Vijesti ROMI.HR

/
Print - ŠESTI CIKLUS PRAĆENJA - ESTONIJA

PROBLEMI S KOJIMA SE SUOČAVAJU ROMI U ESTONIJI

29. 12. 2022.
ŠESTI CIKLUS PRAĆENJA - ESTONIJA
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

ECRI izvješće iz šestog ciklusa praćenja objavljeno je 9. lipnja 2022. godine. Izvješće se dotaklo 4 grupe tema: jednakost i prava, govor mržnje i nasilje, integracija i inkluzija i druge teme specifične za Estoniju. Romima je posvećeno posebno mjesto u izvješću pod grupom integracije i inkluzije.

Od 1. svibnja 2021. godine u Estoniji živi samo 673 Roma, a cjelokupna populacija je 1.3 milijuna.

Otkako se nisu provele preporuke iz prošlog ciklusa, Estonija je poduzela određene napore kako bi poboljšala uključenost Roma. Kako bi se poboljšala integracija Roma, 2016. godine u sklopu Ministarstva kulture osnovano je Estonsko vijeće za integraciju Roma. Ali ipak se te mjere smatraju prilično slabima. Kako bi se dodatno pozabavili pitanjima koja se tiču ​​Roma i pomogli u integraciji Roma, ECRI preporučuje uključivanje Roma u strategiju „Kohezivna Estonija 2030”.

U promatranom razdoblju zaživjelo je nekoliko projekata koji se tiču ​​Roma. ECRI stavlja poseban naglasak na neke projekte koji se tiču Romkinja, posebno zato što su Romkinje u posebno ranjivom položaju što se tiče diskriminacije na temelju njihovog spola i pripadnosti. ECRI naglašava važnost osnaživanja Romkinja. Dodatno, ECRI navodi kao dobru praksu zapošljavanje dva romska posrednika. To je dovelo do pozitivnih rezultata u socijalnoj integraciji Roma izgradnjom dijaloga između zajednice i lokalnih vlasti. Još jedna pozitivna vijest je plan izgradnje stambenog prostora romske zajednice u županiji Valga.

S druge strane, nema značajnijih promjena i pouzdanih podataka o uvjetima života Roma i izazovima s kojima se romska zajednica susreće u pogledu osnovnih ljudskih prava, uključujući obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i stanovanje. U tom duhu, ECRI poziva vlasti da identificiraju ove nedostatke u suradnji s Romima i usvoje odgovarajuće mjere.

Osim pitanja integracije Roma, članak govori o jednakosti i pravima, govoru mržnje i nasilju, integraciji i inkluziji te drugim temama specifičnim za Estoniju. Općenito, ECRI daje dvije glavne preporuke vlastima Estonije. Prva glavna preporuka je potaknuti propisno procesuiranje i kažnjavanje svih koji sudjeluju u govoru mržnje koji ima kriminalne značajke. To se treba primijeniti i na pojedince, i na skupine. Dodatno, ECRI navodi da bi državljanstvo i rodni identitet trebali biti uključeni među zabranjene osnove.

Još jedna vrijedna preporuka odnosi se na obrazovanje studenata ruskog i neestonskog podrijetla. ECRI preporučuje uspostavljanje konzultacija s učiteljima i drugim obrazovnim stručnjacima za rad s ciljanim skupinama.

Navedeno je da će ECRI provesti postupak praćenja ove dvije preporuke najkasnije dvije godine nakon objave Izvješća.

 

 

 

 

 

On June 9th 2022 an ERCI report from the sixth monitoring cycle was published. The report touched 4 sets of topics: equality and rights, hate speech and violence, integration and inclusion and other topics specific to Estonia. The specific place in the report was given to Roma under the integration and inclusion topic.

 

As of 1 May 2021 there are only 673 people among the Roma population in Estonia with 1.3 million people living in the country in total.

 

Since the last Report has drowned its recommendations, Estonia implemented some efforts to improve Roma inclusion. In order to improve Roma integration, in 2016 within the Ministry of Culture, the Estonian Council of Roma Integration was set up. But still these measures are considered to be rather weak. In order to further address Roma concerning issues and help with Roma integration, ECRI recommends the introduction of Roma inclusion in the ‘Cohesive Estonia 2030’ strategy.

 

Several projects concerning Roma came to life during the monitored period. ECRI especially gives positive emphasis on some projects that concern Roma women, as Roma women are particularly vulnerable to discrimination based on their gender and ethnicity. ECRI highlights the importance of Roma women empowerment. Additionally, ECRI notes as a good practice the recruitment of two Roma mediators. This has led to positive results in the social integration of Roma by building a dialogue between the community and local authorities. Another positive news is the plan to build a Roma community building space in Valga county.

 

On the other hand, there are no valuable changes and reliable data on Roma living conditions and the challenges the Roma community faces concerning basic human rights, including education, employment, health and housing. In this light, ECRI calls upon the authorities to identify these gaps in collaboration with Roma, and adopt measures accordingly.

 

Other than Roma integration issues, the article discusses equality and rights, hate speech and violence, integration and inclusion and other topics specific to Estonia. Overall, ECRI draws two main recommendations to the authorities of Estonia. 

 

First main recommendation is to urge duly prosecution and punishment to anyone engaged in hate speech of criminal nature. This should be applied to both individuals and groups. Additionally ECRI states that citizenship and gender identity should be included among the prohibited grounds.

 

Another valuable recommendation concerns education of students of Russian and non-Estonian backgrounds. ECRI recommends forming a broad consultation with teachers and other educational professionals to work with targeted groups. 

 

It is stated that the follow-up process for these two recommendations will be conducted by ECRI no later than two years following the publication of the Report.

 

 

 

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti