Zanimljivosti ROMI.HR

/
Print - DANSKA MANJINA U NJEMAČKOJ

JEDNA OD PRIZNATIH

20. 4. 2022.
DANSKA MANJINA U NJEMAČKOJ

Danska nacionalna manjina jedna je od četiriju priznatih nacionalnih manjina u Njemačkoj.

Autorica: Clara Kristina Behnke
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Danska nacionalna manjina jedna je od četiriju priznatih nacionalnih manjina u Njemačkoj.

Danska manjina živi na sjeveru Njemačke, uz dansku granicu, u saveznoj pokrajini Schleswig-Holstein. Zbog graničnih sporova i sukoba u prošlosti pripadnost teritorija gdje su živjeli Danci i Nijemci mijenjala se ovisno o političkoj situaciji. To je uzrokovalo mnoge sukobe i zbog toga se situacija trebala olakšati jasnom podjelom granica. Nakon Prvog svjetskog rata, 1920-e godine, održana su dva referenduma u pokrajini Schleswig na sjeveru Njemačke kako bi se odlučilo treba li teritorij pripadati Danskoj ili Njemačkoj.  Ishod referenduma je sljedeći: većina na južnom dijelu pokrajine Schleswig glasala je za ostanak u Njemačkoj, dok je većina na sjevernom dijelu pokrajina glasala za pripojenje Danskoj. Prema tim dvama referendumima postavljena je podstruktura granica između Njemačke i Danske i postoji i danas.

Međutim, situacija za dansku manjinu u Njemačkoj i njemačku manjinu u Danskoj bila je i dalje napeta zbog sukoba o pripadnosti. Njemačko-danski rat 1864.godine koji je izbio zbog njemačke nacionalizacije pokrajine Schleswig-Holstein i potisnuća danskog jezika i kulture iz javne sfere. Te negativne napetosti između zemalja i dalje su prevladavale u  njihovim odnosima nakon dvaju referenduma 1920.

Danci koji žive u Njemačkoj dobar su primjer kako bi se objasnilo  zašto manjine postoje blizu  granica. Formiranje nacionalne države uvijek dovodi do nastanka manjina, manjina čija kultura i jezik imaju drugačije podrijetlo, kao na primjer danska manjina u Njemačkoj. Zbog referenduma 1920-e godine, neki Danci teritorijalno gledano službeno pripadaju Njemačkoj. Obitelji su ostale u zemlji u kojoj su tradicionalno živjele, samo se politički okvir promijenio. To je razlog zbog kojeg danska manjina živi u Njemačkoj i njemačka manjina živi u Danskoj. Neki drugi slučajevi u Njemačkoj bave se sa sličnim povijesnim pristupima, kao na primjer francuska i njemačka povijest o saveznoj zemlji Saarland. Jedan od rezultata ovog je dvojezičnost, ljudi se identificiraju s dvama različitim kulturama i jezicima. Jedna poznata ličnost je ekspresionist Emil Nolde. On je rođen 1867. u pokrajini Schleswig-Holstein koja je pripadala Njemačkom carstvu sve do 1920-e. Nakon referenduma 1920-e  Nolde je uzeo njemačko državljanstvo i postao dijelom njemačke manjine koja živi u Danskoj.

Njemačko-danski odnos često je bio narušen u povijesti, na primjer za vrijeme nacističkog režima. Tijekom nacističkog režima većina pripadnika danske manjine nisu mogli živjeti u skladu sa svojom kulturom i napustili su ju zbog straha od nacista. Danska kultura počela se obnavljati nakon Drugog svjetskog rata. Danska manjina u Njemačkoj i njemačka manjina u Danskoj danas izgrađuju most između država. Temelji dansko-njemačkog odnosa poboljšani su zbog dviju deklaracija: Kieler Erklärung von 1949” (Kielska deklaracija iz 1949.godine) i “Bonn-Kopenhagener Erklärung” (Bonnsko-kopenhaška deklaracija iz 1955.godine) koje su pridonijele neprestanom napretku odnosa. Deklaracije jamče slobodnu odluku danskoj manjini u Njemačkoj, kao i njemačkoj manjini u Danskoj s kojom se  nacionalnošću identificiraju. Povrh toga, savezna pokrajina Schleswig-Holstein ističe da u njihovom saveznom Zakonu, u članku 5 stoji da savezna pokrajina poštuje i podržava dansku manjinu.

