Vijesti ROMI.HR

/
Print - IZVJEŠĆE O ŠESTOM CIKLUSU PRAĆENJA

DISKRIMINACIJA ROMA U DANSKOJ

29. 12. 2022.
107 - photo by bill smith via flickr IZVJEŠĆE O ŠESTOM CIKLUSU PRAĆENJA
Photo by Bill Smith via Flickr
IZVJEŠĆE O ŠESTOM CIKLUSU PRAĆENJA
Autorica: Galina Ziabkina
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) objavila je 9. lipnja 2022. 6. ciklus praćenja izvještavanja o Danskoj. Ovaj put Izvješće je uključivalo istraživanje o Romima i općenito se fokusiralo na 3 glavne teme: stvarna jednakost i pristup pravima, govor mržnje i nasilje motivirano mržnjom, integracija i inkluzija. Istraživanja o Romima nisu precizna iz više razloga. Iako je ECRI dobio podatke o procjeni broja danskih Roma, diskriminacija, javni pozivi političara da se smanji broj Roma na ulicama i policijske akcije pratile su izbore.

Danske vlasti uopće ne registriraju etničku pripadnost. Ne postoje pouzdani podaci o tome koliko Roma trajno živi u Danskoj. Procjene ECRI-jevih sugovornika iz civilnog društva kreću se od 2 000 do oko 10 000 osoba.

Neki danski Romi tvrdili su da su bili žrtve diskriminacije. Najviše slučajeva dogodilo se na tržištu rada i kod pristupa medicinskim uslugama. Istodobno, teško je dokazati je li diskriminacija bila temeljena na činjenici da su Romi ili na činjenici da su ti ljudi bili iz zemalja ili regija jugoistočne Europe. Nije bilo službenih pritužbi na ovu vrstu diskriminacije te nije bilo moguće napraviti službeno istraživanje. Zbog toga je teško znati koji su razmjeri diskriminacije.

U danskim školama u školskom programu nema mnogo informacija o postojanju danskih Roma. No posljednjih su godina članovi romskih zajednica uložili određene napore kako bi danske Rome uveli u nastavni plan i program.

Kada mediji izvještavaju o problemima Roma, to se uglavnom svodi na negativno izvještavanje o tome da su Romi beskućnici i prosjaci. Zbog toga ECRI preporučuje danskim vlastima da se bore protiv anticiganizma i diskriminacije Roma, promiču i štite romsku kulturu, potičući bolje poznavanje romskih zajednica kod ostatka stanovništva kao i unapređenje međukulturalnog dijaloga.

Drugi problem su lokalni političari koji su postavili prioritet i javno obećali smanjiti broj migranata Roma iz drugih zemalja EU na ulicama. Ogledalo se to u tome što su se strani Romi pogrdno nazivali tijekom kampanje za lokalne izbore 2017. godine. Kao rezultat rasprave, danska vlada odlučila je izmijeniti Izvršnu uredbu o javnom redu, kako bi u njezin članak 3. stavak 4. uključila sljedeće: “Na javnim mjestima zabranjeno je uspostavljanje kampova i boravak u kampovima koji mogu stvoriti nelagodu u susjedstvu”.

Kasnije je u policijskom aktu koji je stupio na snagu 1. ožujka 2018. godine policija zabranila ulazak u općinu u kojoj se prekršaj dogodio pojedincima koji su kršili propis o javnom redu i miru postavljajući tzv. kampove. Policija u Kopenhagenu provodila je nove zakone na represivan način. Političari su jasno dali do znanja da su ljudi koji nisu iz Danske ciljana skupina policije.

Popis preporuka ECRI-ja danskim vlastima uključuje izmjene i dopune relevantnog zakonodavstva kako bi se Odboru za jednako postupanje dao mandat za prikupljanje informacija, kao i za rješavanje diskriminacije na temelju državljanstva, vjere i izričitu zabranu segregacije. Potrebno mu je dati ovlasti za upravljanje vlastitim proračunom, čiji bi iznos trebalo preispitati kako bi se osigurala dostatna sredstva za učinkovito funkcioniranje odbora. Nadalje, Odboru bi trebalo dopustiti da slobodno odlučuje o zapošljavanju i raspoređivanju svog osoblja.

