Fokus ROMI.HR

/
Print - ŠTO ZNAČI BITI OBITELJ?

OBITELJ OBLIKUJE POJEDINCA

15. 5. 2022.
ŠTO ZNAČI BITI OBITELJ?

Obitelj je prva institucija u kojoj se pojedinac oblikuje. Prije svih učitelja, profesora, prijatelja, društva, ili bilo koga drugoga, mi smo u interakciji sa svojom obitelji. Međunarodni dan obitelji prilika je da saznamo više o društvenim, ekonomskim, i demografskim procesima koji utječu na obitelji.

Autorica: Ezgi Kocdag
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Obitelj je prva institucija u kojoj se pojedinac oblikuje. Prije svih učitelja, profesora, prijatelja, društva, ili bilo koga drugoga, mi smo u interakciji sa svojom obitelji. Međunarodni dan obitelji prilika je da saznamo više o društvenim, ekonomskim, i demografskim procesima koji utječu na obitelji.

 

Opća skupština Ujedinjenih naroda 15. je svibanj proglasila Međunarodnim danom obitelji. Odluka o obilježavanju ovog dana donesena je u rujnu 1993. godine. Od tada se obilježava diljem svijeta. Tjedan u kojem se obilježava Dan obitelji, od 15. do 21. svibnja, naziva se Obiteljski tjedan. Svake godine postoji određena tema, a ovogodišnja je tema „obitelji i urbanizacija“, kako bi se podigla svijest za stvaranje više obiteljskih, održivih urbanih politika. Općenito, Dan obitelji odnosi se na zaštitu i jačanje obitelji, podizanje svijesti svih segmenata društva o obitelji, poticanje aktivnosti podrške obitelji, pomoć obiteljima u ispunjavanju njihovih društvenih obveza te pružanje svake moguće zaštite i pomoći.

Obitelj je prva institucija u kojoj se pojedinac oblikuje. Prije svih učitelja, profesora, prijatelja, društva, ili bilo koga drugoga, mi smo u interakciji sa svojom obitelji. Međunarodni dan obitelji prilika je da saznamo više o društvenim, ekonomskim, i demografskim procesima koji utječu na obitelji. Da, obitelj je najvažniji faktor koji utječe na pojedinca i oblikuje ga kao osobu. Međutim, nisu svi rođeni u stabilnim obiteljima koje dobro funkcioniraju. Čak i kada obitelj ima najbolje namjere za svoju djecu, nedostatak prilika sprječava obitelj u postizanju tih najboljih namjera. Na primjer, nemaju svi mogućnost da im dijete ide u dobar vrtić, ili da imaju dadilju. Neke se obitelji sastoje od samohranih roditelja, koji imaju problema s podjelom svog vremena između brige o djeci, posla i kućanskih poslova.

Broj samohranih roditelja u SAD-u je u porastu. Gotovo polovica djece živi samo s jednim roditeljem. Za Afroamerikance postotak onih koji žive s oba roditelja iznosi 36%. Naše društvene strukture nisu baš dobre u podršci samohranim roditeljima. Međusobno podržavanje možda je najvažnija funkcija u obitelji. Međutim, pronalaženje podrške jednih u drugima nije najlakše kada obitelji nemaju dovoljno vremena ili novca. Djeca koja odrastaju u siromašnim obiteljima imaju slabiji akademski uspjeh u usporedbi s djecom koja su odrastala u bogatijim obiteljima. Djeca koja provode više kvalitetnog vremena s barem jednim roditeljem imaju širi raspon vokabulara i postižu bolje rezultate na IQ testovima. Interakcija s obitelji ima izravan učinak na razvoj inteligencije kod djece. Ova diskrepancija nije nešto što se može popraviti kasnije u životu. Jedan od izravnih rezultata ovih razlika je veliki jaz između bogatih i siromašnih. Ovaj problem ne tiče se samo društvene preraspodjele, nego i pojedinaca koji ne mogu dosegnuti svoj intelektualni potencijal. Obično su manjine i migranti siromašniji u usporedbi s većinom društva. Ponekad moraju raditi dva ili čak tri posla. Nije neobično da migranti koji su roditelji tijekom dana rade jedan posao, a onda navečer rade nešto drugo. To rezultira time da roditelji ne provode dovoljno vremena sa svojom djecom. Iako čine sve najbolje za svoju obitelj, ipak im je potrebna društvena podrška i vrijeme koje mogu provesti sa svojom djecom. Za romske obitelji situacija je vrlo slična, čak i gora u usporedbi s drugim manjinama. U romskim je obiteljima stopa zaposlenosti na stalnim poslovima vrlo niska. Uglavnom rade poslove na crno. Čak i kad mogu provoditi više vremena sa svojom djecom to je otežano zbog niže razine obrazovanja. Teže im je pomoći s čitanjem ili rješavanjem zadaće. Romska naselja ne obogaćuju djecu potrebnim iskustvom. Nedostaju im igrališta, kvalitetno druženje, knjižnice i odgovarajuće škole. Kada ta djeca postanu odrasli samo je u iznimnim situacijama moguće da sustignu svoje vršnjake koji su odrastali u obogaćujućem i intelektualno poticajnom okruženju.

