Fokus ROMI.HR

/
Print - NEPRESTANA BORBA PROTIV DROGE

DIJELIMO ČINJENICE, SPASIMO ŽIVOTE

26. 6. 2022.
074 - 01 - photo by wallsdontlie via flickr NEPRESTANA BORBA PROTIV DROGE
Photo by Wallsdontlie via Flickr
NEPRESTANA BORBA PROTIV DROGE
Autorica: Galina Ziabkina
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Droge su jedna od najvećih prijetnji zdravlju svih naroda diljem svijeta. Sjedinjene Američke Države ostaju najveće svjetsko tržište ilegalnih droga. Prema podacima UN-a, otprilike 1 od 20 smrtnih slučajeva u Sjevernoj Americi u dobnoj skupini od 15 do 64 godine može se pripisati uporabi psihotropnih tvari. Ovisnost o narkoticima veliki je međunarodni problem, s procijenjenim godišnjim prometom od oko 320 milijardi dolara u globalnoj trgovini drogom. To je ogroman ilegalni posao i izvor prihoda za kriminalce diljem svijeta i teroriste.

Predoziranje drogom ubilo je gotovo milijun ljudi samo u Sjedinjenim Državama od 1999. godine. A samo u SAD-u broj smrtnih slučajeva od predoziranja drogom u 2021. porastao je na 107.622, premašivši brojku od 100.000 po prvi put u povijesti. To je u usporedbi s 2019., kada je broj smrtnih slučajeva od predoziranja već bio povijesno gledano visok. Statistike drugih zemalja ne pokazuju puno bolje brojke.

U borbi protiv ovih problema i prevenciji nezakonite trgovine 26. lipnja obilježava se Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. Tema Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama je "Podijelite činjenice o drogama, spasite živote". Cilj dana je borba protiv dezinformacija i promicanje razmjene činjenica o drogama — od zdravstvenih rizika i rješenja za rješavanje svjetskog problema droga, do prevencije, liječenja i njege utemeljene na dokazima. COVID-19 podigao je neviđenu svijest javnosti o zdravlju, zaštitnim mjerama za očuvanje zdravlja i, što je najvažnije, o zaštiti jednih drugih. Ovogodišnja kampanja ističe ključnu statistiku i podatke iz Svjetskog izvješća o drogama UNODC-a. Iznošenje činjenica i praktičnih rješenja za trenutni svjetski problem droga trebalo bi stvoriti sliku o zdravlju za sve temeljenu na činjenicama.

Svjetski dan droga dan je za razmjenu rezultata istraživanja, podataka utemeljenih na dokazima i činjenica koje spašavaju živote, kako bismo nastavili zajednički duh solidarnosti. Kampanja poziva sve da doprinesu i odrade svoj dio posla. Svatko se može suprotstaviti dezinformacijama i nepouzdanim izvorima šireći znanje, načine pronalaženja i prepoznavanja pouzdanih izvora.

Droge su u nekom obliku dio našeg društva od davnina. Neke opijate koristila je sumerska civilizacija već 5000 godina prije Krista. Iskopavanja iz tog doba pokazuju prve pisane izvore o pripremi i upotrebi opijuma. U kontekstu svjetske povijesti borba protiv droga započela je relativno nedavno - tek u 19. stoljeću u europskim zemljama, a od 18. stoljeća u Kini. U mnogim zapadnim zemljama prva široka kampanja za ograničavanje uporabe opijata započela je u 19. stoljeću, istodobno, kada su liječnici uvidjeli da su lijekovi čija je baza određena droga opasni po zdravlje. Istodobno, Kina je nešto ranije pokušavala spriječiti korištenje opijuma. Prvi antiopijumski edikt objavljen je 1729. A budući da je uvoz opijuma u Kinu bio zabranjen kineskim zakonom, British East India Company uspostavila je shemu neizravne trgovine koja se djelomično oslanjala na legalna tržišta i iskorištavala ilegalna. Kasnije, kako bi nastavilo  prodavati drogu Kinezima - Britansko Carstvo borilo se u dva opijumska rata.

Od 19. stoljeća zabrana slobodne uporabe opojnih droga u medicini u zapadnim zemljama uglavnom se temeljila na njihovim nuspojavama, uključujući i mogućnost smrti od predoziranja. Tako su se lijekovi na bazi narkotika počeli dopuštati za uporabu samo kada je osoba trebala kirurški zahvat, a potrebno je izbjeći osjećaj boli.

Ovaj dan je odabran u čast povijesnom događaju koji se dogodio 26. lipnja 1839. godine na zidinama Guangzhoua. Toga su dana kineske carske vlasti i vojnici dinastije Qing dovršili spaljivanje preko milijun kilograma opijuma. Dan je kasnije ustanovljen na preporuku "Međunarodne konferencije o zlouporabi i nezakonitoj trgovini drogama" iz 1987. i kao izraz odlučnosti da se ojača međunarodna suradnja u cilju stvaranja društva bez droge i suzbijanja trgovine drogom.

Danas su droge veliki problem koji pogađa milijune ljudi. Dakle, rat protiv droge u mnogim čimbenicima nije uspio i nije zaustavio trgovinu drogom. Svijet mora pronaći bolji način za rješavanje ovih problema. I važno je zapamtiti da je neophodno zaustaviti nezakonite aktivnosti trgovine. Međutim, vlasti ne smiju zaboraviti na ovisnike o drogama koji trebaju pomoć, a ne samo da ih se smjesti u zatvor. Ovisnost o drogi je i zdravstveni problem. Nemoguće je samo naglo prestati, a da to ne uzrokuje ozbiljne posljedice.

Baš kao što su 1839. godine kineske carske trupe uništile pošiljku opijuma, danas svi možemo doprinijeti društvu bez droge širenjem svijesti o opasnostima po zdravlje i razornim učincima droge.

Mnoge isključene i neintegrirane zajednice pate od problema povezanih s drogom. Romi nažalost nisu iznimka. Ekonomske teškoće, sudjelovanje u sivoj ekonomiji i nepoznavanje konkretnih posljedica tjeraju veliki broj Roma na trgovinu drogom.

Droga je s čovječanstvom od početka civilizacije. Primjerice, koka ili neki halucinogeni sastojci i danas su dio kulture u Južnoj Americi. Kada je riječ o državi, borba protiv droge krenula je od ekstenzivne upotrebe narkotika. Masovna uporaba droga drastično je eskalirala nakon Drugog svjetskog rata. Masovna uporaba droga postala je jedan od glavnih zdravstvenih problema u mnogim zemljama. Zbog toga su neke zemlje problem počele rješavati prohibicijom i zatvorskom kaznom za korištenje droga. Druge su zemlje odlučile legalizirati lake droge, istovremeno se fokusirajući na zabranu teških ili nekvalitetnih droga. Nije moguće znati koji je način učinkovitiji.

 

 

 

 

Drugs are one of the major threat to the social health of all the nations around the world. The United States of America remains the world's largest illicit drug market. According to the UN, approximately 1 in 20 deaths in the North American in the 15-64 age group can be attributed to the use of psychotropic substances. Narcotics addiction is a massive international problem, with an estimated annual turnover of around 320 billion $ in the global drug trade. It is a huge illegal business and a source of income for criminals around the world and terrorists.

Drug overdoses have killed almost a million people only in the United States since 1999. And in the USA alone, the number of drug overdose deaths in 2021 rose to 107,622, surpassing the 100,000 mark for the first time in history. This compares with 2019, when the number of overdose deaths was already historically high. Statistics from other countries do not show much better figures.

To fight these problems and prevent illicit trafficking on June, 26 held the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. The theme of the 2021 International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is "Share Facts on Drugs, Save Lives”.  It aims to fight misinformation and promotes sharing the facts on drugs — from health risks and solutions to tackle the world drug problem, to evidence-based prevention, treatment, and care. COVID-19 has brought unprecedented public awareness on health, protective measures for staying healthy, and most importantly, and on protecting each other. The campaign of this year highlights key statistics and data drawn from the World Drug Report by UNODC. Providing facts and practical solutions to the current world drug problem supposed to attain a vision of health for all based on science.

World Drug Day is a day to share research findings, evidence-based data and life-saving facts, to continue tapping into a shared spirit of solidarity. The campaign invites everyone to contribute and to do their part. Everyone can stand up against misinformation and unreliable sources by spreading the word about knowledge, ways to find and recognize trustworthy sources.

Drugs in some form are part of our society from the antient times. Some opiates were used by the Sumerian civilization already 5,000 years BC. Excavations from that age showing the first written references to the preparation and use of opium. In the context of world history, the fight against drugs began relatively recently - only in the 19th century in European countries and from 18th century in China. In many western countries the first widespread campaign to restrict the use of opiates began in the 19th century simultaneously when doctors realized that the medicines based on certain drugs were dangerous for health. In the same time, China was trying to prevent opium use a bit earlier. The first anti-opium edict was promulgated in 1729. And since importation of opium into China had been banned by Chinese law, the British East India Company established an indirect trading scheme partially relying on legal markets and leveraging illicit ones. Later, in order to keep selling drugs to Chinese - British Empire fought in two Opium wars.

From 19th century, the ban on the free use of narcotic drugs in medicine in the Western countries was mostly based on its the side effects, including the possibility of death from overdose. Thus, narcotic-based medicines began to be authorized for use only when a person needed surgery and it was necessary to avoid feeling pain.

This day was chosen to honor a historic event happened on June 26, 1839 at the walls of Guangzhou. On that day, Chinese imperial authorities and soldiers of the Qing Dynasty completed the burning of over one million kilograms of opium. The day was later established on the recommendation of the 1987 "International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking" and as an expression of resolve to strengthen international cooperation to create a drug-free society and suppress the drug trade.

Today, drugs are a huge problem affecting millions of people. Thus, the war on drugs has not succeeded in many factors and has not stopped trafficking. The world must find a better way to tackle these problems. And it is important to remember it is essential to stop the illicit trafficking activities. But the authorities must not forget about the need to support existing drug addicts, and not just put everyone behind bars. Drug addiction is also a health issue. It is impossible to just severely restrict the use without serious consequences for these people. 

Just as in 1839 Chinese imperial troops destroyed a shipment of opium, today we can all contribute to a drug-free society by spreading awareness of its health hazards and destructive effects on society.

Many excluded and non-integrated communities are suffering from drug related problems. Unfortunately, Roma are not exception. Economical hardship, participation on grey economy, and lack of knowledge about specific consequences push number of Roma into drug trafficking.

Drugs have been with mankind since the beginning of civilization. For example, coca or some hallucinogenic ingredients are part of the culture in South America even now. When it comes to the state, the fight against drugs started from the extensive usage of narcotics. The massive usage of drugs drastically escalated after World War II. Mass drug use has become one of the major health problems in a lot of countries. Because of that, some countries began to solve the problem with prohibition and imprisonment for drug use. Other countries decided to decriminalize light drugs, at the same time focussing on the ban of heavy or low-quality drugs. However, in general, there is no way of knowing which way is more effective.

 
Povratak na Fokus