Vijesti ROMI.HR

/
Print - ROMSKU DJECU BOLJE ZAŠTITI

ZAŠTITA DJECE MORA BITI PRIORITET

20. 11. 2021.
Steven depolo ROMSKU DJECU BOLJE ZAŠTITI
credit: Steve Ford Elliott
ROMSKU DJECU BOLJE ZAŠTITI
Autorica: Maria Nikiforova
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Glavni cilj obilježavanja međunarodnih dana je privući pažnju i podići razinu svijesti društvenim aktivnostima i političkom mobilizacijom. Iako su međunarodni dani postojali davno prije nego što su osnovani Ujedinjeni narodi, UN je usvojio i prihvatio te dane kao snažno oružje za zagovaranje prava.

20. studeni posvećen je djeci. Svake godine na ovaj dan većina zemalja članica UN-a obilježava ovaj dan kao Međunarodni dan djece. Prvi put se obilježavao 1954. godine kako bi se na svjetskoj razini podigla razina svijesti i poboljšala dobrobit djece. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta 20. studenog 1959. godine. Istog je dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.

Svaka proslava Svjetskog dana djece ima neku temu. Tema 2021. godine bila je „bolja budućnost za svako dijete“. UNICEF je angažirao mlade ljude da govore o kritičnim trenutcima u životu za vrijeme pandemije, podignu razinu svijesti među odraslima i potencijalno stvore bolju budućnost.

Svijet prolazi kroz dramatične promjene zbog pandemije koronavirusa, a te promjene utječu na svjetske ekonomske i društvene prilike. Pandemija je mnoge ostavila bez posla, što je također na mnoge načine utjecalo na djecu. Većina se škola prebacila na online model nastave, ali mnogo djece, romske djece također, ne može si priuštiti računala kako bi imali kvalitetno obrazovanje za vrijeme pandemije. Oni moraju pauzirati godinu, ili dvije godine, što narušava pravo djece na obrazovanje.

Još jedan zabrinjavajući problem je to što djeca Roma i u današnje vrijeme prose na ulici. Bruxelles, uz neke druge gradove, podnio je izvještaj o „prosjačkom turizmu“. Siromašne romske obitelji putuju u Belgiju kako bi prosili na ulici za vrijeme praznika, tako da mogu skupiti više novaca od turista. Za neku romsku djecu ovo postaje svakodnevni posao. Prošenje nije ilegalo, ali nikad nije ispravno iskorištavati djecu kao radnu snagu. U Deklaraciji o pravima djeteta stoji kako svako dijete ima pravo na to da se odrasli brinu o njemu i ne bi ga se trebalo zapošljavati prije dobi prikladne za zapošljavanje, tako da bi vlasti trebale temeljito istražiti slučajeve u romskim zajednicama gdje se djeca iskorištavaju u svrhu rada.

Dijete koje prosi može se smatrati eksploatiranim jer je to dječji rad. Svaki put kad djeca prose na ulici, ona propuštaju svoje školovanje, što rezultira time da djeca ne dobivaju obrazovanje na koje imaju pravo. To znači da prošenje ugrožava djetetovu budućnost i njegov cijeli život. Štoviše, prošnjom na ulici dijete je izloženo i drugim oblicima ugroze. Vremenske prilike mogu utjecati na djetetovo zdravlje, dijete može biti oteto, itd. EU radi na poboljšanju kvalitete ljudskih života i socijalne službe imaju ključnu ulogu u tome. Trebamo razumjeti da živjeti u Europi, ili seliti se diljem Europe, nikada ne bi trebalo dovesti do toga da netko prosi na ulici. Socijalne službe ljudima uvijek mogu pružiti pomoć u vidu hrane, skloništa, itd. Ako dijete može dobiti hranu od socijalnih službi, zašto bi onda moralo prositi na ulici?

Postoje mnogi slučajevi kada odrasli iskorištavaju djecu za prošenje na ulici kao izvor obiteljskog prihoda. To može postati biznis, i donositi značajnu količinu novca odraslima. Nažalost, ovakav način života djeci ne pomaže u poboljšanju njihovog obrazovanja i kvalitete života. Koliko samo tog novca koji djeca isprose ode na poroke odraslih, kao što su alkohol, kockanje, itd. Prošenje nikad nije rješenje. Odgovornost je odraslih da omoguće djetetu sigurnost, i da mu osiguraju sve što mu je nužno.

Djeca su budućnost. Odrasli bi trebali skrbiti o tome gdje se dijete nalazi, stvoriti mu ugodnu atmosferu u kojoj će dijete odrastati, i u svakom trenutku štititi djetetova prava.

 

 

 

 

 

The very aspect of celebrating International Days is to draw attention and raise awareness through social actions and political mobilization. Even though International Days existed long before the establishment of the United Nations, the UN adopted and embraced these days as a powerful advocacy tool. 

November 20th is dedicated to children - every year on this date most member states celebrate World Children’s Day. The Day was first established in 1954 as Universal Children’s Day to globally improve children’s welfare and spread awareness. On November 20 in 1959 the UN General Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child and on the same day in 1989 it adopted the Convention on the Rights of the Child.

Every celebration of World Children’s Day is covered by a theme. The 2021 theme was ‘A better future for every child’, where UNICEF - the United Nations International Children’s Emergency Fund - engaged youth to speak up about the breaking points of life in the time of pandemic, raise awareness among grownups, and potentially create a better future.

The world is going through dramatic changes in the face of the COVID-19 pandemic that affects global economic and social situations. The pandemic hit people's ability and right to work, which obviously also affects children in so many ways. Most schools switched to on-line education but so many children among which a lot of Roma kids cannot afford computers to get proper education during the pandemic, so they have to miss a year or two of a school year, which contradicts with children’s’ rights for education.

Another alarming issue is that to this day many Roma children have to beg for money on the streets. Brussels among some other cities reports about 'begging tourism' - poor Roma families travel to Belgium to beg on the streets during holiday periods so they can collect more money from tourists. For some Roma children this becomes an everyday work. Begging is not illegal, but it is never right to exploit children. The Declaration of the Rights of the Child states that every child should be entitled to have care provided by adults and should not be admitted to employment before an appropriate age, so authorities should carefully investigate into child labour like in Roma cases.

When begging comes from a child – we should consider it as exploitation, child labour. Every time children are begging on the streets – they miss their school, which results in children not getting the education that they have a right for. This means that begging jeopardises a child's future, his whole life. What is more, by begging on streets a child is exposed to other forms of jeopardy: the weather might affect child’s health; child can be kidnapped, etc. EU is working on improving quality of people’s lives and social services play crucial role in this. We need to understand that living in Europe or moving around Europe should never lead to begging, because social services can always provide people in need with food, shelters, etc. So if a child can get food from social services, why does he need to beg on streets?

There are many cases when adults in families exploit children to beg on streets as a way of family income. This can become a business, bringing a significant amount of money to adults. Unfortunately, most of the cases with begging don’t help children with improving their education and quality of life. How much of this money begged by children goes for adult’s bad behaviour like alcohol, gambling, etc. Begging is never a solution. It is a responsibility of a parent to keep a child safe, to provide him with all the necessities.

Youth is the future. Adults should care about children's whereabouts, create the proper atmosphere for children to grow up in, and at all times protect the Rights of a Child.

 

 

 

 

 
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Povratak na sve vijesti