Fokus ROMI.HR

/
Print - SLAVIMO JEZIČNU RAZNOLIKOST EUROPE

JEZIK JE TEMELJ IDENTITETA

25. 4. 2023.
095 - photo by quinn dombrowski via flickr SLAVIMO JEZIČNU RAZNOLIKOST EUROPE
Photo by Guinn Dombrowski via Flickr
SLAVIMO JEZIČNU RAZNOLIKOST EUROPE
Autorica: Galina Ziabkina
Prijevod: Antonia Mudrovčić

 

Prema Ethnologueu, najvećem jezičnom katalogu na svijetu, na Zemlji postoji 7139 jezika, od kojih je 225 dio indoeuropskih jezika, a nekoliko njih su jezici kojima se služe Romi. Ostatak od tih tisuća jezika pripada u 142 različite jezične porodice. Prvih 40 jezika kojima se najviše govori, govori dvije trećine populacije. Ipak, većinu jezika govori samo nekoliko tisuća ljudi ili ponekad samo nekoliko ljudi. Uzmimo u obzir da 96% svjetskih jezika zapravo govori samo 4% stanovništva.

 

Godine 2018. zemlje članice Vijeća Europe priznale su romani ćib kao manjinski jezik. Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML) usvojena je 2015. godine u hrvatskom Zakonu.  To je dalo pravni temelj za zaštitu i promicanje jezika. Ali jezici koji su zaštićeni su talijanski, mađarski, srpski, češki, slovački, rusinski i ukrajinski. Nažalost, romani ćib nije uvršten na popis i trenutno nije među zaštićenim jezicima.

Od 25 zemalja koje su ratificirale Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML), 15 je službeno priznalo romski kao manjinski jezik koji je tradicionalno prisutan na njihovom teritoriju. Od dviju opcija ratifikacije, opće zaštite prema II. dijelu Povelje ili definiranja posebnih odredbi u prilog jeziku prema III. Dijelu, dvije trećine zemalja odlučilo se za opću zaštitu koja se automatski primjenjuje na sve jezike koji se govore na teritoriju države.

Hrvatska ima još jedan set zakona koji se odnosi na zaštitu manjinskih jezika, uključujući romani ćib: Ustavni zakon o nacionalnim manjinama, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i Zakon o obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Hrvatska je također stranka okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina. Nažalost, u praksi se romski jezik ili drugi jezici kojima se služe Romi ne koriste u obrazovnom sustavu.

Govoreći o romskom jezičnom nasljeđu, zanimljivo je napomenuti da su većina djela pisanih na romskom jeziku pjesme i tekstovi pjesama. Danas je pred nama još jako dug put da se romski jezik ili drugi jezici kojima se služe Romi u potpunosti zaštite i općenito koriste u Hrvatskoj.

Za mnoge ljude jednojezični način života smatra se normom. Međutim, otprilike polovica, ili dvije trećine stanovnika je do neke mjere dvojezično, a značaj broj je i višejezičan. Posebno u Europi. Stoga je izraz "višejezičnost" mnogo točniji od "jednojezičnosti". Zbog toga je Vijeće Europe pokrenulo Europski dan jezika koji se od 2001. godine obilježava svake godine 26. rujna.

Europljani se potiču na učenje novih jezika u bilo kojoj dobi, uz svoje studiranje ili neovisno o njemu. Pogotovo jer u 46 zemalja članica Vijeća Europe živi oko 675 milijuna Europljana. Jezična raznolikost je alat za veće međukulturalno razumijevanje i ključni element bogate kulturne baštine našeg kontinenta. Vijeće Europe podržava i aktivno promiče višejezičnost diljem Europe.

Europski dan jezika prilika je da se skrene pozornost na sve jezike koji su opstali u Europi, ističući njihove sličnosti, razlike i neke njihove posebnosti. Ali iznad svega, to je proslava europskog jedinstvenog jezičnog konteksta, i prilika da ljudi svih dobnih skupina, bez obzira na svoju životnu situaciju, komuniciraju na jezicima koji nisu njihov materinski jezik. I što je najvažnije, da budu shvaćeni. Postoje tisuće događaja na Svjetski dan jezika, koji su posvećeni različitim temama i namijenjeni različitoj publici, ali svi ti događaji imaju zajednički cilj. Zajednički cilj je promicanje učenja jezika.

 

 

 

 

 

According to Ethnologue, the world's largest language catalogue, there are 7139 languages on Earth, 225 of which are part of Indo-European languages and a few of them are languages used by Roma. The rest of these thousands belong to 142 different language families. The 40 most spoken languages are spoken by about 2/3 of the world's population. Yet most languages are spoken by only a few thousand or sometimes only a few people. Considering that 96% of the world's languages are actually spoken by only 4% of the population.

In 2018 the Council of Europe member states recognize Romani Chib as a minority language. European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML) was adopted in 2015 in Croatian Law. And then that chatter provided legal base for protection and promotion language. But the languages which are protected are Italian, Hungarian, Serbian, Czech, Slovakian, Ruthenian and Ukrainian. Unfortunately, Romani Chib is not included in the list and is not among the protected languages at this moment.

Out of the 25 countries that have ratified the European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML), 15 have officially recognised Romani as a minority language traditionally present on their territory. From the two options of ratification, general protection under Part II of the Charter or the definition of special provisions in support of a language under Part III, the majority, two-thirds of the countries, opted for general protection that automatically applies to all languages traditionally spoken on the territory of a state.

Croatia has another sets of Laws related to protection of minority languages, including Romani Chib: Constitutional law on national minorities, Law about use of languages and scripts of national minorities, and Law on education on language and script of national minorities. Croatia is as well a party of framework convention on protection of national minorities. Unfortunately, in practice Romani language or other languages used by Roma are not in use in educational system.

Speaking about Roma language heritage, interesting to note, that most literary works in Roma language are poems and song lyrics. Today we are still facing a very long way for Romani language or other languages used by Roma to be fully protected and in general used in Croatia.

For many people, monolingual way of life is considered to be the norm. But between half and two thirds of the world's inhabitants are to some extent bilingual, and a significant number are even multilingual. Especially in Europe. So the term "multilingualism" is much more accurate than "monolingualism". Due to that, the Council of Europe initiated the European Day of Languages, which has been celebrated every year since 2001 on 26 September.

European people are encouraged to discover new languages at any age, within or alongside their studies. Especially, since there are around 675 million Europeans living in the 46 member countries of the Council of Europe. Linguistic diversity is a tool for greater intercultural understanding and a key element of our continent's rich cultural heritage. The Council of Europe support and actively promote multilingualism throughout Europe.

The European Day of Languages is an opportunity to draw attention to all the languages that have survived in Europe, highlighting their similarities, differences and some of their particularities. But above all, it is a celebration of Europe's unique linguistic context and an occasion for people of all ages, whatever their life situation, to communicate in languages other than their mother tongue. And, most importantly, to be understood. There are thousands of events on this day, devoted to a variety of topics and intended for different audiences, but they all have one goal: to promote language learning.

 
Povratak na Fokus