Vijesti ROMI.HR

/
Print - FORUM MEDIJA JUGOISTOČNE EUROPE

RASPRAVA O MEDIJIMA I DEMOKRACIJI U NAŠOJ REGIJI

29. 11. 2019.
FORUM MEDIJA JUGOISTOČNE EUROPE

Više od 250 sudionika okupilo se u Zagrebu na XIII. Forumu medija jugoistočne Europe (SEEMF). Glavni urednici, vodeći novinari, članovi upravnih tijela medija, znanstvenici, predstavnici vladinih i nevladinih organizacija, kao i studenti novinarstva iz regije i šire, razgovarali su o gorućim problemima s kojima se mediji danas suočavaju.

Autor: Božidar Kolov

Tema ovogodišnjeg događaja bila je „Budućnost javnog radiotelevizijskog programa i tiskanih medija u jugoistočnoj Europi: financiranje, neovisnost, novi modeli poslovanja“. Uvodne govore održali su predstavnici tri partnerske institucija: Oliver Vujović iz Medijske organizacije jugoistočne Europe, Hendrik Sittg iz Konrad Adenauer Stiftung programa za medije jugoistočne Europe i Nina Kodelja iz Srednjoeuropske inicijative. Zamjenik veleposlanika Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj Christian Halvorsen dodatno je naglasio važnost slobodnih medija kao „kamena temeljca demokracije“, koji ne može funkcionirati bez „sigurnosti radnog mjesta i pristojne plaće“ za novinare.

Ministrica kulture Republike Hrvatske, Nina Obuljen Koržinek, uvodno se obratila prisutnima. Ona je ukazala na trenutno stanje medija u Hrvatskoj, naročito na javni radiotelevizijski program i istakla neophodnost poboljšanja kvaliteta i stručnosti. Ministrica je zaključila kako je „jasno je da bez slobodnih i neovisnih medija društvo nije ni slobodno ni demokratsko“. Koržinek je govorila i o novom Zakonu o  elektronskim medijima koji će uskoro ući u javnu raspravu.

Nakon uvodne riječi uslijedila je rasprava o temi „Mediji i politika u Hrvatskoj“. U odsustvu ministrice koja je napustila Forum nakon uvode riječi, vodeći novinari i urednici iznijeli su svoja mišljenja o trenutnoj situaciji u zemlji. Ilko Ćimić iz Portala Index.hr izrazio je zabrinutost zbog netransparentnosti rada trenutne Vlade ali i nezadovoljstvo ophođenjem prema novinarima i pokušajima vlasti da ih predstavi kao „neprijatelje“ vlasti. Sandra Križanac s televizije N1 požalila se na „pritisak koji političari, financijski moćnici i lobiji“ vrše na novinare. Hrvoje Zovko iz Hrvatskog novinarskog društva izjavio je da „ Vlada čini sve što je u njenoj moći kako bi maltretirala novinare“ kao i da su „događaji u hrvatskim medijima sramota za Europsku uniju“. Zovko je ukazao i na porast govora mržnje u hrvatskim medijima, a koji, kako kaže „nije prepoznat kao problem“. Zrinka Vrabec Mojzeš iz tjednika National kritizirala je programsku politiku javnih medija kao „opasnu za mlade“ jer, prema njenom mišljenju, svakodnevno promiču „ustaški diskurs“, a emisijama o kuhanju se daje prednost u odnosu na one znanstvenog sadržaja.

U posljednjem dijelu rasprave prvog dana Foruma, predstavnici Srednjoeuropske inicijative i Medijske organizacije jugoistočne Europe dodijelile su  posebne nagrade za istraživačko novinarstvo Arlis Alikaj iz Tirane, Mubareku Asaniju iz Skopja, Jagodi Bastalić i Dini Đorđević iz Beograda i Erminu Zategaju iz Sarajeva.

Drugi dan Foruma počeo je prezentacijom knjige „Stup demokracije na uzdrmanom terenu –  javni medijski servis jugoistočne Europe“. Publikacija sadrži rezultate ispitivanja javnog mijenja provedenog u jugoistočnoj Europi i daje sveobuhvatan pregled javnog medijskog servisa u regiji.

Nakon toga se skupu obratio medijski ravnatelj Europske radiodifuzne unije, Jean Philip De Tender. Portal ROMI.HR će uskoro objaviti razgovor s njim. Tema panela bila je „Javni medijski servis pod pritiskom – između borbe za financije i politički utjecaj“. Andrea Arežina Grgićević s Hrvatske radiotelevizije (HRT), Victorija Car sa Sveučilišta u Zagrebu, Belmin Karamehmedović glavni ravnatelj Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, Susanne Pfab glavna tajnica ARD-a,  zajedničke organizacije njemačkih regionalnih radiotelevizijskih javnih servisa – raspravljali su o glavnim izazovima s kojima se suočava javni RTV sustav. Središnja tema penala bili su zastarjeli pravni okviri, ravnoteža između zabave i obrazovanja, ograničenje resursa i nedostatci u području konkurentnosti komercijalnih medija. Posebna pozornost posvećena je strukturi suvremene publike koja se sve više transformira iz jedinstvene nacionalne javnosti u zasebne „eho komore“.

Sljedeći panel bio je posvećen multimediji – „Prva pomoć uspostavljenim medijima“. Agron Bajrami, glavni urednik kosovskog Koha Ditore, Francesco De Filippo iz talijanske novinske agencije ANSA, Ivan Lovreček iz hrvatske platforme Videoclick i Jan Schulte-Kellinghaus, programski direktor Radiotelevizije Berlin-Brandenburg, govorili su o tehnološkim strategijama koje bi tradicionalna javna glasila mogla primijeniti kako bi zadovoljila zahtjevne promjene u strukturi i interesima publike. Algoritmi korišteni u društvenim medijima za usmjeravanje određenog sadržaja svakom korisniku također su istaknuti kao središnje pitanje za budućnost upotrebe informacija.

Između drugog i trećeg panela, Martin Liss, savjetnik za medije i upravljanje iz Berlina razveselio je prisutne zabavnim „razgovorom za buđenje“ nazvanim „Deset stvari koje ste oduvijek htjeli znati o budućnosti medija ali se niste usudili pitati“. Kasnije je nagrada „Dr Erhard Busek za bolje razumijevanje“ uručena Borku Kontiću, direktoru i osnivaču Media centra iz Sarajeva.

Posljednji dio Foruma bila je posvećena tiskanim medijima. Ion Ioniţă, urednik u redakciji rumunjskog dnevnog lista Adevărul, Željko Ivanović, osnivač crnogorskih novina Vijesti, Dražen Klarić, glavi urednik Večernjeg lista i Mauro Menzin iz talijanskih novina Il Piccolo daily razgovarali su o ulozi tradicionalnih novina i časopisa kao “stupova demokracije”. U uvjetima intenzivne digitalizacije i promjenljivih modela financiranja medija, najstariji oblici distribucije informacija moraju uravnotežiti izazove tržišta i njihovu dužnost da na odgovarajući način informiraju javnost.

Treba naglasiti da je jedna od glavnih tema na XIII Međunarodnom forumu medija jugoistočne Europe bila odnos medija i demokracije. Demokracija se treba promatrati i kao usklađivanje i promicanje prava manjina. Jedna od najvećih manjina u jugoistočnoj Europi su Romi. Međutim, Romi su i najutišaniji narod u regiji. Preduvjet napuštanja tog marginaliziranog položaja je situacija u kojoj će se i glas Roma čuti. Nažalost, zbog toga moramo zaključiti kako su problemi manjina u javnim medijima jugoistočne Europe dobrim djelom zanemareni, a to važi i za plan aktivnosti Foruma za ovu godinu.

 

SOUTH EAST EUROPE MEDIA FORUM

Author: Bojidar Kolov

More than 250 participants gathered in Zagreb for the XIII South East Europe Media Forum (SEEMF). Editors-in-chief, leading journalists, media managers, scholars, governmental and non-governmental organizations’ representatives, as well as students of journalism from the region and beyond discussed the pressing issues facing media nowadays.

The topic of this year’s event was “The Future of Public Broadcasting and Print Media in South East Europe: Financing, Independency, New Business Models”. Opening speeches were delivered by representatives of the three partner institutions – Oliver Vujović from the South East Europe Media Organisation, Hendrik Sittg from the Konrad Adenauer Stiftung Media Program South East Europe, and Nina Kodelja from the Central European Initiative. Additionally, the Deputy Head of the Norwegian Embassy Christian Halvorsen made opening remarks emphasising on the importance of free media as a “cornerstone of democracy”, which cannot function without “job security and decent pay” for journalists. 

A welcoming address was delivered by the Croatian Minister of Culture Nina Obuljen Koržinek. She focused on the media landscape in Croatia and specifically on the country’s public radio and television, underling the necessity for improvement of quality and professionalism. “It is clear that without free and independent media, a society is neither free nor democratic," the Minister added. Koržinek spoke also about the new Electronic Media Act, which is soon entering into a phase of public debate.

After the opening remarks, a discussion entitled “Media and Politics in Croatia” followed. In in the absence of the Minister who left the Forum after the first session, leading journalists and editors shared their opinions on the current situation in the country. Ilko Ćimić from Index.hr Portal raised concerns about the transparency of the current government and expressed his dissatisfaction with the treatment of journalists who are seen, in his opinion, as “enemies” by the ones in power. Sandra Križanec from TV N1 complained of “pressures by politicians, economic entities, lobbies” on journalists. Hrvoje Zovko from the Croatian Journalists’ Association said that “government is doing everything in their power to harass journalists” and that “what is happening to media [in Croatia] is a shame for the EU”. Zovko also pointed out the rise of hate speech in Croatian media, a development which, in his words, is “not recognised as a problem”. Zrinka Vrabec Mojzeš from Nacional weekly criticised the programme policies of public media for being “dangerous for young people” as they, in her opinion, promote “Ustaša discourse on daily basis” and favour cooking shows over documentaries.

In the last session of the first day of the Forum, the Central European Initiative and the South East Europe Media Organisation gave their special awards for investigate journalism to Arlis Alikaj from Tirana, Mubarek Asani from Skopje, Jagoda Bastalić, Dina Đordević from Belgrade,  and to Ermin Zatega from Sarajevo.

The second day of the Forum started with a presentation of the book “A Pillar of Democracy in a Shaky Ground – Public Service Media in SEE”. The publication summarises the results of opinion polls conducted in South East Europe and provides a comprehensive overview of public service media in the region.

Subsequently, a panel discussion was held following a key note speech delivered by Jean Philip De Tender, a Media Director of the European Broadcasting Union, with whom ROMI.HR conducted an interview that is soon to be published. The panel’s topic was “Public Service Media under pressure – between finance struggles and political influence”. Andrea Arežina Grgičević from the HRT, Viktorija Car from the University of Zagreb, Belmin Karamehmedović, the Director General of the Radio and Television of Bosnia and Herzegovina, and Susanne Pfab, the Secretary General of ARD - a joint organisation of Germany's regional public-service broadcasters - discussed the key challenges facing the public broadcasting. Central themes of the panel were the outdated legal frameworks, the balance between entertainment and education, the scarcity of resources and the flaws of the competitive nature of commercialised media. Special attention was paid on the structure of contemporary audiences which increasingly transform from unified national publics to fragmented echo chambers.

The second panel of the day was dedicated to the multimedia – the “rescue package for the established media outlets”. Agron Bajrami, the Editor-In-Chief of Kosovo’s Koha Ditore, Francesco De Filippo from the Italian ANSA News Agency, Ivan Lovreček from the Croatian Videoclick platform, and Jan Schulte-Kellinghaus, the Programme Director of the Berlin-Brandenburg Broadcasting talked about the technological strategies that could be employed by traditional public media outlets to meet the demanding changes in the audiences’ structure and preferences. The algorithms used in social media to deliver specific content to every user were also pointed out as a central issue for the future of information consumption.

Between the second and the third panels, Martin Liss, a media and management consultant from Berlin, cheered up the serious discussion atmosphere with an entertaining “wake-up talk” called “Ten things you always wanted to know about the future of media but never dared to ask”. Later on, the Dr. Erhard Busek Award for Better Understanding was officially given to Boro Kontić, Director and founder of Media Center, Sarajevo.

The last session of the Forum was dedicated to print media. Ion Ioniţă, the Senior Editor of the Romanian Adevărul daily, Željko Ivanović, the founder of the Montenegrin Vijesti, Dražen Klarić, the Editor-in-Chief of Večernji list, and Mauro Manzin from the Italian Il Piccolo daily discussed the role of traditional newspapers and magazines as “pillars of democracy”. Against the backdrop of intense digitalization of media and the changing models of media revenue, the oldest forms of distribution of information have to balance between the challenges of the market and their duty to adequately inform the public.

It is worth underlining that one of the central themes of the XIII South East Europe Media Forum was the relation between media and democracy. A key dimension of democracy, however, lies in accommodating and promoting the rights of minorities. One of the largest South East Europe minorities are the Romani people, who are also among the most silenced communities in the region. Roma would hardly get out of their marginalised social position unless their voice gets heard. That is why it is regrettable to note that the problems of minority representation in media, especially the public one, in South East Europe were largely overlooked by the Forum’s agenda this year.  

 

Galerija slika:

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti