisu iz EU-a. Plan integracije uključivat će učenje nizozemskog jezika, kulture i povijesti, ali će uključivati ​​i element zaposlenja. Na primjer, mjerljiv i ostvariv cilj bit će omogućiti radnu praksu ili volonterski rad nakon tečaja integracije.

Unatoč činjenici da u trenutku izrade Izvješća nije usvojena Strategija integracije ili Akcijski plan, ECRI pohvaljuje značajne promjene za tražitelje azila od 2022. Dobra je vijest da bi tražitelji azila i migranti imali službenu financijsku podršku. Njihove tečajeve plaćat će i organizirati općine, a financirat će vlasti. Međutim, svi tražitelji azila koji su stigli u Nizozemsku prije kraja 2021. godine i dalje moraju slijediti stara pravila, što znači moraju uzimati kredite i do 10000 eura za najmanje 3 integracijska tečaja nizozemskog jezika, kulture i povijesti.

Prethodnih godina, za Akcijski plan protiv diskriminacije na tržištu rada ECRI je već preporučio pokazatelje i mjerljive ciljeve koje treba postići. U okviru ovog plana, vlasti bi se trebale i dalje fokusirati na dostupnost tržišta rada migrantima. Plan je trebao osigurati provedbu nediskriminirajućih postupaka zapošljavanja.

Prema nizozemskim tijelima, učinkovitost, opseg i rezultati mjera unesenih u akcijski plan za borbu protiv diskriminacije na tržištu rada za razdoblje od 2018. do 2021. nadziru se što je više moguće. Akcijski plan usmjeren je na povećanje pristupa tržištu rada za različite skupine. Promiče metode zapošljavanja i odabira bez diskriminacije.

Na primjer, procijenjen je učinak kampanje usmjerene na podizanje svijesti poslodavaca o diskriminaciji na tržištu rada. Iako, ne mogu se svi dijelovi akcijskog plana mjeriti konkretnim terminima ili pokazateljima. Cilj je osigurati da što više poslodavaca poduzme mjere za borbu protiv diskriminacije na tržištu rada u postupcima zapošljavanja i odabira. Redovitim anketiranjem prati se i stupanj informiranosti poslodavaca.

Štoviše, ECRI je obaviješten da je prijedlog zakona o nadzoru jednakih mogućnosti pri zapošljavanju i odabiru na čekanju u parlamentu. Međutim, ne može se prognozirati hoće li i kada će zakon biti usvojen.

ECRI primjećuje da ni pokazatelji ni mjerljivi ciljevi nisu umetnuti u akcijski plan za razdoblje 2018. – 2021. te da tek treba usvojiti nove zakonodavne i druge mjere protiv diskriminacije na tržištu rada.

Europska komisija protiv rasizma i netolerancije zaključuje da njezine preporuke trenutno još nisu provedene.

 

 

 

 

 

The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) published on March, 3, 2022, the Fifth Monitoring Cycle of reporting on Netherlands. This time, Report was focused on monitoring work in social integration. ECRI draws up conclusions about implementation of their previous recommendations. From 1993, ECRI operates as an independent human rights monitoring organization which specifies in the fight against racism, xenophobia, and intolerance in Europe.

The Dutch authorities been recommended adopt an Integration Strategy and Action Plan that openly states that integration is a two-way process and contains measures to mobilise the entire society to facilitate, support and promote integration. The two-way process meant to include actions of migrant to integrate into Dutch society and acceptance of society and help providing in the process of cultural and linguistic integration support.

 

In the main recommendations Dutch authorities should have been organised the integration process themselves by providing free language and integration courses for migrants. The Dutch authorities supposed to adapt integration programmes to the individual needs and capacities of people with migration backgrounds. Moreover, integration indicators and targets to reach should be set up in a way that defined for all objectives and measures. At the moment, from the information provided by the Dutch authorities, there hasn't been created any integration strategy. However, an important development is that a new Civic Integration Act was adopted, and on January 1, 2022, the implementation of the Act started.

 

Positive aspects of the new law are that municipalities will be formally responsible for providing guidance to ,asylum seekers’ and other non-EU migrants’. The integration plan will include learning of the Dutch language, culture and history, but also include an employment element. For example it will be a mesurable and achievable goal to provide a work placement or volunteer work after the integration course.

Despite the fact, that no Integration Strategy or Action Plan was adopted at the moment of the Report, ECRI welcomes significant change for asylum seekers from 2022. The good news if that asylum seekers and migrants would have official financial support. Their courses will be paid and organized by the municipalities and financed by the authorities. However, until the end of 2021, all asylum seekers arrived in the Netherlands still fall under previous rules, which means they have to take loans of up to €10 000 for at least 3 integration courses with Dutch language, culture and history lessons.

 

In previous years, for the Action Plan against Labour Market Discrimination ECRI already recommended indicators and measurable targets to reach. Within this plan, authorities should continue focusing on migrant’s access to the labour market. The plan supposed to ensure that there are implemented non-discriminatory recruitment procedures. According to the Dutch authorities, the effectiveness, scope and results of the measures deployed in the 2018-2021 labour market anti-discrimination action plan are monitored as much as possible. The action plan focuses on increasing access to the labour market for various groups. It is promoting discrimination-free recruitment and selection methods.

 

For example, the impact of a campaign aimed at making employers more aware of labour market discrimination has been evaluated. Although, not all parts of the action plan can be measured in concrete terms or indicators. The goal is rather to ensure that as many employers as possible take action to combat labour market discrimination in recruitment and selection procedures. The degree of awareness among employers is also being monitored through regular questionnaires.

Moreover, ECRI was informed that a bill on the supervision of equal opportunities in recruitment and selection is pending in parliament. However, it cannot be predicted whether and if so when the bill will be adopted.

ECRI notes that neither indicators nor measurable targets were inserted into the 2018-2021 action plan and that new legislative and other measures against discrimination in the labour market have still to be adopted.

As a consequence, ECRI considers that, in the present state of affairs, its recommendation has not yet been implemented.

 

 

 

 

 

 
Povratak na Fokus