Na državnim izborima dansku manjinu predstavlja njihova vlastita stranka, Südschleswigscher Wählerverband (SSW) koja je osnovana 1948.godine. Izborno pravo Landtaga Schleswig-Holsteina izuzima Dance iz stranke od 1955.godine temeljem primjenjive pet postotne klauzule za sve stranke koje sudjeluju u izborima za Landtag i Bundestag. Pet postotna klauzula je zakon koji bi trebao osigurati radnu sposobnost vlade smanjivanjem rascjepkanosti interesa. Međutim, zbog toga što zakon ne dopušta manjinama da se pod istim uvjetima natječu s drugim strankama koje imaju potencijalno veće biračko tijelo, ovaj zakon uklonjen je u pokrajini Schleswig-Holstein za Südschleswigscher Wählerverband. Moguće je za Südschleswigscher Wählerverband da šalje delegate u Landtag Schleswig-Holsteina, kao i da osigura vlastite članove u općinskom i okružnom predstavništvu.

Danska manjina u Njemačkoj veoma je dobro organizirana što se tiče političkog i kulturnog interesa i obrazovanja. Glavna kulturna organizacija Danaca je Udruga Südschleswigsche koja je osnovana 1920 u Flensburgu. Glavni fokus njezina rada je promoviranje nordijske i danske kulture i održavanje dobrih odnosa s manjinom koja živi u Danskoj i njezinom matičnom državom Danskom. Nadalje, Udruga se bavi obrazovanjem i promicanjem razumijevanja o šlezviškoj domovini. Povrh toga, Udruga je odgovorna za širok raspon kulturnih događanja i djeluje kao predstavništvo manjinske politike i kulturnih interesa. Nadalje, Udruga Südschleswigsche ima agenciju od strane Danskog parlamenta u Kopenhagenu, koja se koristi kao sredstvo za razmjenu informacija s danskim parlamentarcima, parlamentarnom upravom i danskim medijima. Bitno je istaknuti "Årsmøde", događaj koji se održava početkom ljeta u Njemačkoj sa širokim rasponom kulturnih događaja. Uz to, političari i ugledni Danci su redovito pozvani kako bi predstavljali uske veze između tih dviju država. Danas Udruga Südschleswigsche ima oko 15000 članova.

Danska manjina ima vlastiti sistem obrazovanja i školovanja u Njemačkoj. Danska školska udruga (Dansk Skoleforening for Sydslesvig) održava utemeljeni školski sistem za dansku manjinu. Ovo uključuje predškolski odgoj, osnovne i mjesne škole, čak i internate. To nisu škole jezika nego su posebno usmjerene na potrebe manjine i prijenošenje svijesti o danskoj nacionalnoj manjini. Danska školska udruga također se bavi obrazovanjem odraslih. Pored školskog sustava, danska kultura jača se i novinama "Flensborg Avis" koje su na danskom jeziku, i sustavom danskih knjižnica.

Pored toga, Danci u Njemačkoj imaju vlastite društvene institucije kao i vlastitu Evangeličku luteransku crkvu Danske. Danci koji žive u Njemačkoj imaju i svoje domove za starije, centre za socijalnu skrb i dječje domove koje financira Danska zdravstvena zaštita. Rad s djecom i mladima financira Udruga za mlade u Sjevernom Schleswigu.

Danas se Schleswig-Holstein smatra jednom od pionira za zaštitu manjina. Danska manjina živi vrlo integrirano u Njemačku, a istovremeno je za njih moguće proživljavati vlastitu kulturu i govoriti vlastiti jezik u svakodnevnom životu.

Slične strukture vidljive su među njemačkom manjinom koja živi u Danskoj. Žive na slično organiziran način kao i Danci u Njemačkoj i imaju svoje udruge, svoj vlastiti sustav obrazovanja na njemačkom jeziku, novine na njemačkom jeziku. Štoviše, Protestantska crkva je organizirana kao odvojena religijska zajednica čiji je glavni jezik njemački. Obje manjine u ovim zemljama dijele zajednički cilj da na stranu stave bilo kakve nacionalne sporove ili nacionalističke tendencije, a da promiču europske vrijednosti i kulturnu raznolikost.  

 

 

 

 

 

 

 

One of the four recognized national minorities in Germany is the Danish minority.  

The Danish minority is living in the north of Germany by the Danish boarder in the federal state of Schleswig-Holstein. Due to border disputes and conflicts in the past, the belonging of the territory Danes and Germans lived was changing depending on the political situation. This harboured many conflicts, which is why the situation should be relieved with a clear division of boundaries. In 1920 after the Second World War two referendums have been taking place in the region of Schleswig in north Germany to decide of the territory  should belong to Denmark or to Germany. The referendum turned out as follows: the majority of the southern part of the region of Schleswig voted for remaining in Germany, while the majority of the northern part of Schleswig voted for an allocation to Denmark. According to that two referendums the substructure of the boarders between Germany and Denmark have been set and are still existing today. 

Nevertheless, the situation for the Danish minority in Germany and the German minority in Denmark was still very tense due to conflicts of affiliation. The German-Danish War of 1864 brought about a German nationalization of the Schleswig-Holstein region and suppressed the Danish language and culture from the public sphere. Those negative tensions between the countries were still dominating their relations after the two referendums in 1920. 

