Fokus ROMI.HR

/
Print - RASNA DISKRIMINACIJA JOŠ UVIJEK RAZARA DRUŠTVO

ROMI NAJČEŠĆE ŽRTVE RASNE DISKRIMINACIJE U HRVATSKOJ

21. 3. 2022.
3311469795 56259244c7 c RASNA DISKRIMINACIJA JOŠ UVIJEK RAZARA DRUŠTVO
Photo by United Nations
RASNA DISKRIMINACIJA JOŠ UVIJEK RAZARA DRUŠTVO
Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Dana 21. ožujka 1960. godine, u gradu Sharpeville u Južnoj Africi, 69 ljudi izgubilo je život, a 180 ljudi ozlijeđeno je kad je policija otvorila vatru na one koji su protestirali protiv zakona koji propisuje uhićenje crnih radnika ako nemaju propusnicu. Šest godina nakon masakra u Sharpevilleu, koji je postao simbolom borbe protiv rasizma, Ujedinjeni narodi proglasili su 21. ožujak (dan kad se dogodio masakr) Međunarodnim danom borbe protiv rasne diskriminacije. Svake godine se na ovaj datum održavaju razni događaji kako bi se skrenula pozornost na borbu protiv rasizma. Ovogodišnja je tema „Glasovi za akciju protiv rasizma“ i glavni je cilj osigurati sigurno sudjelovanje javnosti u borbi protiv rasizma i svakako odati priznanje javnosti i organizacijskim naporima u ovoj borbi.

Postoji mnogo manjina i ranjivih skupina u svijetu, a Romi su jedna od njih. Romi su jedna od najviše pogođenih skupina što se tiče rasne diskriminacije, s obzirom na to da Romi žive u više zemalja i na nekoliko kontinenata. Agencija Europske Unije za temeljna prava (FRA) 2020. godine u izviješću pod nazivom „Pregled o Romima i Putnicima: Europa treba prekinuti začarani krug siromaštva i diskriminacije Roma i Putnika“, izvijestila je o tome da si jedna četvrtina zajednica u Zapadnoj Europi ne može priuštiti grijanje i zdravu hranu. Trećina roditelja tvrdi da su im djeca u školi bila verbalno zlostavljana zbog svoje etničke i rasne pripadnosti. Većina Roma ne započne više obrazovanje.

Romi su prisiljeni živjeti zajedno u romskim naseljima, bez odgovarajuće infrastrukture, i bez mogućnosti da se integriraju sa ostatkom društva onda kada to požele. Prisiljeni su ići u škole u svojim područjima, gdje profesori i nisu tako entuzijastični. Učenje na daljinu ne daje iste rezultate kao i odlazak u školu. Učenje na daljinu nužno je zbog koronavirusa, ali romska djeca trebaju odgovarajuće školovanje koje je jednako onom koje imaju njihove kolege. Ako je potrebno trebali bi dobiti i pomoćnika u nastavi kako bi mogli dalje nastaviti s višim obrazovanjem.

Romi se suočavaju s rasnom diskriminacijom, i zbog nepovjerenja prema policiji često ne prijavljuju diskriminaciju. Većina Roma prima 15 do 50% niže plaće. Većina Roma nema pristup zdravoj hrani, u usporedbi s ostatkom društva. Životni vijek Roma je 10 godina kraći u usporedbi s ostalim članovima društva u Zapadnoj Europi. Ovaj dan posvećen je borbi protiv rasne diskriminacije. U Hrvatskoj su Romi posebno izloženi rasnoj diskriminaciji zbog svojih fizičkih razlika u odnosu na sve ostale manjine koje se po izgledu ne razlikuju od Hrvata. Stoga su Romi još izloženiji rasnoj diskriminaciji.

„Još uvijek postoji opasnost da će rasne predrasude osujetiti naše težnje za mirom. UNESCO osuđuje te predrasude i neumorno se bori protiv njih.“

Audrey Azoulay, Generalna direktorica

 

U povijesti čovječanstva često smo se morali sramiti zbog napada na rasnoj osnovi. U današnje vrijeme, iako se mentalitet kojem je svrha poniziti ljude zbog njihove boje kože i ostalih razlika i uništiti ih na razne načine, smatra zločinom protiv čovječnosti, pojedinačni incidenti, kao i incidenti u koje su uključene vlasti, i dalje se događaju. Sramota sustavne rasne diskriminacije usmjerene protiv manjina sramota je svih nas. Zaustavimo to, svi zajedno!

 

 

 

 

 

 

 

On March 21, 1960, in the city of Sharpeville, South Africa, 69 people lost their lives and 180 people were injured when the police opened fire on those protesting the law that stipulates the arrest of black workers if they are not carrying a pass. Six years after the Sharpeville massacre, which became a symbol against racism, the United Nations declared March 21, the date of the massacre, the International Day for the Elimination of Racial Discrimination. Every year on this date, various events are held to draw attention to the fight against apartheid. This year’s theme is “Voices For Action Against Racism” and its aim is to provide safe public participation and representation while fighting against racism and to make sure to acknowledge the public and organizational efforts in this fight.

There are a lot of minorities and vulnerable groups in the world, Roma is one of them. Roma is one of the most effected groups of racial discrimination, considering that Roma lives on several countries and continents. The European Union Agency for Fundamental Rights reported in 2020, in their report called “Roma and Travellers Survey: Europe needs to break the vicious circle of poverty and discrimination against Roma and Travellers” that one fourth of the community in Western Europe cannot afford heating and healthy food. A third of parents says their child has been verbally abused at school, due to their ethnicity and race. Most of Roma is not following higher education.

Roma is forced to live together in Roma settlements, without proper infrastructure, without being able to integrate with the rest of the society when they want to. Forced to go to schools in their area where teachers are not as enthusiastic. Distance learning does not work as good as real school, too. In the case of Covid-19, distance learning is necessary, but Roma children need proper schooling just like their peers. If necessary, they should receive special teaching assistants, so that they can follow higher education without staying behind.

Roma faces racial discrimination, do not trust police forces and report discrimination. Most Roma receives 15% to 50% lower wages. Most Roma do not have access to healthy food as much as compared to the rest of the society. Roma life expectancy is 10 years lower compared to other members of the society in Western Europe. This day is about racial discrimination. In Croatia, Roma is especially vulnerable to racial discrimination due to their physical differences compared to rest of the minorities who cannot be separated from Croats based on look. Therefore, Roma is more exposed to racial discrimination due to profiling.

"There is still a danger that racial prejudices will thwart our aspirations for peace. UNESCO condemns those prejudices and fights them tirelessly."

—  Audrey Azoulay Director-General

In the history of humanity, there has been a great shame on behalf of humanity because of the attacks that are based on race. Today, although the mentality that aims to humiliate people because of their colour and differences and to destroy them in various ways is considered a crime against humanity, individual incidents, as well as governmental incidents are still happening. This shame of systematic racial discrimination against minorities belongs to all of us. Let’s put a stop to this, all together!

 

 

 
Povratak na Fokus