Najbolje što obitelj može napraviti za svoje dijete i njegovu budućnost je provoditi vrijeme s djetetom. Igrati se s njim, pričati, čitati mu. Nažalost, mnogo obitelji ovo ne može, iako se to čini kao „jednostavna“ stvar. Zbog toga nam je potreban Međunarodni dan obitelji, kako bi se ljude podučilo kako jednostavne stvari mogu promijeniti ljudske živote, kako obitelj može pomoći djetetu u oblikovanju najbolje verzije njega samog. U 21. stoljeću fokus se s obitelji preselio na pojedinca, pogotovo u zapadnim društvima. To je stavilo pritisak na obitelj. Trebamo podržavati jedni druge, tako da nitko ne mora raditi više od jednog posla, da možemo provoditi vrijeme sa svojom djecom. Za još više Međunarodnih dana obitelji i provođenja vremena jednih s drugima!

 

 

 

 

 

Family is the first place where the individual is shaped. Before teachers, instructors, friends, society or any other people, we are interaction with our families. Family Day is an opportunity to learn more about the social, economic and demographic processes affecting families.

 

The United Nations General Assembly declared 15 May as the "International Day of Families" with a decision taken on 20 September 1993. Ever since then it has been celebrated all over the world. The week in which this day takes place, May 15-21, has been accepted as "Family Week". Every year, there is a theme, this years theme is “Families and Urbanization” in order to raise awareness for more family, sustainable urban policies. In general, this day is about protecting and strengthening the family, raising the awareness of all segments of the society about the family, encouraging family supportive activities, helping families fulfil their social responsibilities, and providing all possible protections and assistance to families.

Family is the first place where the individual is shaped. Before teachers, instructors, friends, society or any other people, we are interaction with our families. Family Day is an opportunity to learn more about the social, economic and demographic processes affecting families. Yes, family is almost the most important thing that is effecting the individual and making them into the persons they are. But not everyone is born into a stable, well functioning family. Even when a family has the best interest of their children, lack of opportunity prevents families from doing the best they can. For example, not everyone has access to decent kindergarten or a baby sitter, some families consist of single parents who have trouble dividing their time between caring for their children, work and chores.

The number of single parents are increasing, almost half of the children are living with only one parent in USA right now. For African Americans, living with both parents is %36. But our social structures are not very good at supporting single parents. Stronger families where individuals can support each other is maybe the most important function in a family. However, finding support in each other is not the easiest when parents have no time or enough money. Children who grow up in poor families have lesser academic success compared to their wealthier peers. Children who spend more quality time with at least one of the parents has a bigger vocabulary and scores higher on IQ tests compared to their peers. Interaction with the family has a direct effect on children’s not only wellbeing but also developing of their intelligence. And this discrepancy is not something that can be fixed easier later in life. One of the direct results of this discrepancy is the consistent difference between the result in wealth gap between the poor and the rich. This issue is not only a social redistribution issue, but it is also about individuals not being able to reach their potential intelligence wise. Usually, minorities and immigrants are poorer compared to majority of the society. They might have to work two jobs or sometimes even three. It’s not uncommon for immigrant parents to do one job during the day and do something else in the evening. This results in parents not being able to spend enough time with their children. Even though they are doing the best they can for their families, at this point, they need social support and time to spend with their children. Situation for Roma families are also similar, even worse compared to other minorities. Roma families have lower percentage of working regular jobs, they are mostly working unofficial jobs. Even when they can spend more time with their children, due to lower education levels, it is more difficult for Roma families to spend quality time with their children, like reading and playing or helping with their homework…. Roma settlements are not enriching for children, lacking playgrounds, quality social time, libraries and proper schools. Once children start their life, after they become adults, only in exceptional situations it is possible to catch up with peers who grew up within an enriching, mentally stimulating environment.

Best thing a family can do for their children and for their future is to spend time with their children. To play with them, to talk to them, to read to them. Unfortunately, a lot of families cannot do this, even though it might be a “simple” thing to do. That is why we need International Day of Families, to teach people how simple things can change peoples lives, how family can shape children to be the best possible version of themselves. In 21st century, focus on families also changed, now it is more individual focused not as much family oriented as it was in the past, especially in the western societies. This created pressure on family as well. We need to support each other so that no one has to work at more than one job, that they can spend time for themselves and with their children. To more International Day of Families where families are spending time with each other!

 

 

 

 

 

 

 

 
Povratak na Fokus