Fokus ROMI.HR

/
Print - PROSLAVA SVIH NAS KOJI ŽIVIMO NA ZEMLJI

KOLIKO JOŠ DO 8 MILIJARDI?

11. 7. 2022.
077 - 02 - picture by anders sandberg via flickr PROSLAVA SVIH NAS KOJI ŽIVIMO NA ZEMLJI
Picture by Anders Sandberg via Flickr
PROSLAVA SVIH NAS KOJI ŽIVIMO NA ZEMLJI
Autorica: Galina Ziabkina
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Većina ljudi živi u svom uskom udobnom svijetu ne razmišljajući puno o podrijetlu blagodati civilizacije kojoj imaju pristup. U isto vrijeme neki od stanovnika našeg planeta se suočavaju s nestašicom vode, hrane i drugih prirodnih resursa, kao i socijalnih usluga. Uglavnom su to ljudi iz zemalja u razvoju ili iz zajednica na rubu siromaštva. Romi često žive u takvim mjestima i izloženi su problemima s kojima se ne nosi ni većina susjeda oko romskih naselja.

Pristup prirodnim resursima svake je godine sve lošiji zbog brzog globalnog zatopljenja, zagađenja, i neracionalnog korištenja dostupnih resursa. Ti su izazovi duboko povezani s porastom broja stanovnika i drugim demografskim poteškoćama. Na ovaj se problem svijet usredotočava na Svjetski dan stanovništva, koji se svake godine obilježava 11. srpnja.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, svjetska populacija 11. srpnja 1987. godine dosegla je 5 milijardi. Taj dan dobio je naziv „Dan pet milijardi“. Brzi porast broja stanovnika i demografski i ekonomski problemi pritišću svjetsku zajednicu da potraži učinkovita rješenja. Zbog toga je odabran ovaj datum, kako bi se govorilo o problemima svjetskog stanovništva i kako bi se raspravilo o rješenjima globalnih problema.

Zanimljivo je da je petmilijardita osoba bio dječak koji je rođen u Zagrebu, 11. srpnja, 1987. godine. Dječak, čije je rođenje označilo važnu prekretnicu za cijelo čovječanstvo, nazvan je Matej Gašpar. Samo 12 godina bilo je potrebno da čovječanstvo 1999. godine prijeđe 6 milijardi ljudi. Dana 12. listopada, prema podacima UN-a, u Sarajevu je rođen 6 milijardita osoba. I samo je 12 godina bilo potrebno da se dostigne broj od 7 milijardi. Stanovnik je rođen u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh. Samo za usporedbu, svjetska populacija porasla je s jedne milijarde na dvije milijarde u 123 godine, od 1804. do 1927. Mi očekujemo 8 milijardi do nove godine.

Svjetska populacija je svake godine u porastu za otprilike 77 milijuna. Međutim, rast nije jednak. Veliki udio čine zemlje u Aziji, Africi i Latinskoj Americi. To su zemlje u kojima se stanovnici suočavaju s problemima u pristupu zdravstvenoj skrbi i obrazovanju. Nažalost, u tim zemljama nedostaju zalihe vode i hrane.

Životni standard ljudi u brzorastućim zemljama je često ispod prihvatljivih normi. Predstavnici UN-a, Crvenog križa i ostalih nevladinih udruga pomažu u rješavanju problema.

Popis problema koje povezujemo s rastom broja stanovnika raste eksponencijalno. Globalno zatopljenje, smanjenje prirodnih resursa, smanjenje zaliha pitke vode, podizanje razine mora, nestanak jedinstvenih vrsta flore i faune, topljenje ledenjaka, širenje pustinja i smanjenje zelenih površina. Svi mi moramo raditi na ovim problemima i spasiti naš Planet za buduće generacije.

 

 

 

 

 

Majority of people live in their narrow comfortable world without thinking much about the origins of the benefits of civilization that they have access to. And the same time, some of our planet's inhabitants are personally dealing with shortages of water, food and other natural resources, let alone social services. Mostly, it is people from developing countries or communities on the edge of poverty. Roma are often live in such places and exposed to problems which even the majority of neighbors around Roma settlements are not dealing with.

Access to natural resources is worsening every year due to rapid global warming, pollution and the irrational use of available resources. These challenges are deeply linked to the world's population growth and to other demographic difficulties. This is the global agenda that the world focuses on the World Population Day, marked each year on July, 11.

According to the United Nations, the world's population on July, 11, 1987 reached five billion. This day has been given the title "Five Billion Day". The rapid pace of population growth and the associated demographic and economic problems are forcing the global community to look for effective solutions. That is why the date was chosen to bring up the issues of the world’s population and to discuss solutions to global problems.

Remarkably, that the 5 billionth person on the planet was a boy born in Zagreb on July 11, 1987. The boy, whose birth marked an important milestone for all mankind, was named Matej Gaspar. Only 12 years was needed, and humanity crossed the 6 billion mark in 1999. On October 12, according to the UN, the 6 billionth member of mankind was born in Sarajevo. And 12 more years was needed to reach 7 billion in India in Uttar Pradesh state. Just to compare, the world population increased from 1 billion to 2 billions in 123 years from 1804 to 1927. We are expecting the 8 billionth inhabitant of the planet around the new year.

The world's population increases annually at an average rate of 77 million. However, the growth is uneven. A large share is accounted for by countries in Asia, Africa and Latin America. Those are the countries where the population faces problems with health care and education. Unfortunately, there is an acute shortage of fresh water and even access to food.

Living standards of people in the fast-growing countries are often below acceptable norms. Representatives of the UN, the Red Cross and other NGOs are helping to solve these problems.

The list of global problems associated with population growth is growing exponentially. Global warming, diminishing of natural resources, decrease of drinkable water reserves and, as a consequence, rising of the world ocean level, disappearance of unique species of flora and fauna, melting of glaciers, expansion of deserts and reduction of green spaces.  We are all must work on these problems and save the planet for future generations.

 

 

 

 

 
Povratak na Fokus