Zanimljivosti ROMI.HR

/
Print - ROMSKO NASLJEĐE

DAN SVJETSKE BAŠTINE

18. 4. 2022.
800px-unesco world heritage cultural and natural sites by country ROMSKO NASLJEĐE
Photo by Joey80 via Wikimedia Commons
ROMSKO NASLJEĐE
Autorica: Galina Ziabkina
Prijevod: Antonia Mudrovčić

Bez zajedničke domovine, romsko naslijeđe uglavnom je nematerijalno  zbog nomadskog života i raseljenosti Roma diljem svijeta. To čini očuvanje i dijeljenje sjećanja ili informacija o nasljeđu još važnijim. Svake godine 18. travnja obilježava se Dan svjetske baštine, koji se naziva i Međunarodnim danom spomenika i znamenitosti.

Mjesto svjetske baštine definira se kao "prirodno ili umjetno stvoreno područje ili struktura koja je od međunarodne važnosti i prostor koji zahtijeva posebnu zaštitu". UNESCO vjeruje da mjesta klasificirana kao svjetska baština imaju "kulturni" i/ili "fizički značaj".  Samo je nekoliko najpoznatijih mjesta romske baštine diljem svijeta.

Jedna od njih je četvrt Sulukule u Istanbulu. Područje je povijesno bilo naseljeno romskim zajednicama kroz mnoge generacije. U doba Bizanta Romi su se naselili u taj dio Carigrada. Četvrt Sulukule postala je prva četvrt na svijetu koju su trajno naselili sjedilački Romi u 15. stoljeću, nakon osmanskog osvajanja. To je vjerojatno najstarija romska četvrt na svijetu.

 Postoje brojna mjesta kulturne baštine koja nisu stvorili Romi. Međutim, tijekom povijesti i godina postala su važan dio romske povijesti, budući da su Romi tu živjeli stoljećima. Možda nisu bila zamišljena kao romska baština, ali postala su dom generacijama romskih obitelji. Neka od ovih nezaboravnih mjesta su stari grad Jeruzalem i Zapadna obala. Ovdje su Dom Romi - kako su sami sebe nazivali Romi na ovim prostorima - vodili sjedilački život 400, a po nekim izvorima i 800 godina. Za vrijeme Šestodnevnog rata 1967. Dom Romi su se sklonili u crkvu Svete Ane. Nalazi se odmah unutar Lavljih vrata starog grada Jeruzalema. Danas je četvrt “Migdal Ha Chasidah” unutar zidina starog grada Jeruzalema naselje Dom Roma. Okružena je arapskim društvom, i Dom Romi uglavnom govote arapskim jezikom i integriraju se u islamsku kulturu.

Sela s utvrđenim crkvama koja su osnivali Sasi od 13. do 16. stoljeća u Transilvaniji postala su stvarna "romska sela" sa 60% stanovništva, nakon što je većina Sasa otišla u Njemačku. Romi su se u sela s utvrđenim crkvama naselili mnogo generacija prije i dosta muškaraca rade kao kotlari.

Kada govorimo o UNESCO-vom popisu baštine, postoje druge vrste spomenika i mjesta koja su vrlo relevantna za modernu povijest Roma. Jedan primjer takvih nalazišta je Kraljevska solana u okrugu Arc-et-Senans na istoku Francuske. Tamo su od svibnja 1941. do rujna 1943. francuske vlasti maršala Petaina uspostavile sabirni logor za držanje Roma i ostalih bez stalne adrese. I još jedno iznimno važno mjesto je Auschwitz-Birkenau, bivši njemački nacistički koncentracijski logor i logor istrebljenja u Poljskoj. U Auschwitzu je ubijeno preko 20 000 Roma. Kamp je 1979. godine UNESCO proglasio mjestom svjetske baštine zbog njegove povijesne uloge. I ostaje kao podsjetnik budućim generacijama da se ovo više nikada ne ponovi.

18. travnja kao dan Svjetske baštine službeno je utvrdila 22. Opća konferencija UNESCO-a 1983. godine, na inicijativu Međunarodnog vijeća za spomenike i lokalitete (ICOMOS). Cilj Svjetskog dana baštine je potaknuti lokalne zajednice i pojedince diljem svijeta da razmotre važnost kulturne baštine za svoje živote, identitete i zajednice, te promicanje svijesti o njezinoj raznolikosti i krhkosti te naporima koji su potrebni da se ona zaštiti i očuva.

Tema Svjetskog dana baštine za 2022. godinu je “Baština i klima”. ICOMOS je zatražio od svojih članova, ljudi i organizacija da kreiraju različite aktivnosti.