Danish people, living in Germany are a good example to explain, why minorities exist close to borders. The formation of nation states always leads to the emergence of minority groups, groups whose culture and language have other origins like the Danish minority in Germany. Due to the referenda of 1920, some Danes today officially belong to Germany from a territorial view. Families stayed in the land they traditionally lived, just the political frame changed. This is why nowadays a Danish minority is living in Germany and a German minority in Denmark. Some other cases in Germany are dealing with similar historical approaches, like the French and German history of the federal state Saarland. One result of this is bilingualism, people identify with two different cultures and languages. One famous personality is the artist Emil Nolde of the expressionism. He was born in 1867 in Schleswig-Holstein which was belonging to the German Empire till 1920. After the referendum in 1920 Nolde took the German citizenship and became a part of the German minority living in Denmark.

The German-Danish relationship has been damaged time and again in history, for example during the Nazi regime. During the Nazi regime most people from the Danish minority where not able to live their culture and they departed their culture for fear of the Nazis. The revival of the Danish culture and language occurred again after the Second World War. Today the Danish minority in Germany and the German minority in Denmark are building a bridge between the nations. The basis of the Danish-German relation enhanced due to two declarations: “Kieler Erklärung von 1949” (declaration of Kiel from 1949) and “Bonn-Kopenhagener Erklärung” (Bonn-Kopenhagen declaration) from 1955 which contributed to a continuously improving relationship. They guarantee the Danish minority in Germany as well as the German minority in Denmark a free decision to what nationality they identify to. Moreover, the federal state Schleswig Holstein is pointing out in his federal law article 5, that the federal state is honour and supports the Danish minority.

In the state elections the Danish minority is represented by its own party, the Südschleswigscher Wählerverband (SSW) founded in 1948. The Landtag election law of Schleswig-Holstein exempts the party of the Danes since 1955 from the applicable five-percent clause for all parties participating in Landtag and Bundestag elections. The five-percent clause is a law that is supposed to ensure the workability of a government by minimalizing the fragmentation of interests. However, since this law does not allow a minority group to compete on equal terms with other parties that have a larger potential electorate, this law has been removed in Schleswig-Holstein for the Südschleswigsche Wählerverband. Therefore it is possible for the Südschleswigsche Wählerverband to send regular delegates to the Schleswig-Holstein Landtag as well as to provide its own members in municipal and district representations.

The Danish minority in Germany is very well organised regarding political and cultural interests and education. The main cultural organisation of the Danes is the Südschleswigsche association, founded in 1920 and based in Flensburg. The main focus of its work is to promote Nordic and Danish culture and to maintain a good relationship with the minority living in Denmark and its mother state, Denmark. In addition, the association carries out educational work and promotes the understanding of a Schleswigian homeland. In addition, the association is responsible for a wide variety of cultural events and acts as a representative of minority politics and cultural interests. Moreover, the Südschleswigsche association has a agency by the parliament of Denmark in Copenhagen which is used as information exchange with the Dansih parliamentarians, the parliamentary administration and the Danish media. An essential highlight is the "Årsmøde" event in early summer in Germany with a wide range of cultural events. In addition, politicians and important Danish personalities are regularly invited to demonstrate the close ties between the two countries. Today, the Südschleswigsche Association has around 15,000 members.

The Danish minority has its own school and education system in Germany. The Danish School Association (Dansk Skoleforening for Sydslesvig) maintains an established a school system for the Danish minority. This includes preschools, elementary and community schools, and even a boarding school. The schools are not language schools but are specifically geared to the needs of the minority, and awareness of the Danish minority is conveyed. The Danish School Association also takes care of adult education. In addition to the school system, Danish culture is strengthened by the Danish-language daily newspaper "Flensborg Avis" and a Danish library system.

In addition, the Danes in Germany have their own social institutions as well as their own Evangelical Lutheran Dansk Church. Danes living in Germany have their own homes for the elderly, social welfare centers and children's homes, which are financed by the Danish Health Service. Children and youth work, for example, is organized in the Youth Association of Southern Schleswig.

Today Schleswig-Holstein is considered as one of the pioneers in protection of minorities. The Danish minority lives very well integrated in Germany and at the same time it is possible for them to live their own traditions and use their language in daily live.

Similar structures can be found among the German minority living in Denmark. They live in a similarly organized way as the Danes in Germany and have their own associations, their own German-language education system, a newspaper in the German- language.  Morover the Protestant church is organized as a separate religious community whose main language is German. Both minorities in the respective countries share the goal to put aside any national disputes and nationalistic tendencies and to represent European values and cultural diversity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Povratak na zanimljivosti