Za borbu protiv rasizma i rasne diskriminacije u školskom obrazovanju, nastavnicima u danskim školama treba omogućiti obuku o pitanjima koja se odnose na ljudska prava. Vlasti bi trebale provoditi redovita istraživanja o položaju djece manjinskih skupina u školskom sustavu, kao osnovu za pripremu, praćenje i evaluaciju politika usmjerenih na kontinuirano unapređivanje položaja djece manjinskih skupina u školi.

Sve političke stranke trebale bi usvojiti kodekse ponašanja koji zabranjuju korištenje rasističkog govora i govora mržnje te pozvati svoje članove i sljedbenike da se suzdrže od njegove uporabe. Također treba uvesti nacionalni akcijski plan protiv rasizma, s posebnim naglaskom na sprječavanje antimuslimanskog rasizma i diskriminacije.

I naposlijetku, ECRI predlaže da se postojećim mjerama socijalne potpore doda i pristup posebno izrađenim tečajevima integracije i uključenosti za stanovnike Grenlanda.

 

 

 

 

 

 

The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) published on June, 9, 2022, the 6th Monitoring Cycle of reporting on Denmark. This time, Report included research about Roma and generally focused on 3 main topics: effective equality and access to rights, hate speech and hate-motivated violence, integration and inclusion. The research about Roma isn’t precise for multiple reasons. Although ECRI received data about estimate number of Danish Roma, discrimination, public calls by politicians to reduce the number of Roma on the streets, and police actions followed the election.

Danish authorities do not register ethnicity at all. There are no reliable data about how many Roma permanently residing in Denmark. ECRI’s civil society interlocutors’ estimates are ranging from 2 000 to around 10 000 person.

Some Danish Roma claimed being victims of discrimination. The most cases happened in the labour market and at the access to medical services. The same time, It is hard to proof if the discrimination been based on Roma ethnicity or on the fact that these people were from South-Eastern European countries or regions. There were no formal complaints about this type of discrimination and it made not possible to make an official research. Because of that it is hard to understand extent of discrimination.

In Danish schools there is not much information in the school program about the existence of Danish Roma. But in the resent years some efforts by members of Roma communities been done to introduce Danish Roma in the curriculum.

Unfortunately, when media addresses Roma issues, it tends to be exclusively negative reporting about issues such as homelessness and begging among Roma. Due to that, ECRI recommends that the Danish authorities combat antigypsyism and discrimination against Roma, promote and protect Roma culture, fostering the rest of the population’s better knowledge of Roma communities as well as the advancement of intercultural dialogue.

Another issue is local politicians who made their priority and publicly promised to reduce the number of migrant Roma from other EU countries in the streets. It was reflected in the fact that foreign Roma were referred to in derogatory terms during the 2017 local election campaign. As a result of the debate, the Danish Government decided to amend the Executive Order on Public Order, to include in its Article 3 (4) the following: “In places with public access it is prohibited to establish and stay in camps, which are capable of creating discomfort in the neighbourhood”.

Later, in the Police Act entered into force on March 1, 2018, the police can prohibit individuals whom violated the Public Order Regulation by setting up a so-called camp from entering the municipality where violation occurred. The new legislation were implemented in repressive manner by Copenhagen police. It has been made clear by politicians that non-Danes are the intended target group of the police.

List of recommendations of ECRI to Danish authorities includes to amend the relevant legislation to give the Board of Equal Treatment the mandate to obtain information, as well as to address discrimination by citizenship, religion, and to explicitly prohibit segregation. Needed to give it the authority to manage its own budget, the amount of which should be reviewed to ensure sufficient means for the effective functioning of the Board. In addition, the Board should be allowed to freely decide on the recruitment and deployment of its staff.

For combating racism and racial discrimination in school education, teachers in Danish schools should be provided with training in issues relating to Human Rights. Authorities should carry out regular surveys on the situation of minority groups children in the school system, as a basis for preparing, monitoring, and evaluating policies aimed at continuously improving the situation in school of children from minority groups.

All political parties should adopt codes of conduct prohibiting the use of racist and hate speech and call on their members and followers to abstain from using it. Should be also introduced a national action plan against racism, with a particular emphasis on preventing anti-Muslim racism and discrimination.

And at last, ECRI recommends in addition to the existing social support measures, to offer access to tailormade integration and inclusion courses to Greenlanders.

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti