Fokus ROMI.HR

/
Print - PROJEKT ZA DALJNJE UNAPREĐENJE MANJINSKIH PRAVA

INTERVJU: LIDIJA JAPEC

7. 5. 2016.
PROJEKT ZA DALJNJE UNAPREĐENJE MANJINSKIH PRAVA
Foto/RNV Arhiva
PROJEKT ZA DALJNJE UNAPREĐENJE MANJINSKIH PRAVA

Usmjerenost projekta na rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina valja promatrati kao važnu sastavnicu procesa daljnje demokratizacije hrvatskoga društva. U tom smislu, ovaj je projekt moguće promatrati kao jedan od onih projekata kojega se doprinos ogleda u stvaranju pretpostavki za dugoročne promjene koje u značajnoj mjeri primiču Republiku Hrvatsku visokim europskim standardima u području zaštite nacionalnih manjina i ostvarivanju manjinskih prava. Formalnopravno i institucionalno gledajući, manjine u Hrvatskoj zaštićene su na svim razinama.

Razgovarao: Stojan Obradović

 

 

No, s obzirom na to da postoje poteškoće u primjeni i prihvaćanju pravnih instrumenata zaštite manjina, čak i kada Vlada iskazuje dovoljno političke volje, postoje određene slabosti u načinu na koji su uređena ostvarivanja pojedinih specifičnih manjinskih prava što otvara prostor za njihovo unaprjeđenje.

Intervju s Lidijom Japec, voditeljicom projekta «Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini» koji uz potporu EU provodi vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Nedavno je predstavljen projekt "Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini" koji uz financijsku potporu  EU provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH u suradnji s konzorcijem kojega čine WYG savjetovanje d.o.o. i Teched savjetodavne usluge d.o.o. iz Zagreba. Koji su glavni ciljevi i značaj ovog projekta i kako je zamišljena njegova realizacija?

Projekt «Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini» predstavljen je 31.ožujka u Zagrebu, u Kući Europe. Započeo je 1. veljače 2016., a trajat će 18 mjeseci odnosno do 31. srpnja 2017.

Projekt obuhvaća provedbu istraživačko-analitičkih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja web-sučelja za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (UZPNM). Cilj projekta jest osigurati preduvjete za aktivnu participaciju vijeća nacionalnih manjina u praćenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i u razvoju vlastitih lokalnih zajednica na području Republike Hrvatske.

Ovaj je projekt komplementaran projektu IPA 2012 Ministarstva uprave, u okviru kojeg će se osigurati praćenje ostvarivanja prava definiranih UZPNM u nadležnosti Ministarstva uprave. Primjerice, pratit će se usklađenost statuta jedinica lokalne samouprave s UZPNM, dok će se naša analiza usredotočiti na praćenja provedbe UZPNM iz perspektive njegove implementiranosti u život lokalnog stanovništva.

Konkretno, prvo ćemo provest istraživanje i GAP analizu, odnosno procjenu kapaciteta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za ostvarivanje njihove zakonom predviđene uloge na lokalnoj i područnoj razini te prikaz odstupanja sadašnjeg stanja u odnosu na željeno stanje.

GAP analiza je usmjerena na tri područja djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina: prvo, praćenje provedbe Ustavnog zakona na lokalnoj i područnoj razini, drugo, aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalnih razvojnih politika i politika usmjerenih na zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina te na kraju, aktivno umrežavanje s ključnim dionicima lokalnog razvoja i sudjelovanje u razvojnim procesima zajednice.

MANJINE KAO VAŽAN ČINILAC DEMOKRATIZACIJE 

Koji će dionici manjinske politike biti obuhvaćeni ovim istraživanjem?

Istraživanje će obuhvatiti tri glavne skupine ispitanika. Primarnu skupinu ispitanika čine članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina, izabrani na izborima 31. svibnja prošle godine, zato što je jačanje njihove uloge na lokalnoj razini ujedno i cilj projekta. Želi se sagledati perspektiva članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, njihov uvid u stanje prava nacionalnih manjina na lokalnoj razini te njihove aktivnosti u praćenju provedbe Ustavnog zakona i iskustvo suradnje s predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave te s ključnim dionicima lokalnog razvoja.

Drugu skupinu predstavljaju ispitanici iz izvršnih i upravnih tijela jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, a treću skupinu predstavnici lokalnih akcijskih grupe i udruga koje provode lokalne razvojne projekte. Dodatno će se konzultirati članovi Savjeta za nacionalne manjine, saborski zastupnici iz redova pripadnika nacionalnih manjina, znanstvenici, istraživači i novinari koji prate zaštitu prava nacionalnih manjina.

Na temelju provedenog istraživanja i GAP analize, oblikovat će se dva programa obuke za instruktore vijeća i predstavnika, o tome kako podučiti vijeća i predstavnike da sustavno prate i procjenjuju provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i kako da surađuju s drugim dionicima na lokalnome razvoju te da jačaju svoju savjetodavnu ulogu. Dvije stotine instruktora proći će ovu obuku a iste teme bit će obrađene i u Priručniku, koji će biti distribuiran svim vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina. Dodatno, uspostavit ćemo web sučelje koje će vijeća i predstavnici koristiti u praćenju provedbe Ustavnog zakona.

Zašto je projekt usmjeren upravo na tzv. manjinsku samoupravu odnosno vijeća ( i predstavnike ) nacionalnih manjina ?

Usmjerenost projekta na rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina valja promatrati kao važnu sastavnicu procesa daljnje demokratizacije hrvatskoga društva. Naime, podsjetimo se da je Republika Hrvatska preuzela obveze poštovanja ljudskih i manjinskih prava u odnosu na sve svoje građane. Te se obveze temelje na nacionalnom zakonodavnom okviru i međunarodnim dokumentima koje je Republika Hrvatska usvojila i koji čine integralni dio nacionalnog zakonodavstva.

Svoje zauzimanje za zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina Republika Hrvatska potvrdila je potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 2011., u kojem se obvezala nastaviti jačati zaštitu manjina i poboljšavati zaštitu ljudskih prava, između ostaloga i djelotvornom provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. U tom smislu, ovaj je projekt moguće promatrati kao jedan od onih projekata kojega se doprinos ogleda u stvaranju pretpostavki za dugoročne promjene koje u značajnoj mjeri primiču Republiku Hrvatsku visokim europskim standardima u području zaštite nacionalnih manjina i ostvarivanju manjinskih prava.

Formalnopravno i institucionalno gledajući, manjine u Hrvatskoj zaštićene su na svim razinama – od međunarodnog manjinskog prava i bilateralnih sporazuma, preko Ustava i Ustavnog zakona, do posebnih zakona i lokalnih samoupravnih statuta. Na temelju toga može se zaključiti da je Republika Hrvatska izgradila cjelovit pravno-institucionalni okvir u ovom području. No čak i tako dobro uspostavljeni zakoni i pravno-institucionalna regulativa samo su polazišne pretpostavke za kvalitetnu zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

S obzirom na to da postoje poteškoće u primjeni i prihvaćanju pravnih instrumenata zaštite manjina, čak i kada Vlada iskazuje dovoljno političke volje, postoje određene slabosti u načinu na koji su uređena ostvarivanja pojedinih specifičnih manjinskih prava što otvara prostor za njihovo unaprjeđenje. Iz tog je razloga predlagatelj projekta, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, glavni naglasak stavio na analizu rada vijeća odnosno na sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

PRIMJENITI I KORISTITI PRAVA

Koja su vam bila polazna saznanja i pretpostavke u koncipiranju projekta odnosno kako procjenjujete dosadašnje funkcioniranje vijeća nacionalnih manjina? Koje su manjkavosti i kako potaknuti poboljšanja?

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina usvojenim 2002. godine, pripadnicima nacionalnih manjina zajamčeno je pravo sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u općinama, gradovima i županijama. Od 2003. do 2015. godine „manjinski izbori“ održani su četiri puta i tijekom tog razdoblja provedeno je više  izmjena i dopuna zakonodavnog okvira kako bi se osnažila uloga vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i povećala njihova učinkovitost.

Unatoč tome, redovita godišnja izvješća Vlade o provedbi Ustavnog zakona, pojedina istraživačka analitička izvješća (EU CARDS 2003, Tatalović i sur., 2010) kao i četiri podnesena mišljenja o Hrvatskoj od strane Savjetodavnog odbora za Okvirnu konvenciju o pravima nacionalnih manjina Vijeća Europe upućuju na određene slabosti i nedostatke u funcioniranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

To su, primjerice, nedovoljna kapacitiranost ili spremnost pojedinih tijela državne uprave za provedbu Ustavnog zakona, zatim nedovoljna zainteresiranost izvršnih tijela lokalne i regionalne samouprave za suradnju s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, kao i nedovoljna motiviranost samih pripadnika nacionalnih manjina ili njihovih organizacija i predstavnika da aktivno poboljšaju položaj nacionalnih manjina.

Ukupnim se projektom želi postići širi uvid u aktualnu pripremljenost i mogućnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina da se koriste zajamčenim posebnim pravima i slobodama koja im Republika Hrvatska osigurava Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te ostalim posebnim zakonima i programima usmjerenima na zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Vjerujemo da ćemo integriranim pristupom iskazanoj problematici ublažiti ili posve otkloniti dosad uočene manjkavosti te potaknuti poboljšanja u radu i sudjelovanju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na lokalnoj razini.

KREIRANJE LOKALNOG RAZVOJA

Osim što bi projekt trebao donijeti određeni napredak manjinskim zajednicama i institucijama da li on može pozitivno uticati i na širu zajednicu i na koji način?

Analiza će se dodatno usmjeriti na lokalni kontekst te provjeriti prepoznatljivost i umreženost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici. Ciljano će se tražiti primjeri dobre prakse suradnje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kako s lokalnom samoupravom, tako i s ključnim dionicima lokalnog razvoja kao što su lokalne akcijske grupe i udruge za razvoj zajednice. 

Primjeri dobre prakse doprinijet će oblikovanju preporuka za unaprjeđenje uloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u praćenju provedbe Ustavnog zakona, u kreiranju lokalnih razvojnih politika i u sudjelovanju u razvojnim procesima na lokalnoj i područnoj razini s obzirom na važnost koju bi to moglo polučiti na nacionalnoj razini.

U predstavljanju projekta posebno je naglašeno da će se razviti i alati za povećanje učinkovitosti djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Na što se konkretno misli i kako će to funkcionirati?

Jedan alat je Priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji smo spominjali vezano uz edukaciju instruktora. Drugi alat je web portal, koji će biti na raspolaganju vijećima i predstavnicima kao korisno pomagalo u praćenju provedbe Ustavnog zakona.

Projektni tim, u kojem su iskusni stručnjaci za informacijsko-komunikacijske tehnologije radi na izradi Web portala koji će imati dva dijela: jedan osnovni koji će biti javno dostupan i drugi, poseban koji će koristiti samo vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 

Na tom posebnom dijelu bit će dostupan upitnik o provedbi Ustavnog zakona koji će na godišnjoj razini popunjavati članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina. Svako vijeće i predstavnik dobit će svoje korisničko ime i moći će koristiti taj Web portal, kako sa svrhom redovitog popunjavanja upitnika o provedbi Ustavnog zakona, tako i za međusobnu razmjenu informacija i komuniciranje putem foruma rezerviranog samo za registrirane korisnike.

Mogućnost pregleda obrađenih rezultata upitnika može biti vrlo zanimljiva i široj javnosti, a ne samo predstavnicima nacionalnih manjina.

U cjelini gledano, kakve rezultate očekujete i kako ćete evaluirati te rezultate i njihov utjecaj na položaj nacionalnih manjina?

Smatramo da možemo postići sve očekivane rezultate koji su planirani našim osamnaestomjesečnim projektom: imat ćemo rezultate istraživanja potreba i kapaciteta vijeća nacionalnih manjina, na temelju kojih ćemo oblikovati odgovarajuće edukacije, priručnik i web portal za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, sve važne alate koje smo već spominjali, a istovremeno ćemo kroz niz aktivnost poticati vijeća i predstavnike na aktivno korištenje tih alata. Budući da smo se mi kao provoditelji projekta obvezali osigurati održavanje web portala u idućih deset godina, već ta činjenica govori o mogućnosti  kontinuiranog praćenja položaja nacionalnih manjina na lokalnoj razini.

Naravno, uz pretpostavku da će vijeća i predstavnici redovito popunjavati upitnik na web portalu, namijenjen praćenju provedbe Ustavnog zakona. Sigurni smo da će aktivni članovi vijeća i aktivni predstavnici nacionalnih manjina iskoristiti ove alate, za koje su već iskazali interes tijekom nedavnog predstavljanja projekta, a za one manje aktivne se nadamo da će ih novi alati potaknuti na aktivniji rad kako za dobrobit svoje nacionalne manjine tako i za sveukupni razvoj vlastite lokalne zajednice. 

Redovitim praćenjem provedbe Ustavnog zakona putem web upitnika, članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ujedno mogu doprinijeti izradi godišnjih izvješća Vlade RH koje objedinjuje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na način da osiguraju vidljivost svojih lokalnih zajednica u cjelokupnom prikazu položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Kao što sam već naglasila, ovaj projekt podržava takozvani „bottom-up“ pristup, „odozdo prema gore“ i daje priliku da se čuju mišljenja i prijedlozi s lokalne razine.

Ako Europska unija i Vlada Republike Hrvatske financiraju takvu priliku, predstavnici lokalnih zajednica ju trebaju iskoristiti a mi ćemo im u tome pružati podršku tijekom provođenja projekta.

 
Povratak na Fokus