Fokus ROMI.HR

/
Print - ZAŠTO SU AUTOHTONI NARODI VAŽNI?

PODRIJETLO SVIJETA

26. 4. 2023.
ZAŠTO SU AUTOHTONI NARODI VAŽNI?
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

 

Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta pomaže jasnijem slušanju glasova autohtonih naroda diljem svijeta i usmjeravanju pažnje na njihove probleme.

Autohtoni narodi su prvi narodi, prve nacije koje su autohtone i kulturno osebujne etničke skupine koje žive u određenoj geografskoj regiji. Poznato je da njihovi potomci potječu od prvih stanovnika određene zemlje.

Bitno je da čovjek zna svoje korijene, svoje porijeklo, odakle je došao, odakle je potekao. Nije manje bitno štititi i cijeniti autohtone narode. Odajući počast autohtonim narodima, 1994. Opća skupština UN-a proglasila je 9. kolovoza kako bi proslavila i podigla svijest o autohtonim narodima. Od tada se svake godine obilježava Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta. UN poziva vlade zemalja da obilježe ovaj dan na nacionalnoj razini.

U ovom trenutku poznato je da su 6,2% svjetske populacije domorodački narodi. To je više od 476 milijuna autohtonih naroda koji žive u gotovo 90 različitih zemalja diljem svijeta. Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta pomaže jasnijem slušanju glasova autohtonih naroda diljem svijeta i usmjeravanju pažnje na njihove probleme.

Iako domorodački narodi čine samo 6,2% svjetske populacije, oni čine 15% (neki izvori navode 19%) najsiromašnijih ljudi na svijetu. Oni se i dalje suočavaju s mnogim problemima, njihova prava se često krše. Ovaj je dan uspostavljen kako bi se privukla pozornost sveopće javnosti i vlasti na ove probleme, i kako bi se usmjerilo napore na rješavanje problema autohtonih naroda diljem svijeta.

Prema izvješću Međunarodne radne skupine za domorodačka pitanja Grenland ima najveći broj autohtonih naroda u ukupnom udjelu stanovništva. Gotovo 88% stanovništva su Grenlandski Inuiti - Kalaallit. Iza Grenlanda je Francuska Polinezija s 80% autohtonog stanovništva.

Ako govorimo o najvećoj populaciji autohtonih naroda u apsolutnom smislu, ljestvicu će zauzeti Kina - 8,5% stanovništva. Tibetanci, Ujguri, Zhuang i 52 druge priznate skupine čine gotovo 112 milijuna autohtonih naroda u Kini. U Indiji živi 104 milijuna domorodačkih naroda (8,6% stanovništva), u Indoneziji 60 milijuna (24%), u Etiopiji više od 15 milijuna (15%), a na Filipinima 15 milijuna (15%). Usporedbe radi, u SAD-u živi samo 0,8% - 1,8% stanovništva autohtonih naroda.

Još jedan veliki problem s kojim se autohtoni narodi suočavaju je to što im često nedostaje formalno priznanje njihove domovine. Nepriznavanje teritorija donosi dodatne probleme: prepreke punom sudjelovanju u gospodarstvu, slab pristup pravosudnom sustavu i manje mogućnosti za sudjelovanje u procesu donošenja političkih odluka. To zapravo dovodi do dodatnih problema: osjetljivost na utjecaje klimatskih promjena, prirodne opasnosti, uključujući pandemiju COVID-19.

Kada je riječ o Romima, oni nažalost još uvijek nisu prepoznati kao autohtoni narodi. Postoji mogućnost da Romi budu priznati kao autohtoni narodi, ali u ovom trenutku ta je mogućnost sporna i neizvjesna. Priznavanje Roma je važno jer bi to dovelo do boljih mogućnosti, primjerice u javnom zdravstvu jer donosi određena prava i zaštitu te razvoj odgovarajućih javnozdravstvenih strategija.

 

 

 

 

 

 

International Day of the World’s Indigenous Peoples helps to more clearly hear the voice of indigenous peoples around the world and increase attention to their problems.

Indigenous peoples are the first peoples, first nations that are native and culturally distinctive  ethnic groups living in a particular geographical region. Their descendants are known to be descended from the very first inhabitants of the particular land.

It is essential for a human being to know their roots, their ancestry, where they came from, where they originated. It is not less vital to protect and cherish indigenous peoples. Honoring indigenous peoples, in 1994 the General Assembly of the UN proclaimed 9th of August to celebrate and draw awareness to indigenous peoples. From that point on, the Indigenous Peoples Day is celebrated yearly. The UN calls upon countries’ governments to celebrate this day on a national level.

At the moment, 6.2% of the world’s population are known to be indigenous peoples. That is over 476 million indigenous peoples living in almost 90 different countries all over the world. This day helps to more clearly hear the voice of indigenous peoples around the world and increase attention to their problems.

Although indigenous peoples make up only 6.2% of the world's population, they account for 15% (some sources state 19%) of the world's poorest people. After all, they continue to face many problems, their rights are often violated. The Day was established to attract the attention of the general public and authorities at different levels to these issues, and to direct efforts to solve the problems of indigenous peoples around the world.

According to a report by the International Work Group For Indigenous Affairs Greenland has the biggest number of indigenous peoples as a share of the total population. Almost 88% of the population are Greenlandic Inuit - Kalaallit. Greenland is closely followed by French Polynesia with 80% indigenous peoples.

If we talk about the biggest population of indigenous peoples in absolute terms, the leaderboard will be taken by China - 8.5% of the population. Tibetans, Uyghurs, Zhuang and 52 other recognized groups form almost 112 million indigenous peoples in China. 104 million indigenous peoples live in India (8.6% of the population), 60 million in Indonesia (24%), over 15 million in Ethiopia (15%), and 15 million in the Philippines (15%). By comparison, there are only 0.8% - 1.8% of the population of indigenous peoples in the USA. 

Another huge problem that indigenous peoples are facing is that they often lack formal recognition of their native land. Non recognition of the territory brings further problems: barriers to fully participating in the economy, poor access to the justice system and less opportunities to participate in the political decision making process. This actually leads to even further issues: vulnerability to the impacts of climate change, natural hazards, including the COVID-19 pandemic. 

When it comes to Roma people, unfortunately they are still not recognized as indigenous peoples. There is a possibility of Roma being recognized as indigenous peoples, but at the moment this possibility is arguable and uncertain. Recognition of Roma is important, as it would lead to better possibilities, for example in public health as it brings certain rights and protections and development of appropriate public health strategies.

 

 

 

 

 

 

 

 
Povratak na Fokus