Danas je sjajna prilika za ljude, organizacije i aktiviste da obilježe Svjetski dan baštine. Neki ljudi mogu postaviti izložbe romske kulturne ili povijesne baštine. Drugi mogu organizirati natjecanja u pjevanju tradicionalnih pjesama, plesanju romskih plesova, oslikavanju ukrasa ili izradi tradicionalne hrane. Zajednice mogu sjediti zajedno i prezentirati obiteljsku baštinu. A kako bi se proširilo poznavanje romske baštine, bilo bi dobro organizirati obrazovne aktivnosti u školama, na sveučilištima, radiju ili televiziji. U ovom trenutku, romska baština nije previše prisutna na UNESCO-vom popisu spomenika i lokaliteta. Ali institucije bi se mogle dodatno usredotočiti spomenike i lokalitete koji zaslužuju biti uvršteni u svjetsku baštinu. Svjetski dan baštine prilika je za vlade i uprave da predstave ono što još nije priznato, ali se može dodati na popis službeno priznatih i zaštićenih mjesta UNESCO-a. A ima puno prostora da aktivisti romske zajednice iskoriste ovaj dan kao priliku da pokažu različite strane romske kulture i tradicije!

Kroz slavlje romske povijesne i kulturne baštine ljudi bi mogli pomoći u rješavanju predrasuda, osporiti mitove i ojačati glasove Roma u širem društvu.

 

 

 

 

Without a common homeland, Roma heritage is mostly an intangible legacy due to nomadic life and how scattered Roma are around the world. It makes preservation and sharing memories or information about the legacy even more important. Every year April, 18 is dedicated to the World Heritage Day, which is also called International Day for Monuments and Sites.

A World Heritage site is defined as a “natural or man-made area or a structure that is of international importance, and space which requires special protection.” UNESCO believes that the sites classified as World Heritage hold “cultural” and/or “physical significance”. The most known Roma heritage places around the world are only a few.

One of it is the Sulukule district in Istanbul. The area has historically been inhabited by Roma communities for many generations. In Byzantine times, Roma moved in that part of Constantinople. The Sulukule district became the very first district in the world permanently settled by sedentary Roma people in the 15th century, after the Ottoman conquest. It is most probably the most ancient Roma neighborhood in the world.

There are a number of heritage sites that were not created by Roma. However, in the historical process and over the years it has become an important part of Roma history, as Roma have lived there for centuries. Maybe it wasn't meant to be Roma heritage, but it became a home for generations of Roma families. Some of these memorable sites are the Old City of Jerusalem and the West Bank. Here, Dom people - as Roma called themselves in this region - have maintained a sedentary life for 400 years or even 800 years by some sources. During the events of the Six Day War in 1967, the Dom people took refuge in the Church of Saint Anne. It is located just inside the Lion's Gate of the Old City of Jerusalem. Today, the neighborhood “Migdal Ha Chasidah” inside the walls of Jerusalem's Old City is the settlement of Dom people. It is surrounded by Arab society and, mostly, Dom speak Arabic and integrate into Muslim culture.

The Villages with Fortified Churches founded by Saxons in the 13-16 centuries in Transylvania have become virtual "Roma villages" with 60% of the population, after most Saxons departure to Germany. Roma people in the Villages with Fortified Churches settled down many generations before and a lot of men work as coppersmiths.

When we talk of the UNESCO Heritage List there are other kinds of monuments and sites which are very relevant to Roma modern history. One example of those sites is the Royal Saltworks of Arc-et-Senans district in the East of France. There, from May 1941 to September 1943, the French authorities of marshal Petain established an internment camp to hold Roma people and others with no fixed address. And one more extremely important place is the Auschwitz-Birkenau, the former German Nazi concentration and extermination camp in Poland. Over 20 000 Roma people have been murdered in Auschwitz. The camp was named a World Heritage Site by UNESCO in 1979 due to its historical role. And it stays as a reminder for future generations that this should never happen again.

April, 18 as the memorable day for World Heritage Day was officially established by the 22nd UNESCO General Conference in 1983, following the initiative of the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). The aim of World Heritage Day is to encourage local communities and individuals throughout the world to consider the importance of cultural heritage to their lives, identities and communities, and to promote awareness of its diversity and vulnerability and the efforts required to protect and conserve it.

The theme of the World Heritage Day for 2022 is “Heritage and Climate”. ICOMOS has asked its members, people, and organizations to create different activities.

Today is the great opportunity for people, organizations and activists to celebrate World Heritage Day. Some people may set up Roma cultural or historical heritage exhibitions. Others may organize competitions in singing traditional songs, dancing Roma dances, painting ornaments or making traditional food. Communities may sit together and have a Family Heritage presentation. And, to spread the word about Roma heritage on a bigger scale might be good to organize educational activities at schools, colleges, radio, or television broadcasts. At the moment, Roma heritage is not very present on the UNESCO heritage list of Monuments and Sites. But institutions might put additional focus on things that deserved to be protected as heritage. World Heritage Day is an opportunity for governments and administrations to present what is not yet recognized but can be added to the list of officially recognized and protected sites by UNESCO. And there is plenty of space for Roma community activists to use this day as an opportunity to show different sides of Roma culture and traditions!

Through celebration Roma’s historical and cultural heritage people could help to tackle prejudice, challenge myths, and to amplify the voices of Roma people in wider society.

 

 

 

 
Povratak na zanimljivosti